Bijgewerkt: 18 juni 2024

De toekomst van de Emergohal

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-05-2018

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de toekomst van de Emergohal:

'Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de behandeling van de Kadernota 2018 is het principebesluit genomen om bij het Hermann Wesselink College een sporthal te bouwen die, in aanvulling op het bieden van de vereiste gymnastiekmogelijkheid voor deze school, kan dienen ter vervanging van de sportfaciliteiten van de Emergohal. De op dat moment op circa € 6 miljoen geraamde meerkosten hiervan zouden ruimschoots kunnen worden gedekt uit de opbrengst van woningbouw op de huidige locatie van de Emergohal aan Langs de Akker. Het principebesluit was gebaseerd op eerste, indicatieve ramingen van kosten en opbrengsten. Na het principebesluit is een start gemaakt met de planvorming voor zowel de nieuwe sporthal als de locatie Langs de Akker:

Voor de nieuwe sporthal is i.o.m. Sportbedrijf Amstelveen en Hermann Wesselink College een programma van eisen opgesteld. Met name door de eisen van sportbonden aan nieuwe wedstrijdlocaties bleek de hal groter te moeten worden dan de huidige Emergohal. Verder werd uit ruimtelijke analyses duidelijk, dat onder de gehele hal zou moeten kunnen worden geparkeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder


Beide kostenverhogende factoren, in combinatie met het prijsopdrijvend effect van de gespannen bouwmarkt resulteerden in een kostenraming die € 2 miljoen hoger ligt dan de raming van vorig jaar, terwijl om diverse redenen een verdere kostenstijging waarschijnlijk wordt geacht. Daarbij dient te worden bedacht, dat met de bouw van de hal pas kan worden begonnen na voltooiing van de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College en sloop van de huidige gebouwen aldaar, d.w.z. op zijn vroegst na de zomer van 2020.

Voor de locatie Langs de Akker zijn verkenningen gedaan van denkbare verkavelingen en woningbouwprogramma’s, in combinatie met eerste marktconsultaties. Daarbij is duidelijk geworden, dat eerdere schattingen van het grondexploitatieresultaat aan de hoge kant waren. Vooral begrenzingen aan de verdichtingsmogelijkheden op de locatie, hogere bouwkosten van de beoogde kwalitatief hoogwaardige woningen alsmede kosten van verplaatsing van bestaande voorzieningen en herinrichting van het gebied zijn hieraan debet.

Foto Amstelveen
(Bron Google Maps - 2018)

De Emergohal op de luchtfoto van Google Maps


Beide ontwikkelingen, hogere en waarschijnlijk verder stijgende meerkosten van de sporthal ten opzichte van gymnastiekzalen en een lager dan in eerste instantie geraamd grond- exploitatieresultaat van herontwikkeling van de locatie Langs de Akker, leiden ertoe dat de verhouding tussen kosten en baten van de verplaatsing van de Emergohal is omgeslagen met een aanzienlijke kans, dat hierop substantieel zal moeten worden toegelegd. De Emergohal is nog onlangs voor een aanzienlijk bedrag gerenoveerd, functioneert goed als sportaccommodatie en kan nog vele jaren mee. Het voornemen tot verplaatsing was dan ook vooral ingegeven door een aanzienlijk positief financieel resultaat dat hiermee leek te kunnen worden behaald. Nu dit niet het geval blijkt te zijn, vervalt naar het oordeel van ons college de bestaansreden voor het verplaatsingsplan en verdient het de voorkeur, in de gymnastiekbehoefte van het Hermann Wesselink College te voorzien middels vervanging van de huidige vier gymnastiekzalen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De Emergohal in april 2017


Dit voorstel tot planwijziging willen wij deel laten uitmaken van de Perspectiefnota 2019. De behandeling daarvan staat gepland voor 18 juli 2018. Wij willen echter voorkomen dat betrokken derden, op dit moment met name het Hermann Wesselink College, zich in hun eigen planvorming blijven richten naar een door ons niet langer haalbaar geacht uitgangspunt. Ook dient te worden bezien, in hoeverre de bestemmingswijziging van de locatie van het Hermann Wesselink College, die momenteel in vervolg op de door uw raad vastgestelde startnotitie in voorbereiding is, hierop dient te worden aangepast. Om die reden hebben wij ervoor gekozen, u nu reeds over dit voorstel tot planwijziging te informeren.'

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst, de burgemeester, drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.