Bijgewerkt: 25 oktober 2021

De begroting van Amstelveen in 2022 is een uitdaging

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2021

Amstelveen staat voor flinke uitdagingen: herstel van de coronacrisis, stevige ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en duurzaamheid en tegelijkertijd onduidelijkheid over middelen van het Rijk zolang er nog geen nieuw regeerakkoord is.

Tijdens de coronacrisis hebben we inwoners en ondernemers gesteund, waar mogelijk. Dat blijven we doen, om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in Amstelveen. En ook nu houden we de begroting sluitend en zorgen we voor financiële stabiliteit, zodat een volgend gemeentebestuur ruimte heeft voor keuzes. Dit zijn de hoofdlijnen uit de programmabegroting die de gemeenteraad behandelt op 11 november 2021.

De programmabegroting geeft aan, waar de gemeente komend jaar haar geld aan uitgeeft en wat zij aan inkomsten verwacht. Het is een uitwerking van de kaders en prioriteiten die de gemeenteraad eerder dit jaar in de perspectiefnota heeft vastgesteld. De begroting 2022-2025 bevat omvangrijke uitgaven als antwoord op de ambities en uitdagingen van dit moment. Bij het begin van de coronapandemie is een Lokaal Coronafonds met € 15 miljoen opgericht en we blijven investeren in de samenleving: € 52 miljoen in onderwijshuisvesting, sport en de uitbreiding van het zwembad. Verder staat in deze meerjarenbegroting 2022-2025 € 11 miljoen aan nieuwe structurele uitgaven en € 31 miljoen aan eenmalige middelen. Een groot deel van deze bedragen wordt ingezet om de tekorten in het sociaal domein op te vangen. Dit betreft met name de jeugdzorg. Op deze manier wordt de (jeugd)zorg gecontinueerd.

Inzet op herstel. 'Net als in veel andere gemeenten staan de financiën in Amstelveen onder druk. Daarbij is de toekomst onzeker. Al zijn er positieve signalen over het herstel van de economie, er zijn ook risico’s zoals schaarste aan grondstoffen en arbeid. En zolang er geen nieuw regeerakkoord is, is het onduidelijk of er structureel voldoende geld komt voor gemeenten voor het klimaatakkoord, de tekorten in de jeugdzorg en de invoering van de Omgevingswet. Voor zover het Rijk bijspringt, is dit alleen incidenteel voor 2021/2022. Ook is nog niet bekend hoe de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds voor Amstelveen zal uitpakken. Op dit moment kiezen wij niet voor bezuinigingen of lastenverhogingen die wellicht later ‘niet nodig’ blijken' -aldus Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Gelegen in een dynamische regio is Amstelveen een gemeente met ambities. We gaan door met grote projecten zoals de herinrichting van het A9 gebied/Oude Dorp, het Stadshart en de transitie van Kronenburg. Om de krapte aan woningen in de regio aan te pakken werkt Amstelveen aan veel binnenstedelijke projecten en grootschalige woningbouwprojecten in de Scheg en de Legmeer.

Voldoende reserves. Ondanks deze uitdagingen en onzekerheden heeft Amstelveen een gezonde vertrekpositie. Wij hebben incidenteel en structureel een goede weerstandscapaciteit en beschikken over voldoende buffers om tegenslagen te kunnen opvangen. De begroting is flexibel genoeg om bij te sturen bij dreigende tekorten. Daarbij heeft Amstelveen jarenlang gekozen voor een lage lokale lastendruk voor inwoners (bij een hoog voorzieningenniveau). Afhankelijk van de inkomsten vanuit het Rijk is dat wellicht niet op dit niveau vol te houden. Verhoging van de ozb (onroerendezaakbelasting) is een optie op termijn.

Lokale lasten. De lokale lasten stijgen met 2%. Dat is alleen de inflatiecorrectie. De ozb stijgt alleen met de inflatiecorrectie, terwijl de waarde van de woningen met 9% steeg. De afvalstoffenheffing gaat met iets meer omhoog (3,5%), omdat de kosten voor de inzameling zijn gestegen. Vanwege corona is er meer papier ingezameld en zijn de openingstijden van het afvalbrengstation verruimd. De rioolheffing blijft gelijk. Opgeteld betekent dit dat de gemeentelijke lasten voor een gezin in een gemiddelde koopwoning met 2% stijgen. Dat is € 15,95 op jaarbasis.

