Bijgewerkt: 16 juni 2024

De glastuinbouw is belangrijke economische pijler in NH

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Greenport Aalsmeer
26-02-2017

De provincie Noord-Holland stelt 4,8 miljoen euro ter beschikking voor herstructurering en verduurzaming van glastuinbouwgebieden in Greenport Aalsmeer. In totaal, voor de gehele provincie Noord-Holland, stelt zij 10 miljoen euro beschikbaar. Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) van de provincie Noord-Holland vertelt, waar deze euro's voor ingezet kunnen worden en hoe je hier als ondernemer het beste gebruik van kan maken.

Voor Greenport Aalsmeer is 4,8 miljoen euro beschikbaar voor fysieke duurzame investeringen voor de modernisering van de glaskerngebieden. Om wat voor investeringen gaat het dan?  Denk daarbij aan gebiedsgerichte investeringen voor de glastuinbouw, waarbij bij wijze van spreken morgen al de schop de grond in gaat. Bijvoorbeeld het saneren van oude kassen, herverkaveling, groenvoorziening, of de aanleg van een weg. Het kan ook gaan om het aanleggen van hoofdleidingen voor warmte, of CO2 transport. Een belangrijke voorwaarde is in ieder geval, dat de projecten bijdragen aan een aardgasloze sector. 

In de Uitvoeringsagenda Ruimte is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden aan de modernisering van de glastuinbouw. Waar moeten we hierbij aan denken en wat betekent dit voor ondernemers?   Juist de concentratie van bedrijven in moderne glastuinbouwgebieden maakt investeringen in nieuwe infrastructuur betaalbaar. Bijvoorbeeld aardwarmte-installaties, of een CO2-net. Dit zijn investeringen die een tuinder meestal niet alleen kan doen. Ondernemers kunnen zich dan met duurzaamheid onderscheiden en daarmee hun concurrentiepositie versterken. Op termijn zou het kunnen leiden tot kostenreductie.

Foto Amstelveen
(Foto Marisa Beretta/ Prov. NH - 2016)

Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) van de provincie Noord-Holland


Hoe kan Greenport Aalsmeer hier optimaal gebruik van maken? Wat is de rol van de gemeenten hierbij? En de rol van de ondernemers?  De gemeenten in de Greenport Aalsmeer spelen een belangrijk rol bij herstructurering en concentratie van glastuinbouwbedrijven. In Greenportverband hebben het bedrijfsleven en overheden een aantal gebieden aangewezen als dé glastuinbouwconcentratiegebieden voor de toekomst. De provincie heeft € 4,8 miljoen subsidie beschikbaar waarmee Noord-Hollandse gemeenten in die gebieden kunnen inzetten op maatregelen, zoals oud glas saneren, verduurzaming, een betere kavelstructuur voor nieuwe kassen en gebiedsinrichting. Om dat binnen het bereik van ondernemers te brengen kunnen de gemeenten voor de helft van de kosten subsidie krijgen voor concrete projecten. De andere helft kan bijvoorbeeld bij ondernemers en gemeenten vandaan komen die daarvoor de samenwerking zoeken en gezamenlijk investeren.

Uit de eerste Ondernemersverkenningen blijkt, dat ondernemers in de glastuinbouwgebieden in de regio Aalsmeer warmte- en CO2 netten belangrijk vinden voor moderne glastuinbouw. Kan het provinciegeld hiervoor ingezet worden?   Ja, ook de provincie wil daarop inzetten. Als wij met deze subsidie voor de aanleg van hoofdleidingen kunnen zorgen en zo CO2 binnen het bereik van onze glastuinders kunnen brengen dan is, dat goed besteed geld. Dit stimuleert tuinders weer om nieuwere en duurzame kassen neer te zetten. Het is dan aan de ondernemers in glastuinbouwgebieden zelf om voor de meer fijnmazige infrastructuur te zorgen. Natuurlijk moet het allemaal passen binnen de regels van het Europese mededingingsbeleid.

Wat is uw wens voor de toekomst als het gaat om de modernisering van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer?  Een toekomstbestendige glastuinbouwsector die door innovatie concurrerend blijft op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzamer wordt. De glastuinbouwsector is één van de belangrijkste economische pijlers in Noord-Holland, waar innovatie een heel grote bijdrage kan leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.