Bijgewerkt: 8 februari 2023

De Woonagenda van Amstelveen 2020-2023 is vastgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Paul Veenstra
14-02-2020

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 12 februari de Woonagenda Amstelveen 2020-2023 vastgesteld. Het woonbeleid van de gemeente Amstelveen is vernieuwd. Actualisatie was nodig in verband met de groei van de stad en de druk op de woningmarkt. De woonagenda gaat in op de typen woningen die nodig zijn, voor welke doelgroepen en in welke verhoudingen. Ook bevat de agenda maatregelen waarmee de druk op de woningmarkt op middellange termijn verminderd kan worden. Het beleid dient als kader voor het maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en voor bouwprogramma’s van ontwikkelaars.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De gemeenteraad van Amstelveen bijeen op 12 februari 2020 in de raadzaal


De raad zette bij de bespreking en de vaststelling van het beleid zijn eigen accenten:

-Bevorder dat een groter deel van de sociale en middeldure huurwoningen wordt toegewezen aan specifieke Amstelveense doelgroepen, zoals leerkrachten en personeel in de zorg;

-Maak een actieplan voor het realiseren van meer kleinere koopwoningen om de doorstroming vanuit de sociale huur verder op gang te brengen;

-Zorg voor passend en veilig wonen voor ouderen, zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw;

-Hanteer bij het middensegment koopwoningen een indeling in drie categorieën: middeldure koop laag segment (tot aan de NHG-grens, nu € 310.000,-), middeldure koop hoog segment appartementen (van NHG-grens tot € 363.000,-) en middeldure koop hoog segment grondgebonden woningen (van NHG-grens tot en met € 450.000,-);

-Zet bij het maken van afspraken met particuliere verhuurders in op behoud van het huidig aantal particuliere sociale woningen;

-Neem in de prestatieafspraken met woningcorporatie Eigen Haard een onafhankelijke analyse op naar de staat van het onderhoud van de Amstelveense woningen en maak op basis daarvan een plan van aanpak voor het wegwerken van achterstallig onderhoud;

Neem bij de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties een afspraak op over het uitvoeren van een draagvlakmeting bij sloop/nieuwbouw;

-Bevorder de mogelijkheden voor het realiseren van Tiny Houses* of het plaatsen van container-units voor tijdelijke huisvesting.

Er was in de raad geen meerderheid voor voorstellen voor het vaststellen van 75 m² als de minimale grootte van middeldure huur- en koopwoningen en het hanteren van een maximum bedrag van € 310.000,- voor het middeldure koopsegment. Ook een voorstel om de sociale woningvoorraad te houden op 32% (bij bestaande bouw en bij nieuwbouw) werd verworpen. Van de raadsvergadering is een videoverslag beschikbaar.

*Tiny Houses? De kleine huisjesbeweging is een architectonische en sociale beweging die pleit voor het wonen in kleine huisjes. 2018 International Residential Code, Appendix Q Tiny Houses definieert een klein huis. Echter, een residentiële structuur onder 400 m² wordt over het algemeen als een klein huis beschouwd. De kleine huisjesbeweging bevordert financiële voorzichtigheid, economische veiligheid, gedeelde gemeenschapservaringen en een verschuiving in de consumptiegerichte mentaliteit.

In de Verenigde Staten van Amerika groeide de gemiddelde grootte van nieuwe eengezinswoningen van 165 m² in 1978, naar 230,3 m² in 2007, en 247,3 m² in 2013. Verhoogde materiële rijkdom en individuen met een hoog inkomen zijn veel voorkomende redenen, waarom de huizen groter werden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Paul Feenstra raadslid van VVD-Amstelveen tijdens zijn toespraak op 12 februari 2020 in de raadzaal


Paul Feenstra raadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder Wonen heeft tijdens de raadsvergadering zijn visie over het thema uitgesproken: 'Er gaat met 10.000 nieuwe woningen weer fors gebouwd worden, met een extra accent op middeldure huur- en koop. Het college heeft in deze agenda een breed pakket aan maatregelen uitgezet om de Amstelveense woningzoekenden in deze lastige en overspannen woningmarkt zo goed mogelijk te helpen. Maar duidelijk is wel dat het voor veel Amstelveners lastig is een geschikte en betaalbare woning te vinden. De VVD denkt daar met de volgende 5 punten wat aan te kunnen doen:

Ten eerste, de toewijzing.De VVD wil de toewijzing meer in eigen hand houden, zodat meer woningen naar Amstelveners gaan. Het gaat hierbij niet alleen om sociale woningbouw, maar om alle Amstelveners, ook die een middel dure woning zoeken. De VVD wil al deze Amstelveners helpen door afspraken te maken over de toewijzing, zowel in het sociale als in het middensegment. Daarover later meer.

