Bijgewerkt: 21 september 2023

De Perspectiefnota 2019 van Amstelveen is gepresenteerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
23-06-2018

'Centraal uitgangspunt is een Amstelveen waar het goed wonen en werken is. Daarbij hebben we oog voor het handhaven van een hoogwaardig voorzieningenniveau, een gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk' -staat in de Perspectiefnota 2019 van Amstelveen.

Het Amstelveense college van B en W presenteerde op vrijdagochtend 22 juni 2018 de Perspectiefnota 2019 in het raadhuis. Anders dan voorgaande jaren is dat deze nota voornamelijk laat zien hoe de gemeente er voor staat met de begroting en de vermogenspositie. Dit omdat het nieuwe coalitieakkoord nog wordt uitgewerkt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Burgemeester Bas Eenhoorn, wethouder Rob Ellermeijer (VVD) en wethouder Floor Gordon (D66) in de zogenaamde B en W kamer, waar het persgesprek over de Perspectiefnota plaatsvindt op 22 juni 2018


Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen: 'Er zijn een paar bijzonder momenten in de politiek op het lokale niveau en die hebben vooral te maken met het begin om richting te geven aan het beleid als er een nieuw college is. Dan zie je alle verhalen in de pers en dan gaan wij kijken hoe verder en dat is goed, want dat hoort ook bij de democratie'.

'Opnieuw wordt gekeken naar het beleid dat er was om recht te doen aan de uitspraak van de kiezers. Hoe zit het, wat gaan wij doen, hoe gaat het nu anders en op welke wijze gaan wij de richting verleggen? De begroting van 2019 vraagt nogal wat voorbereidingen, de verkiezingen zijn pas geweest en de collegevorming heeft hier in Amstelveen nogal wat tijd gevergd. Daardoor is het natuurlijk niet een-twee-drie mogelijk om direct met alle nieuwe voorstellen te komen. Dus is besloten een Perspectiefnota te maken die eigenlijk de eerste aanzet is voor de begroting, maar niet zoals in de afgelopen jaren het geval was. In tegendeel, er moet nog een aantal dingen goed worden doorgesproken in de politiek en dat betekent intensief overleg met de coalitiegenoten. Bruggetjes worden gelegd naar de oppositie om zo breed mogelijk te kijken hoe wij een aantal dingen in de koers van anderen bepalen. Deze Perspectiefnota laat zien waar het college nu staat en hoe ze denkt om een aantal stappen te nemen, om te kijken welke koerswending straks zichtbaar zal zijn in de begroting van 2019. Dus de grote discussie, het grote debat in de raad zal moeten worden gevoerd, zoals wij nu voorzien tijdens de begrotingsbehandeling die begin november zal plaatsvinden.' – vertelde burgemeester Eenhoorn in zijn introductie.

Elke wethouder kreeg vervolgens een elevator pitch: dit is een hele korte presentatie, meestal van één minuut, waarin men zijn/haar idee meedeelt, een toegevoegde waarde duidelijk maakt.

Bas Eenhoorn gaf het woord – de elevator pitch- aan Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'Het is een heel bijzondere tijd, want vier jaar geleden zaten wij hier ook en toen was er de crisis en nu is er de uitdaging omdat het verwachtingspatroon ontzettend hoog is in de samenleving, bij instellingen en de mensen zelf, want iedereen denkt dat alles hier kan.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Herbert Raat (VVD) tijdens zijn elevator pitch


'Het is nu aan ons om kritisch te kijken naar de bestaande uitgaven, dat hebben wij toegezegd in de gemeenteraad. Niet alleen om mooie en nieuwe dingen te verzinnen, maar ook om kritisch te kijken naar wat er in de begroting staat, wat wij in de afgelopen jaren hebben gedaan, kunnen dingen anders, of moeten wij met dingen stoppen.'

'Het nieuwe college komt later dit jaar met de uitwerking van grote voorstellen. De inkt van het coalitieakkoord is nog nat. We gaan de komende weken aan de slag om een inhoudelijke en financiële vertaling te maken voor de begroting. De financiële positie van Amstelveen is nog steeds goed. De algemene reserve is op peil en we sparen jaarlijks voor volgende generaties.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Floor Gordon (D66) luistert naar de elevator pitch van Herbert Raat (VVD)
samen met wethouder Marijn van Ballegooier (PvdA)


De volgende spreker Floor Gordon (D66) wethouder Economisch Zaken en Duurzaamheid vertelde dat als ze in haar eigen portefeuille keek, ze een betere aanpak van duurzaamheid ziet: 'Wij hebben een manifest getekend om circulair te kunnen inkopen en het is heel inhoudelijk. De samenwerking met de ondernemers in de circulaire economie is belangrijk, maar wij moeten kijken wat dat betekent in termen van geld. Wij moeten in de komende periode ook kijken naar het parkeerbeleid en wijkbeheer, wat daar te verbeteren valt. Wij gaan Elsenhove verbouwen, maar dat is geen nieuw beleid, daarmee komen wij nog dit jaar bij u terug' – eindigde wethouder Gordon haar elevator pitch.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Floor Gordon (D66) vertelt in haar toespraak over het beter aanpakken van duurzaamheid in Amstelveen


