Bijgewerkt: 5 maart 2024

De Kersenbloesemviering in Amstelveen wordt aangepast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
11-02-2019

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen van de aanpassing van de viering van het jaarlijks Kersenbloesemfestival in het Amsterdamse Bos:

'Geachte Raad,

Met deze brief informeren wij u over de jaarlijkse kersenbloesemviering die dit jaar zal worden gecombineerd met de opening van het Amstelveens toeristische seizoen. Naar aanleiding van de interne evaluatie van afgelopen kersenbloesemevenement en op basis van gesprekken met verschillende stakeholders is ervoor gekozen om het kersenbloesem- evenement in aangepaste vorm plaats te laten hebben. De aanpassing bestaat o.a. uit het scheiden van het zakelijke evenement georganiseerd vanuit de Japan Desk van amsterdam inbusiness en het publieke deel dat niet langer het karakter van een grootschalig festival zal hebben.

Achtergrond. In 2000, het jaar van de viering van 400 jaar Nederlands-Japanse historische betrekkingen, heeft de Japan Women’s Club circa 400 kersenbloesembomen gedoneerd aan de gemeente. Dit als dank voor de gastvrijheid die de Japanse gemeenschap door de jaren heen heeft mogen ontvangen. Deze donatie is indertijd door de voorloper van de huidige Japan Desk van amsterdam inbusiness aangegrepen om tijdens de bloeiperiode jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor de Japanse zakengemeenschap in het Kersenbloesempark van het Amsterdamse Bos te organiseren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken. Floor Gordon (D66), alderman for Economic Affairs


Waar deze viering oorspronkelijk begon als kleinschalig evenement geheel gericht op de Japanse, met name zakelijke gemeenschap in de Amsterdamse regio, is het in de loop der jaren op initiatief van het toenmalige college uitgegroeid tot een grootschalig publieksevenement. Tijdens de evaluatie van het evenement en in overleg met verschillende stakeholders binnen de Japanse gemeenschap is geconcludeerd dat de huidige vorm van de viering – en dan vooral de grootschaligheid van het evenement - niet goed aansluit bij de oorspronkelijke doelstelling, het samen met de Japanse zakengemeenschap vieren van een binnen de Japanse cultuur belangrijk moment (het aanbreken van de lente) en daarmee samenvallende start van het nieuwe Japanse zakelijke jaar.

De huidige vorm van het festival sluit tevens niet goed aan bij de Japanse kersenbloesembeleving en daarbij is geconcludeerd dat de georganiseerde activiteiten grote overeenkomsten vertoonden met het Japan Festival dat jaarlijks op het Stadsplein plaatsheeft. Uit de evaluatie bleek dat de meeste bezoekers van het Kersenbloesempark tijdens de bloeiperiode niet naar het park kwamen vanwege de georganiseerde activiteiten, maar met name vanwege de bloesem zelf.

Aangepaste invulling. Alles overwegende is ervoor gekozen om in 2019 als volgt invulling te geven aan de kersenbloesemviering:

1) Een zakelijk evenement gericht op de Japanse gemeenschap dat wordt georganiseerd en gefinancierd door de Japan Desk van amsterdam inbusiness. Dit evenement zal op een doordeweekse dag in de avond plaatshebben.

2) Met het oog op het grote aantal bezoekers tijdens de bloeiperiode – met name tijdens de weekenden – wordt evenals in de voorgaande twee jaren vanuit de gemeente zorg gedragen voor extra publieke voorzieningen. Deze voorzieningen komen niet alleen ten goede van de bezoekers, maar dienen ook om beschadiging van het park tegen te gaan en de veiligheid in en om het park te borgen.

3) Vanuit de afdeling communicatie zal worden gecommuniceerd over de bloeiperiode als geheel en niet langer over het kersenbloesemevenement als een dag met een publieksprogramma. Dit mede ter bevordering van zoveel mogelijk spreiding van de bezoekers aan het park. Via nog verder uit te werken communicatiekanalen en in samenspraak met het Amsterdamse Bos zal een kleine communicatiecampagne rondom de bloeiperiode, gericht op lokale en regionale bezoekers van Amstelveen, worden georganiseerd.

4) Vanuit team stadspromotie zal de zakelijke avondontvangst van de Japan Desk van amsterdam inbusiness worden aangegrepen om de volgende ochtend – gebruik- makend van dezelfde tent - een officiële aftrap van het toeristisch seizoen in Am- stelveen organiseren. Daarnaast zullen ondernemers in en rondom het Amsterdamse Bos worden gestimuleerd om in overleg met het Amsterdamse Bos tijdens de bloeiperiode met acties en initiatieven te komen die aansluiten bij het thema kersenbloesem.

5) Het budget voor de voorzieningen, communicatie-activiteiten en de opening van het toeristische seizoen komt- zoals voorheen - uit het budget van economische zaken van de gemeente.