Ten tweede, de beschikbaarheid vergroten. De huidige voorraad sociale huur is ruim voldoende. In Amstelveen is ongeveer 1 op de 3 woningen sociale huur, meer dan in andere gemeenten in de regio en internationaal in de top. En dan hebben wij de studentenwoningen nog niet meegeteld. Desondanks geldt voor sommigen woningzoekenden een wachttijd van meer dan 10 jaar. Dat komt mede omdat de feitelijke beschikbaarheid beperkt is. (Bijna de helft van alle vrijkomende sociale huurwoningen wordt toegewezen aan woningzoekenden van buiten Amstelveen. Daarmee is Amstelveen netto leverancier van sociale woningen aan de regio. En daar zit een groot deel van het probleem, voor de VVD moeilijk uit te leggen.)

Deze beschikbaarheid zou veel groter kunnen zijn als wij de scheefwoners kunnen bewegen en de fraude en misbruik beter kunnen bestrijden. De systematiek dat je geen woning krijgt als je te veel verdient en gewoon mag blijven zitten als je boven die grens komt, klopt natuurlijk niet. Zoals in de woonagenda staat worden zo’n 750 sociale huurwoningen bewoond door mensen met een inkomen van meer dan 1,5 maal modaal. Deze woningen zouden direct beschikbaar moeten zijn voor de doelgroep waar sociale huur voor bedoeld is.

Ten derde, goede Facts & Figures. Er zijn geen goede statistieken. De VVD pleit al langer voor duidelijke gegevens. Ik zou graag willen weten hoeveel Amstelveners een woning zoeken, hoe lang en wie dit zijn, jongeren ouderen etc. Het openen van een gemeentelijke website kan wellicht inzicht bieden en helpen de werkelijke behoefte te monitoren. Hopelijk is de wethouder bereid hier duidelijkheid over te geven.

Ten vierde, specifieke doelgroepen. De VVD pleit er voor om een groter deel van de sociale en middeldure huur toe te kunnen wijzen aan Amstelveners en aan specifieke doelgroepen. Hier overwegen wij met een motie te komen om meer ruimte bij de toewijzing van woningen aan speciale doelgroepen als bijvoorbeeld leraren en zorg. Daarin zullen wij de wethouder oproepen dit mee te nemen bij de prestatieafspraken met Eigen Haard. Maar hetzelfde geldt voor aanbieders van projecten met middeldure huur. Dus ook iets doen voor de middeninkomens die niet in aanmerking komen voor sociale huur.

Ten vijfde, inzetten op het eigen woning bezit. Sociale huur is eigenlijk niet  sociaal. Mensen liggen immers levenslang aan het infuus van de verhuurder. Onze eerdere motie over vernieuwing van de sociale woningvoorraad vraagt zittende huurders de mogelijkheid te geven een woning te kopen en zo bezit op te bouwen. Dat moet nu snel verder vorm krijgen. En dat geldt evengoed voor de middeninkomens die niet in aanmerking komen voor sociale huur. Ook zij zouden, zeker met de lage hypotheekrente in deze tijd, voor dezelfde lasten een appartement kunnen kopen. Mijn grote roerganger zei eerder: Wil je ooit van een dubbeltje een kwartje worden dan is een eigen woning cruciaal. De VVD is daarom erg voor het bouwen van betaalbare koopwoningen, in het goedkopere en middel dure segment en daarom bereiden wij samen met D66 een motie voor om sociale- en middel dure koop te stimuleren .

Ik rond af. Met deze vijf punten lossen we wellicht niet alles op, maar ik maak mij sterk dat wij hiermee de Amstelveense woningzoekenden flink kunnen helpen. En afsluitend: De VVD wil bouwen voor ALLE Amstelveners, voor ALLE inkomens, maar wel met behoud van de Amstelveense maat en de Amstelveense en groene identiteit. Dank voor uw aandacht.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.