Burgemeester Eenhoorn vroeg Marijn (PvdA) wethouder Zorg en WMO om met zijn elevator pitch te beginnen: 'De wethouder die als een tornado door de stad is gegaan!' De opmerking was bedoeld om de aanwezigen te informeren over de bezoeken van Van Ballegooien die hij in de verschillende wijkcentra van Amstelveen de afgelopen week had gebracht. Van Ballegooien is van mening dat er relatief weinig mensen in Amstelveen een bijstandsuitkering ontvangen, toch een financieel uitgangspunt is van de gemeente. Hij stelt: 'Wij kunnen in de Perspectiefnota lezen dat de hoeveelheid mensen in de bijstand langzaam aan het stijgen is en dat heeft te maken dat mensen in de economische crisis werkloos werden, toen in de WW kwamen, nu in de bijstand zitten. Wij moeten vooral zorgen voor die groep die zich nu in moeilijkheden bevindt, want vooral de 50-plussers hebben een zware positie op de arbeidsmarkt. Ik wil heel graag, net als mijn voorgangers, de mensen in de bijstand erg laag houden en een antwoord zoeken voor deze groep mensen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Marijn van Ballegooien (PvdA) spreekt over het steeds vergrijzende inwonersaantal van Amstelveen, dat ook steeds meer zorg nodig heeft met de bijbehorende financiële noodzaak


Marijn van Ballegooien vertelde ook over de vergrijzende bewoners van Amstelveen, die ook steeds meer zorg nodig hebben met de bijbehorende financiële noodzaak. Volgens hem zal het ook een taak zijn voor dit college om na te denken over preventieve maatregelen in de ouderenzorg. Hoe de financiële middelen anders ingezet kunnen worden, vooral omdat zoals er nu geen financiële ruimte is door de weggevallen meevallers.

De volgende spreker was Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer, Vervoer en Sport. Langzamerhand weten alle lokale journalisten dat de heer Ellermeijer heel graag en uitgebreid over verschillende onderwerpen praat. Dat bleek nu ook toen burgemeester Eenhoorn tijdens Ellemeijer’s eigenlijk te lange elevator pitch opmerkte, dat hij nu op de 100ste verdieping was beland. Maar desondanks had hij geen hoogtevrees en vertelde: 'Het is goed om te constateren dat in Amstelveen een stabiele basis is terug te vinden in de Perspectiefnota en dat wij die ook in de volgende jaren stabiel houden! Op het gebied van sport hebben wij een aantal belangrijke uitdagingen, denk aan het zwembad.' Zwembad De Meerkamp moet worden verbouwd om aan de eisen van deze tijd te voldoen en dat zal veel energie en geld kosten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Rob Ellermeijer (VVD) heeft een enorme portefeuille met Sport en Openbaar Vervoer,
maar hij blijft er toch positief over


Wethouder Ellermeijer vertelde ook over dat Sportbedrijf Amstelveen eindelijk een overeenstemming had bereikt met de Amstelveense turnverenigingen Odin en FIT met als resultaat dat honderden turnsters en turners een betaalbare turnhal en de Beweegbox kunnen gebruiken. Ook is er een belangrijke stap gezet om de sportaccommodaties rookvrij te maken, maar dat ook in het openbaar vervoer de perrons rookvrij moeten worden. Hij heeft in de afgelopen week een ware strijd gevoerd voor de Amstelveners om een beter fijnmazige openbaar vervoer terug te brengen en de bushalte bij de Grote Beer in Middenhoven te herstellen. Maar omdat de Vervoerregio altijd het laatste woord heeft is het niet makkelijk om tussen de verschillende actoren de zaak te regelen. Hij heeft goede hoop dat zijn strijd succesvol zal blijken. Wethouder Ellermeijer: 'In het kader van de grote projecten zoals de Amsteltram, de Beneluxbaan, de A9 en waar nodig, moeten wij het verkeer nog veiliger maken. Wij denken aan de rotonde aan de Groen van Prinstererlaan en de Keizer Karelweg, waar wij de voorrangsregels willen terugbrengen, waardoor de rotonde nog veiliger wordt.

