Bijgewerkt: 28 september 2022

De hond is geen melkkoe, zelfs niet in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen/Gemeente Amstelveen
19-07-2018

Naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel van de Perspectiefnota 2019 van de gemeente Amstelveen, reageerde Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen en diende vervolgens een gezamenlijk motie in van SP, VVD, CDA, ChristenUnie, BBA en AVA, tijdens de raadsvergadering op 18 juli 2018:

'Voorzitter, we praten over een beleidsluwe perspectiefnota. Het beleid komt pas later bij het college uitvoeringsprogramma en de begroting in het najaar. Het is dus consolideren. Nu zijn wij als SP in Amstelveen altijd een voorstander geweest van ander beleid. Als we dit allemaal nu zouden willen realiseren hadden we toch vanmiddag om 2 uur moeten beginnen. Daarom slechts twee punten. Eentje om duidelijk te maken dat de SP een ander perspectief heeft, en eentje om toch iets aan het beleid te veranderen zonder direct de politieke discussie op te starten.

Het andere perspectief: Een duidelijk voorbeeld. In de perspectiefnota wordt op ogenschijnlijk neutrale en zakelijke toon gesproken over de gelden in het sociale domein. Toch zitten daar wel degelijk ideologische verschillen onder. Heel duidelijk wordt dat op het punt van de beloning van medewerkers in de hulp bij het huishouden. Op het moment dat dit in Amstelveen speelde, bij de aanbesteding in 2015, heeft de FNV met hulp van de SP, actie gevoerd bij het gemeentehuis. De destijds verantwoordelijke wethouder vond dat dit geen probleem was van de gemeente, maar dat het geregeld moest worden via de CAO of in Den Haag. Ondertussen hield Amstelveen op dat moment wel geld over op het sociale domein.

Nu is het geregeld in de CAO en in een Algemene maatregel van bestuur, dankzij acties van SP en FNV, en nu klaagt de gemeente dat zij daardoor hogere tarieven moet betalen zonder daar extra geld voor te krijgen. Als SP vinden wij dat gemeentes uiteraard voldoende geld moeten krijgen om de reële kosten te dragen, maar door hoort ook bij dat een gemeente zich verantwoordelijk voelt voor goede arbeidsvoorwaarden voor mensen die in het publieke domein werkzaam zijn.

Dus dat een gemeente altijd kritisch kijkt naar, of de financiering vanuit Den Haag reëel is, en niet alleen op het moment dat het begrotingstechnisch problemen oplevert. Hier is dus wel degelijk een verschil te constateren in perspectief, ondanks de ogenschijnlijk neutrale toon. Bij het college uitvoeringsprogramma zal de SP kritisch zijn of er ook een perspectiefwending heeft plaatsgevonden naar meer sociaal, meer vanuit het collectief gedacht, niet alleen zorg of hulp voor wie het echt nodig heeft maar zorg en aandacht voor elkaar en ook samen solidair.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 18 juli 2018 na het voorlezen van zijn toespraak


Dan, een belangrijk punt voor de SP, de hondenbelasting. En waarom? Omdat dit een oud archaïsch overblijfsel is uit de 19de eeuw. Het betekent dat we hondenbezitters apart behandelen. Heeft u zich wel eens de vraag gesteld, waarom is er geen kattenbelasting? Het antwoord, het mag simpelweg niet. Gemeenten hebben in de 19de eeuw het recht gekregen om hondenbelasting te innen, als belasting voor algemene doeleinden. En dat is nog steeds zo. Dat betekent dat hondenbelasting niet besteedt hoeft te worden aan faciliteiten voor honden of hondenbezitters, maar gewoon in de algemene pot gaat. Dat is niet eerlijk.

Maar stel dat het wel zo zou zijn dat al het geld van de hondenbelasting naar faciliteiten voor honden zou gaan? Is het dan wel eer lijk? Zijn we dan voor het invoeren van fietsbelasting voor de aanleg van fietspaden? De invoering van skatebelasting voor skateboardbanen? Of nog ridiculer de invoering van kinderbelasting voor kinderspeelplaatsen? Nee natuurlijk niet! Waarom zouden we dan wel zijn voor een hondenbelasting?

Dit, terwijl honden ook maatschappelijk nut hebben, in de bestrijding van eenzaamheid of voor het gevoel van veiligheid bijvoorbeeld. Dus de SP zegt, afschaffen die belasting! Maar wel op een verantwoorde wijze, zodat de gemeente niet financieel in de knoei komt. Daarom dient de SP samen met CDA, VVD, BBA, CU, AVA, de motie de Hond is geen Melkkoe! in. Daarvan lees ik nu het dictum voor…

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 18 juli 2018 Raadsvoorstel: 111 perspectiefnota

De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het college van Amstelveen streeft naar lage lokale lasten

-Hondenbelasting een algemene belasting is en juridisch niet uitgegeven hoeft te worden aan faciliteiten voor honden/ hondenbezitters

-We andere faciliteiten in de gemeente niet apart mogen belasten, maar dat ook niet zouden willen. Geen fietsbelasting voor bezitters van fietsen, geen skatebelasting voor bezitters van skateboards en al helemaal geen belasting voor mensen met kinderen, dit terwijl we toch echt fietspaden, skatebanen en kinderspeelplaatsen aanleggen. Honden vaak een sociale functie vervullen en bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan. Honden een rol kunnen spelen bij - het gevoel van - veiligheid.

Hondenbelasting al in meer dan een derde van de gemeentes, inclusief Amsterdam en Diemen is afgeschaft. Van oordeel dat hondenbelasting een oneerlijke en onwenselijke belasting is. verzoekt het college de hondenbelasting te heroverwegen, zo mogelijk te verlagen en bij voorkeur af te schaffen. Bij deze overwegingen de volgende zaken mee te nemen:

-Het moet passen binnen de begroting, door bijvoorbeeld een herverdeling van de lokale belastingen, of gebruik te maken van de ruimte voor nieuw beleid.

-Gefaseerd afschaffen is een mogelijkheid, daarbij zijn onder meer de opties:

-Gelijktrekken tarieven 1ste, 2de en volgende hond

-Afbouw van de tarieven over meerdere jaren

-Een passende oplossing te bieden aan de Amstelveners die nu vanuit werkervaringstrajecten ingezet worden voor de controle.

Om deze overwegingen tijdig aan de raad te doen toekomen zodat de raad bij de behandeling van de tarievennota bij de begrotingsbehandeling in november 2018 een besluit kan nemen. Bij de discussie in het najaar een overzicht van de kosten en baten structuur van de hondenbelasting aan de raad te verstrekken zodat deze bij de politieke afwegingen kunnen worden betrokken en gaat over tot de orde van de dag.'

Hondenbelasting:Honden moeten in Nederland geregistreerd zijn en wordt een jaarlijkse belasting betaald aan de gemeente op basis van het aantal honden. Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente: in Den Haag bijvoorbeeld is het 112,80 euro voor de eerste hond, 176,76 euro voor de tweede en 224,16 euro voor de derde. Andere gemeenten hebben het in 2016 geschrapt, zoals Amsterdam. In Amstelveen bedraagt de hondenbelasting per belastingjaar: voor een eerste hond € 63,07; voor een tweede hond € 94,62; voor iedere hond boven het aantal van twee € 126,33.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.