Bijgewerkt: 8 augustus 2022

De gemeenteraad Amstelveen is akkoord met bouwplannen De Scheg Oost

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2022

Met het vaststellen van deze plannen en het vaststellen van de grondexploitatie De Scheg maakt de gemeenteraad van Amstelveen de bouw van 172 grondgebonden woningen en appartementen mogelijk.

De SP en 50PLUS vinden dat De Scheg Oost een inclusieve wijk moet zijn, waar ook ruimte is voor speciale doelgroepen, zoals ouderen of jonggehandicapten. Zij vroegen daarom met een motie om nog eens te kijken naar de mogelijkheden voor het opnemen van andere woningen in de nieuwe wijk: een passende voorziening scheiden woon zorg (waarbij bewoners twee contracten hebben: een contract voor het huren van woonruimte en een contract voor het afnemen van zorg).

De fracties wilden ook dat voor De Scheg Midden en De Scheg West wordt gezocht nar de mogelijkheden voor woningen in de segmenten sociale huur en koop en lage middeldure huur. Ook wilden zij dat er maximaal wordt ingezet op het huisvesten van doorstromers in de nieuwe wijk. De motie werd door de raad verworpen.Resultaat stemming: 50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2),Belang van Nederland (1),Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1),ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voorAmstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3),SP (2), VVD (8).

Besluit:

1.         Ten behoeve van de uitvoering van het project De Scheg de facilitaire en actieve grondexploitatie De Scheg vast te stellen (specificatie in geheime bijlage Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg), met een verwacht resultaat op eindwaarde van € 3.734.341 voor het facilitaire deel en € 8.106.336 voor het actieve deel.

2.         Het bij de facilitaire grondexploitatie De Scheg behorende krediet voor uitvoering ter hoogte van € 28.667.616 kosten en € 32.401.957 opbrengsten vast te stellen.

3.         Het bij de actieve grondexploitatie De Scheg behorende krediet voor uitvoering ter hoogte van € 52.057.894 kosten en € 60.164.230 opbrengsten vast te stellen.

4.         Met het vaststellen van de grondexploitatie De Scheg en de kredieten, zoals vermeld onder beslispunt 2 en 3, het reeds verstrekte voorbereidingskrediet te laten vervallen, aangezien dit is verwerkt in de kredieten van beslispunt 2 en 3.

5.         Instemmen met de risico's van de grondexploitaties De Scheg ter hoogte van € 8,9 miljoen, zoals gespecificeerd in de geheime bijlage Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg.

6.         Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties, en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (VpB), voor wat betreft het actieve deel, te verwerken in de lopende begroting 2022 en verder.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 1 juni 2022.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.