Bijgewerkt: 21 juni 2024

De gemeenteraad van Amstelveen op 13 maart 2024 besloten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-03-2024

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in zijn vergadering van woensdag 13 maart 2024 onder andere besluiten genomen over het rekenkameronderzoek ‘Sporten en bewegen’, over de sportaccommodaties en over de kantorenvisie.

Sporten en bewegen. De rekenkamercommissie heeft het sport- en beweegbeleid onderzocht. De raad onderschrijft de conclusies van het onderzoek en is akkoord gegaan met de gedane aanbevelingen. De aanbevelingen gaan onder andere over het stimuleren van sporten en bewegen bij mensen die hiertoe een belemmering ervaren.

De raad heeft een motie van GroenLinks aangenomen om de vindbaarheid en bekendheid van sport en bewegen voor onder andere de groep inwoners met een beperking te verbeteren. Ook roept de motie op om verenigingen te ondersteunen om nog beter invulling te geven aan sport voor mensen met een beperking en om eventuele knelpunten met vervoer te verminderen. De raad wil dat de onderwerpen toegankelijkheid en inclusie bij sporten en bewegen worden opgenomen in het gemeentelijke sportbeleid en daarover jaarlijks een rapportage krijgen.

De raad steunde ook een motie van D66 om open sportinlopen te organiseren, waar Amstelveners laagdrempelig en vrij kunnen sporten. De raad wil dat uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 wordt gestart met deze sportinlopen in de wijken waar sportdeelname onder de jeugd relatief lager is dan in andere wijken, zoals in het Keizer Karelpark, Groenelaan, Bankras en Kostverloren. De sportinlopen moeten in deze wijken wekelijks beschikbaar zijn voor kinderen en jongeren. De raad wil ook een voorstel voor de financiële dekking voor de sportinlopen voor 2025 en verder.Sportaccommodaties. De raad heeft het Strategisch meerjarenplan sportaccommodaties 2023-2026 vastgesteld. Dit plan geeft een overzicht van de huidige en toekomstige faciliteiten voor binnen- en buitensport. Ook de bezettingsgraaf, de prognoses van de behoefte, de toekomstige ontwikkelingen en het totaalgebruik van de sportaccommodaties zijn erin opgenomen.

Het College van B en W stelde voor om vast te stellen dat de komende jaren geen aanvullende investeringen in sportaccommodaties nodig zijn. Met het aannemen van een amendement van Actief voor Amstelveen heeft de raad echter bepaald dat er financiële ruimte blijft voor initiatieven.

De raad nam een motie van het CDA aan om in gesprek te gaan met de directie van het Sportcentrum Uilenstede over het verlenen van een vergunning voor het aanleggen van twee padelbanen en om te inventariseren wat de mogelijke knelpunten zijn. De raad wil daarover voor de zomer van 2024 terugkoppeling.

Kantorenvisie. De kantorenvisie Amstelveen is door de raad vastgesteld. Het gaat om een visie op het behoud van kantoorwerkgelegenheid, het opwaarderen en verduurzamen van de kantorenvoorraad en de toekomstige groei in verhouding met de groei van het aantal inwoners. Met de kantorenstrategie wil de gemeente inspelen op de dynamiek van de kantorenmarkt en daarmee bijdragen aan een economisch sterk Amstelveen en een ontwikkeling van een balans tussen wonen en werken.

De raad heeft bij de behandeling van de kantorenvisie een motie van D66 en een motie van PvdA aangenomen. De raad wil een nadere analyse van de kenmerken van het kantorenaanbod en de kantorenleegstand in Amstelveen. Op basis van die analyse kan de definitie van de ijzeren voorraad worden verfijnd en kan onder voorwaarden worden afgeweken van de minimale totale oppervlakte. Uitgangspunt is om transformatie van kantoorgebouwen toe te staan bij een aanbodoverschot en om bijbouwen van specifieke kantoortypen te stimuleren wanneer er sprake is van een tekort.

De raad wil dat bij de uitwerking van de kantorenvisie wordt ingezet op werkgelegenheid die aansluit bij de eigenschappen van de Amstelveense beroepsbevolking en niet alleen op de drie gedefinieerde doelgroepen die vooral werkgelegenheid bieden aan hoogopgeleide werknemers, vaak expats.

Een amendement van GroenLinks om in te zetten op een selectieve en gematigde acquisitie van internationale bedrijven, waarbij de focus verschuift van kwantiteit naar kwaliteit, kreeg onvoldoende steun in de raad. Ook een motie van GroenLinks om de minimaal gewenste kantorenvoorraad niet als in beton gegoten te doen laten gelden en daarmee woningbouw te belemmeren, haalde het niet.

Actief voor Amstelveen stelde voor om internationale bedrijven bij vestiging in Amstelveen te stimuleren om binnen hun bedrijfsruimte of -complex passende woonruimte te creëren voor hun werknemers. Een motie hiertoe werd na bespreking ingetrokken en niet in stemming gebracht.

Overige besluiten. De gemeenteraad heeft verder ingestemd met:

-het bestemmingsplan Kostverlorenweg 12. Hiermee kan het dierenpension met dienstwoning worden omgezet tot een woning.

-het bestemmingsplan Amsteldijk Zuid 204B. Hiermee kunnen twee nieuwe woningen worden gerealiseerd en kan één agrarische bedrijfswoning omgezet worden naar een woning. Dit gebeurt in ruil voor de sloop van circa 14.000 m2 aan kassen en bedrijfsbebouwing.

-afwijken van het Bestemmingsplan Bankrasweg 30. Dit maakt de realisatie van twee vrijstaande woningen mogelijk.

-het paraplubestemmingsplan flitsbezorgdiensten Amstelveen. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat flitsbezorgdiensten zich vestigen op locaties die passen bij de aard van de functie van het bedrijf met oog voor het behoud van een fijn woon- en leefklimaat in Amstelveen.

-het paraplubestemmingsplan 150 kV Hoogspanningsverbinding Amstelveen. Dit heeft als doel de leveringszekerheid van een bestaande hoogspanningsleiding en de veiligheid in de directe omgeving ervan te vergroten.

-een beleidskader voor een actieve rol van de gemeente in het verbeteren van de huisvesting van de eerstelijnszorg in Amstelveen.

-een voorstel voor diverse benoemingen voor functies in de raad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.