Nog één puntje: de snorfietsers op de rijbaan. Ik weet niet of dit een directe maatregel is die wij in Amstelveen moeten invoeren, maar wij zullen kijken naar de ontwikkelingen elders. Wij houden de veiligheid bij op de fietspaden en de snorfietsers horen daar ook bij.' -eindigde wethouder Ellermeijer zijn elevator pitch. Later op de vraag van een journalist over de Poel vertelde hij dat hopelijk nog in deze periode Amstelveners veilig kunnen zwemmen in de grootste veenwaterplas van de stad, zonder blauwalgen tegen te komen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Frank Berkhout (D66) is belast met onderwijszaken en de gemeentelijke organisatie, dus voorlopig werk genoeg


De volgende spreker was Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs: 'Misschien is het goed om weer te benadrukken dat het verwachtingspatroon wat allemaal kan in deze stad, een beetje hoog ligt. Dat als je deze beleidsluwe Perspectiefnota leest het niet automatisch betekent dat alles zomaar uit extra geld kan en wij hebben gezien bij het HWC dat met name de bouwkosten fors tegenvallen ten opzichte van het budget dat wij twee jaar terug beschikbaar hadden gesteld. Dit zal op meer plekken gaan spelen, bijvoorbeeld tijdens de renovatie van het KKC die nog komt en in dat kader groeien de bomen echt niet tot in de hemel.'

Aansluitend vertelde wethouder Berkhout over de grote ambitie van de verdere digitalisering van de organisatie op het raadhuis, die ook veel tijd energie en geld zal kosten. Ook dat dit weer forse investeringen zal vergen en deze zaken betekenen voor Amstelveen toch aan aantal risicogebieden, waaraan het college extra aandacht moet geven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bert Winthorst de gemeentesecretaris was ook aanwezig en volgde geconcentreerd de toespraken


Burgemeester Bas Eenhoorn vertelde als laatste spreker van de ochtend: 'In de portefeuille van de burgemeester verandert er niets, maar als interim burgemeester moet ik er voor zorgen dat onze organisatie aansluit bij de informatiemaatschappij. Dat wij kunnen communiceren, ook digitaal of op een manier dat de mensen weten, waar wij mee bezig zijn, wat de vragen zijn, wat de onderwerpen zijn en dat vraagt van onze organisatie wel het een en ander. Als er iets is veranderd in de maatschappij, in de wereld, dan betekent dat, dat de overheid zich moet aansluiten, zoals onderwerpen als de Amstelveenlijn. Ik heb gisteren een uitvoerig gesprek gehad met de handhavers die straks gebiedsgericht gaan werken, op een andere manier optreden en mensen begeleiden bij de grote infrastructurele werken. Dat zal een grote uitdaging zijn om de Amstelveners op een goede manier te helpen om een parallel baan te vinden. Want als je in een auto rijdt, heb je de neiging om ergens anders een weg te vinden waar je eigenlijk niet meer kunt rijden en dan komen de handhavers, de BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) in actie om ze correct te begeleiden. Dit is geen specifiek onderdeel van de Perspectiefnota of de politiek, maar een aanvullend punt, waar wij aandacht aan zullen blijven geven. Er zijn nog twee grote ergernissen, niet alleen in Amstelveen, maar in de hele wereld. Dat is de hondenpoep en te snel rijden in wijken, dus op de een of andere manier is een ondankbare taak van de handhavers en de politie om hier steeds meer mee bezig te zijn' - sloot burgemeester Eenhoorn zijn betoog.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen als voorzitter van de vergadering en het college, vertelt over zijn portefeuille Communicatie en Openbare Orde en Veiligheid


Nota dit jaar beleidsluw
De Perspectiefnota 2019 is dit jaar beleidsluw. Reden hiervoor is het verder uitwerken van het Coalitieakkoord ‘Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen’ in een College Uitvoeringsprogramma 2018-2022. De gemeenteraad behandelt dit programma samen met de Programmabegroting in november van dit jaar.

Algemene reserve en sparen vooraf
De algemene reserve van de gemeente vormt samen met de reserve ‘sparen vooraf’ een belangrijke buffer. De gemeenteraad stelde bij de Kadernota van 2017 het voorstel Sparen Vooraf vast. Jaarlijks wordt deze reserve gevoed met een bedrag van € 4 miljoen vanaf 2018. De stand van deze reserve is per 1 januari 2019 € 5,6 miljoen. Dit komt bovenop de algemene reserve. Het nieuwe coalitieakkoord bevestigt de voortzetting van dit beleid en geeft hieraan een nadere duiding door de bestemming van de reserve ‘sparen vooraf’ te concretiseren tot 'de verwachte uitgaven voor grootschalige stadsvernieuwing in de toekomst waar de maatschappelijke effecten voor een periode van minimaal zeven jaar voelbaar zijn.'

Het minimum bedrag van de algemene reserve is door de gemeenteraad vastgesteld op € 15 miljoen. De geraamde stand per
1 januari 2019 staat in de Perspectiefnota 2019 op € 28 miljoen. De gemeenteraad behandelt de voorstellen in de week van 2 juli tijdens de verschillende commissies en op 18 juli 2018 tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Lees de Perspectiefnota 2019 (pdf 62 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.