Investeren in leefbaarheid. Amstelveen is een stad met goede recreatiemogelijkheden. Om deze verder te versterken start in 2022 een baggerpilot voor het nieuw aangelegde stadsstrand in de Poel. Hiermee wordt gekeken wat de beste manier is om de waterkwaliteit te verbeteren. We zetten in op actuele thema’s als klimaatadaptatie en natuur inclusief bouwen voor een prettige leefomgeving. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat we anders over cultuur zijn gaan nadenken. Met de uitvoeringsagenda cultuur zijn we een vernieuwende weg ingeslagen met ook aandacht voor historisch besef en erfgoed. Dit wordt in 2022 voortgezet. De focus ligt op kunst in de openbare ruimte, een makersklimaat voor talent en versterking van samenwerkingsverbanden met instellingen en gemeenten om ons heen. Ook het stimuleren van cultuureducatie door vakdocenten vormt een onderdeel van onze lange termijnfocus. Verder investeert de gemeente in 2022 in de verbetering van het ov-netwerk. Hierbij blijft de fijnmazigheid in de wijken een groot aandachtspunt.

Ook in 2022 zet de gemeente breed in op de bestrijding van high impact crimes, zoals inbraken en geweldsincidenten. Met onze aanpak van ondermijning willen we voorkomen dat legale structuren gebruikt worden voor criminele activiteiten zoals hennepteelt, mensenhandel en malafide investeringen. We investeren in preventie, bewustwording en treden repressief op waar nodig. Het aantal overlastgevende personen met verward gedrag neemt toe. Wij zoeken samen met onze zorgpartners naar de juiste hulp. Waar dit niet anders kan, maken we gebruik van bestuurlijke maatregelen om de overlast te stoppen.

Inclusief Amstelveen, iedereen doet mee. In de zorg, bij toeleiding naar werk en bij schuldhulpverlening werkt de gemeente aan herstel na corona. De gemeente breidt het budget voor mantelzorgondersteuning uit. Dit is nodig omdat de groep ouderen die zelfstandig thuis woont met mantelzorg van hun partner en familie steeds groter wordt.

Op basis van de visie ‘Amstelveen Ontmoet Elkaar’ betrekken we inwoners in al hun diversiteit bij dat wat er gebeurt in hun wijk en in de stad. Wij bieden inwoners en organisaties de ruimte om elkaar te ontmoeten in grote ontmoetingsplaatsen, wijkcentra en kleinere ontmoetingsplaatsen (de Buurtkamer en Huis Elsrijk). Een aantal wijkcentra is inmiddels vernieuwd, zoals het MOC en Westend. In 2022 worden Noorddamcentrum en Alleman vernieuwd.

Amstelveen is een echte sportstad, waar niemand langs de kant mag staan. In ons Sportakkoord hebben we de ambitie uitgesproken dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht achtergrond, geaardheid of een krappe beurs. In 2022 zullen we deze ambities verder uitwerken.

Investeren in kwaliteit leefomgeving. Amstelveen bouwt aan een economisch sterke en duurzame stad die goed bereikbaar is. Hoewel het aantal inwoners dit jaar licht daalde, is de verwachting dat het weer gaat stijgen. De druk op de woningmarkt is hoog en blijft toenemen. We zetten in op betaalbare woningen voor middeninkomens in binnenstedelijke projecten, de nieuwe woonwijk de Scheg en gebiedstransformaties zoals Kronenburg en de Legmeer. Dit laatste project is een omvangrijk, complex project met een hoog risicoprofiel. Het economisch klimaat is nu gunstig, maar dat kan veranderen. Daar houden we rekening mee in onze reserves. Komende jaren worden voor diverse gebieden visies ontwikkeld op basis van het ruimtelijk ontwikkelperspectief.

We betrekken belanghebbenden vroegtijdig bij besluitvorming over een project of activiteit en stellen hier beleid voor op in het kader van de Omgevingswet. Investeren in de stad blijft noodzakelijk, ook om het huidige voorzieningenniveau te behouden. Een sterke lokale economie is belangrijk voor de werkgelegenheid en een vitale gemeenschap. Vanuit de goede contacten met het Amstelveense bedrijfsleven bepalen we gezamenlijk de koers voor een duurzaam herstel nu corona achter ons lijkt te liggen. De programmabegroting is hier te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.