In het kader van het bovenstaande informeren wij u ook dat we van de afdeling Amsterdamse Bos van de gemeente Amsterdam gehoord hebben dat de bamboe-voetbrug die zich aan de oostzijde van het Bloesempark bevindt dit jaar vernieuwd zal worden. Dit zal na de bloeiperiode plaatsvinden. Afgelopen jaar zijn verstevigingen aangebracht die de veiligheid van de bezoekers, ook tijdens de komende bloeiperiode garanderen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst, de burgemeester, Bas Eenhoorn


Op zaterdag 7 april 2018 organiseerde de gemeente Amstelveen, de Japanse Ambassade, Dujat, Japanse Kamer van Koophandel samen met The Japan Women 's Club het jaarlijkse Kersenbloesemfestival aan de rand van het Amsterdamse Bos. On Saturday 7 April 2018, the municipality of Amstelveen, the Japanese Embassy, Dujat, Japanese Chamber of Commerce and The Japan Women's Club organised the annual Cherry Blossom Festival on the edge of the Amsterdamse Bos


----------------------------------------------------------------------------------------------

The Cherry Blossom Celebration in Amstelveen will be adjusted


Floor Gordon (D66), alderman for Economic Affairs, informs the members of the Amstelveen city council of the change to the celebration of the annual Cherry Blossom Festival in the Amsterdamse Bos:

'Dear Council,

With this letter we inform you about the annual cherry blossom celebration that will be combined this year with the opening of the Amstelveen tourist season. Following the internal evaluation of the cherry blossom event and based on discussions with various stakeholders, it was decided to have the cherry blossom event take place in an adapted form. The adjustment consists of, among other things, separating the business event organised by the Japan Desk of amsterdam inbusiness from the public part that will no longer have the character of a large-scale festival.

Background. In 2000, the year of the celebration of 400 years of Dutch-Japanese historical relations, the Japan Women's Club donated approximately 400 cherry blossom trees to the municipality. This as a thank you for the hospitality that the Japanese community has received over the years. At the time, this donation was used by the predecessor of the current Japan Desk of amsterdam inbusiness to organise an annual network meeting for the Japanese business community in the Cherry Blossom Park of the Amsterdamse Bos during the heyday.

Whereas this celebration originally began as a small-scale event entirely aimed at the Japanese, particularly the business community in the Amsterdam region, over the years it has developed into a large-scale public event on the initiative of the then college. During the evaluation of the event and in consultation with various stakeholders within the Japanese community, it was concluded that the current form of the celebration - and especially the large scale of the event - does not fit in well with the original objective, to celebrate together with the Japanese business community an important moment in Japanese culture (the dawn of spring) and thus coincide with the start of the new Japanese business year.

The current form of the festival also does not fit in well with the Japanese cherry blossom experience and it was concluded that the organised activities showed great similarities with the Japan Festival that takes place annually on the Stadsplein. The evaluation showed that most visitors to the Cherry Blossom Park did not come to the park during the flowering period because of the organised activities, but mainly because of the blossom itself.

Adapted interpretation. All things considered, it was decided that in 2019 the cherry blossom celebration would be as follows.

1) A business event aimed at the Japanese community that is organised and financed by the Japan Desk of amsterdam inbusiness. This event will take place on a weekday in the evening.

2) In view of the large number of visitors during the flowering period - especially during the weekends - the municipality will provide extra public facilities, as in the previous two years. These facilities are not only for the benefit of the visitors, but also to prevent damage to the park and to ensure safety in and around the park.

3) The communication department will communicate about the flowering period as a whole and no longer about the cherry blossom event as a day with a public programme. This is partly to promote as much spread of the visitors to the park as possible. Through communication channels to be further developed and in consultation with the Amsterdamse Bos, a small communication campaign will be organised around the flowering period, aimed at local and regional visitors of Amstelveen.

4) The city promotion team will use the business evening reception of the Japan Desk of amsterdam inbusiness as an opportunity to organise an official kick-off of the tourist season in Amstelveen the next morning, using the same tent. In addition, entrepreneurs in and around the Amsterdamse Bos will be stimulated, in consultation with the Amsterdamse Bos, to come up with actions and initiatives during the flowering period that fit the theme of cherry blossom.

5) The budget for the facilities, communication activities and the opening of the tourist season comes - as before - from the budget for economic affairs of the municipality.

In the context of the above we also inform you that we have heard from the Amsterdamse Bos department of the municipality of Amsterdam that the bamboo footbridge on the east side of the Bloesempark will be renewed this year. This will take place after the flowering period. Last year, reinforcements were made to guarantee the safety of the visitors, also during the coming flowering period.

We trust you to have sufficiently informed. Yours sincerely, mayor and aldermen of the municipality of Amstelveen, the secretary Bert Winthorst, the mayor, Bas Eenhoorn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.