Bijgewerkt: 27 september 2022

De stand van zaken jeugd en veiligheid Amstelveen in 2019

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-05-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de resultaten van het beleid van het College B en W op het gebied van jeugd en veiligheid in 2019 en de doelstellingen voor 2020:

'Geachte raad,

Graag informeren wij u over de resultaten van ons beleid op het gebied van jeugd en veiligheid in 2019 en de doelstellingen voor 2020. Dit heeft betrekking op het terugdringen van overlast en criminele activiteiten van jongeren en daarmee ook onze zorg voor deze jongeren. Ontwikkelingen en trends op dit gebied herkennen wij ook in Amstelveen en hebben wij meegenomen in onze aanpak voor 2020.

Jeugdoverlast. Bij de aanpak van overlast werken in Amstelveen de afdeling Openbare orde en Veiligheid (OOV), het jongerenwerk, Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) en de politie nauw samen. De gemeente brengt jeugdoverlast in kaart aan de hand van Niet Spoedeisende Actie (NSA) meldingen. Dit zijn meldingen van jeugdoverlast die via 0900 8844 bij de politie binnenkomen.

In 2019 zijn er 214 meldingen van jeugdoverlast gedaan, in 2018 waren dat er 192. Een mogelijke verklaring voor deze lichte toename is het warme weer in de zomervakantie van 2019. Over de gehele periode 2015-2019 zijn de cijfers vergelijkbaar met elkaar en aan- zienlijk lager dan over de periode 2010-2014. In 2019 valt een aantal locaties op. Met name over de Grote Wielen en de Orion zijn veel meldingen gedaan, vooral over geluidsoverlast door (hang) jongeren. Vanwege de aanhoudende overlast heeft de gemeente in 2019 jongerenwerk en handhaving extra ingezet op deze locaties. In 2020 is er (preventief) extra aandacht voor deze locaties.

\

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Afsluiting groepsaanpak. In januari 2018 is de gemeente Amstelveen gestart met een groepsaanpak voor problematische jongeren. De casusregie van deze aanpak lag bij de afdeling Jeugd & Samenleving (J&S) van de gemeente. De groep bestond uit 17 jongeren van 14 tot 19 jaar, die met regelmaat gezamenlijk crimineel en/of overlastgevend in beeld kwamen. Diverse jongeren zijn tussentijds uitgestroomd: zeven vanwege een positieve gedragsverandering, drie van- wege verhuizing naar een andere gemeente en zeven stroomden door naar de zwaardere Top600 of Top400 aanpak. Toch beschouwen wij de groepsaanpak als succesvol. Het betreft een ‘lastige’ doelgroep met een complexe problematiek op verschillende vlakken. Naast een positieve gedragsverandering van een deel van de jongeren hebben sinds de start van de groepsaanpak geen incidenten plaatsgevonden, waarbij jongeren uit de groepsaanpak samen een delict pleegden. Enkele jongeren zijn nog wel individueel in beeld gekomen bij het plegen van gewelds- en vermogensdelicten. Op 27 november 2019 heeft de gemeente de groepsaanpak beëindigd.

Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA). Een intensieve persoonsgerichte aanpak was een belangrijke pijler in de groepsaanpak. Door het succes van deze persoonsgerichte aanpak en het fluïde karakter van de groep is de focus tijdens het proces meer naar het individu verschoven. Dit sluit aan bij de trend dat relaties tussen jongeren meer fluïde lijken te worden. ’Vaste’ groepen verdwijnen uit het straatbeeld en relaties tussen jeugdigen lijken vluchtiger en minder gestructureerd te worden. Sociale media spelen een prominente rol in deze ontwikkeling. Een (groot) deel van het leven van jongeren speelt zich af op sociale media, dus ook een deel van de problematiek. Dit is vaak minder zichtbaar voor professionals, maar kan wel tot uiting komen in de ‘echte’ wereld via bijvoorbeeld vechtpartijen of suïcide.

