Bijgewerkt: 6 oktober 2022

De gemeenteraad van Amstelveen heeft de profielschets van de nieuwe burgemeester vastgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-10-2018

De gemeenteraad van Amstelveen heeft maandagavond 29 oktober 2018 de profielschets voor de burgemeester van Amstelveen vastgesteld in het raadhuis met de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer Johan Remkes.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De leden van de gemeenteraad van Amstelveen in de raadzaal op 29 oktober 2018


 Na vaststelling van de profielschets wordt de vacature opengesteld. Omdat de commissaris van de Koning een eerste selectie maakt van geschikte kandidaten, stelde hij in de extra raadsvergadering een aantal vragen over de profielschets aan de raad, zodat zowel hij als de geïnteresseerde kandidaten een duidelijk beeld hebben over wat voor burgemeester Amstelveen zoekt. Na deze bespreking stelde de raad de profielschets vast.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen en voorzitter van de vertrouwenscommissie vertelt over de profielschets van de toekomstige burgemeester van Amstelveen


De commissaris van de Koning overlegt in het verdere proces met de vertrouwenscommissie, die namens de raad de selectieprocedure voert. In de raadsvergadering zijn de leden van deze vertrouwenscommissie benoemd. Elke fractie levert een lid. De voorzitter van de vertrouwenscommissie is Kees Noomen (VVD). De overige leden zijn Anne-Mieke van der Vet (D66), Martin Kortekaas (GroenLinks), Ruud Kootker (bbA), Esther Veenboer (PvdA), Patrick Adriaans (SP), Pier Rienks (CDA), Tim Lechner (AVA), Percy de Robles (OCA) en Bert de Pijper (ChristenUnie).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: Alexander Dalenoort, kabinetschef bij de provincie Noord-Holland, Johan Remkes commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen in de raadzaal op 29 oktober 2018. De heer Remkes stelt zijn kritische vragen aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie in verband met de profielschets van de nieuwe burgemeester van Amstelveen


Frank Berkhout (D66) wethouder Gemeentelijke Organisatie treedt namens het college van B en W op als adviseur van de vertrouwenscommissie. Marnix Philips (raadsgriffier) is de secretaris van de commissie. Bert Winthorst (gemeentesecretaris) is aangewezen als plaatsvervangend secretaris. De vacature wordt donderdag 5 november 2018 opengesteld. Naar verwachting vindt de installatie van de nieuwe burgemeester plaats in mei 2019.


De profielschets: UITDAGINGEN IN AMSTELVEEN MET EEN HOOFDROL VOOR ONZE NIEUWE BURGEMEESTER

Samenhang binnen de stad versterken Veel van onze inwoners redden zich uitstekend. Veel van onze inwoners redden zich uitstekend. Ze hebben werk het aandeel hoogopgeleide kenniswerkers, de hoeveelheid expats en het aantal tweeverdieners is in Amstelveen opvallend hoog, een goed inkomen en een drukbezet bestaan. Aan de andere kant geldt dat niet voor iedereen.

Onder meer door de individualisering, de vergrijzing en de komst van expats wordt Amstelveen steeds diverser. Gevolg is dat de gewenste onderlinge verbondenheid niet overal vanzelfsprekend te vinden is in Amstelveen. Versterken van de sociale cohesie is dan ook een thema, waarin we van onze burgemeester een zichtbare bijdrage vragen. Door contact te maken met inwoners en uiteenlopende nationaliteiten aandacht te geven, stimuleert de burgemeester de eenheid en draagt zo bij aan onderling begrip en aan een gemeenschap die diversiteit omarmt. De burgemeester zoekt aansluiting met alle inwoners en stelt zich toegankelijk en benaderbaar op. Daar hoort ook speciale aandacht bij voor inwoners die minder makkelijk hun weg binnen de samenleving kunnen vinden.

Stevige speler in regionale verbanden

De ligging van Amstelveen in de regio is een belangrijke factor. Dit vraagt om een stevige, zelfbewuste opstelling. Vanzelfsprekend heeft onze burgemeester goede contacten bij het Rijk en de provincie. Wij zijn als gemeente een belangrijke speler in de regio en van onze nieuwe burgemeester verwachten we dat ook. Of dat nu is binnen de Metropoolregio Amsterdam, de Veiligheidsregio of de regio Amstelland. In bestuurlijke netwerken geeft de burgemeester zelfbewust invulling aan onze belangen. De burgemeester overziet het speelveld, weegt de belangen af en is gesprekspartner in de regio. De burgemeester hanteert een professionele en open stijl en investeert in contacten met omliggende gemeenten. Onze burgemeester speelt een proactieve rol in het bestuurlijk begeleiden van discussies over positionering in en van de regio.

Krachtige opstelling voor veiligheid

Inwoners moeten kunnen rekenen op een slagvaardig bestuur dat onder leiding van de burgemeester gezagvol optreedt bij overlast, criminaliteit, ondermijning en crises. Onze burgemeester bekleedt de belangrijke functie van vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Onze burgemeester weet uit ervaring wat er binnen het veiligheidsdomein speelt. Dit betekent: een opstelling die zich kenmerkt door bestuurlijke moed en een helder geluid van ‘tot hier en niet verder’.

Proactief de raad in positie zetten en houden

Het bestuurlijk samenspel tussen raad en college is in Amstelveen harmonieus. Dit willen we behouden. Om op inhoud het gesprek over keuzes en besluiten scherp te blijven voeren is het nodig dat de burgemeester rolvast optreedt.

De burgemeester is dienstbaar aan de politiek. We willen in Amstelveen graag stappen maken met een burgemeester die de positie als voorzitter van de raad benut om het dualisme aan te moedigen. Waarbij de burgemeester samen met de raad de gekozen werkwijze invult en met een consistente voorzitters-stijl bijdraagt aan een vitale lokale democratie.

Bent u die ervaren bestuurder die kundig en krachtig optreedt namens de 90.000 inwoners van Amstelveen?

Goede beheersing van de Engelse taal is een vereiste. Een assessment (beoordelingsprogramma) kan onderdeel van de procedure uitmaken. Amstelveen heeft geen ambtswoning. De burgmeester vestigt zich uiterlijk binnen een jaar in de gemeente. Het hebben, aanvaarden en uitoefenen van nevenfuncties en nevenactiviteiten is met de raad bespreekbaar.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.