Bijgewerkt: 26 februari 2024

De uitstoot van broeikasgassen was 9 % lager in 2022

Nieuws -> Milieu

Bron: CBS
15-03-2023

De uitstoot van broeikasgassen was 9 % lager in 2022 dan in 2021 in Nederland. Dat komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Dit blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM/Emissieregistratie over de uitstoot van broeikasgassen in 2022 volgens de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-richtlijnen.

De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar voor het eerst meer dan 30 % onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55 %.

Uitstoot broeikasgassen sterk verminderd in gebouwde omgeving, industrie en landbouw. De gebouwde omgeving heeft 21 % minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021. Door de hogere aardgasprijzen is fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het vorig jaar zachter dan in 2021. Hierdoor is er minder aardgas gestookt voor de verwarming van huizen en kantoren.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2023)

CO₂-emissies en economische ontwikkeling in Nederland 2022

De industrie heeft 11 % minder broeikasgassen uitgestoten. Dat komt ook door de hoge aardgasprijzen. Grote aardgasintensieve industriële bedrijven (vooral aardolie- en chemische) hebben hun productieprocessen hierop aangepast door minder aardgas te verbruiken of hebben hun productie deels stilgelegd. Het verbruik van steenkolen en aardolieproducten door de industrie is vrijwel gelijk gebleven. De industrie heeft met 32 % het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen. Ook de glastuinbouw heeft door hoge aardgasprijzen activiteiten deels stilgelegd of afgeschaald. Dit in combinatie met meer zonuren en gemiddeld hogere temperaturen in 2022 leidde tot minder aardgasverbruik in de glastuinbouw. Hierdoor was de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw 10 % lager.

Uitstoot elektriciteitssector 5 % lager. De elektriciteitssector, verantwoordelijk voor 20 % van de uitstoot in 2022, stootte 5 % minder broeikasgassen uit in 2022 dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40 %. Door deze groei en de hoge aardgasprijzen hebben de aardgasgestookte elektriciteitscentrales minder aardgas verbruikt. De kolencentrales hebben vrijwel evenveel steenkool verbruikt als een jaar eerder. De uitstoot door de sector mobiliteit, ten slotte, was nauwelijks minder dan in 2021.

Uitstoot CO₂ Nederlandse economie ruim 8 % lager in 2022. In 2022 is door alle Nederlandse economische activiteiten 8,4 % minder CO₂ uitgestoten dan in 2021. Hierbij zijn ook emissies van de Nederlandse zeevaart en luchtvaart buiten Nederland en de emissies door de verbranding van biomassa in Nederland meegeteld. Daarentegen steeg het bruto binnenlands product (bbp) met 4,5 % in 2022. Gecorrigeerd voor het weerseffect kwam de daling van de CO₂-uitstoot uit op 6,6 %. De daling van de emissies door de Nederlandse economie komt vooral door het lagere verbruik van aardgas.

De transportsector stootte echter meer CO₂ uit. Dit komt vooral door het gedeeltelijk herstel van de luchtvaart in 2022. De luchtvaart heeft ruim 32 % meer CO₂ uitgestoten dan in 2021. In vergelijking met 2019 was de uitstoot door de luchtvaart nog ruim 20 % lager. Ook de binnenvaart heeft meer uitstoten dan in 2021. Daarentegen waren de emissies van het wegtransport en de zeevaart lager dan een jaar eerder.

CO₂-emissieintensiteit Nederlandse economie verder gedaald in 2022. Na 2015 is de CO₂-intensiteit van de Nederlandse economie onafgebroken gedaald. Dat betekent dat de CO₂-efficiëntie van productieprocessen steeds meer verbetert. De broeikasgasintensiteit van de economie was in 2022 een vijfde lager dan in 2015.

Kooldioxide of koolstofdioxide (CO₂) is een chemische verbinding van koolstof en zuurstof. Omdat het goed oplost in water, wordt het in de volksmond soms ten onrechte 'koolzuur' genoemd. Het kan carbonaten en bicarbonaten vormen met basische metaaloxiden of -hydroxiden. CO₂ is een elementair onderdeel van de wereldwijde koolstofcyclus, een natuurlijk bestanddeel van de lucht en een belangrijk broeikasgas in de aardatmosfeer: door menselijke activiteiten, met name de verbranding van fossiele brandstoffen, is het aandeel kooldioxide in de aardatmosfeer toegenomen van ongeveer 280 delen per miljoen (ppm, delen per miljoen) aan het begin van de industrialisatie tot 407,8 ppm in 2018.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.