Foto Amstelveen
(Foto Koninklijke Marechaussee - 2020)

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagavond 2 mei 2020 omstreeks 23.30 uur op Schiphol Plaza drie minderjarige jongens aangehouden voor verboden wapenbezit. Het drietal uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel had meerdere messen op zak


Behalve een verschuiving in relaties tussen jongeren lijkt ook hun problematiek te veranderen. Zowel landelijk als lokaal zijn groepen minder aanwezig in het straatbeeld en zien we een afname van de jeugdoverlast. Daar staat tegenover dat we bij een deel van de jeugd, ook in Amstelveen, een zorgwekkende verschuiving richting (drugs-gerelateerde) criminaliteit zien in combinatie met verharding, verjonging en wapenbezit. Afgelopen maanden zijn er in Amstelveen diverse incidenten geweest, waarbij jeugdigen in het bezit van een (nep-)wapen betrokken waren.

Daarbij kregen we tijdens de groepsaanpak ook jongeren van buiten de groep in beeld met zorgwekkend gedrag op het snijvlak van straf en zorg. In enkele gevallen was er een relatie met één of meerdere leden van de groepsaanpak en/of andere ‘zorgwekkende’ jongeren, maar er was geen sprake van het gezamenlijk plegen van delicten in een (vaste) groep of netwerk. Voor deze jongeren is de groepsaanpak niet het juiste middel.

Bovenstaande ontwikkelingen waren de reden voor de ontwikkeling van een Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA) in Amstelveen. De focus ligt hierbij op het individu, middels een intensief persoonsgerichte aanpak. De aanpak richt zich op jongeren tot en met 23 jaar met problemen op het snijvlak van straf en zorg. Doel is tweeledig: het terugdringen van jeugdoverlast- en criminaliteit en voorkomen dat deze jongeren doorgroeien in hun overlastgevend en/of criminele gedrag.

Ook bij de LPGA is OOV projectleider en ligt de (casus)regie bij de afdeling J&S. Vanwege de verwachte complexe onderliggende problematiek zoeken we voor de LPGA aansluiting bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Samenwerking met het AcVZ biedt ons de mogelijkheid gebruik te maken van hun kennis en expertise, hun bestaande aanpakken en hun convenantpartners. Momenteel zijn wij met de voorbereiding van de LPGA in de laatste fase. Naar verwachting kunnen we medio mei starten met een pilotfase van een jaar. Daarna bepalen we of- en hoe de LPGA wordt doorgezet.De LPGA is één van de middelen om probleemjongeren mee in beeld krijgen en te begeleiden. Daarnaast kijken we vanuit een breder perspectief naar deze groep. Preventie vormt daarbij een belangrijke pijler. Tevens is een integrale aanpak noodzakelijk om tijdig te kunnen signaleren en acteren. Daarom zoeken we nadrukkelijk verbinding met betrokken zorgpartners.

Samenwerking met scholen. Om tijdig te kunnen signaleren en jeugd eerder te bereiken is intensievere samenwerking met de Amstelveense VO- en MBO scholen noodzakelijk. Zowel de gemeente als de scholen hebben de nadrukkelijke wens om gezamenlijk op te trekken op het gebied van jeugd en veiligheid. Scholen herkennen het beeld dat de problematiek complexer lijkt te worden en er sprake is van verharding. Ook scholen geven aan soms minder zicht te hebben op spelende problematiek. Recent hebben twee eerste positieve overleggen over veiligheid plaatsgevonden met de directeuren van de VO- en MBO scholen. Komende maanden wordt uitgewerkt hoe scholen en gemeente de samenwerking vorm kunnen geven en vertalen in concrete acties. We willen de onderlinge contacten versterken, voorlichting op scholen organiseren door de net- werkpartners (politie, handhaving en jongerenwerk) en aan veiligheid gerelateerde initiatieven van de scholen ondersteunen. Ook hebben de scholen aangegeven dat zij graag willen deelnemen aan de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak.'

Wat is de persoonsgerichte aanpak (PGA)? De Persoonsgerichte Aanpak is een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. De PGA beoogt om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken. Geprioriteerde personen worden naar een zorg- en/of justitieel traject geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn (gezins)systeem. De aanpak sluit aan bij de decentralisaties in het sociaal domein, waarbij de gemeente meer instrumenten in handen heeft gekregen op het gebied van preventie en zorg. Het bevoegd gezag (openbaar bestuur en/of openbaar ministerie (OM) voert de regie over de PGA. Op lokaal niveau bepaalt de gezags-driehoek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.