Bijgewerkt: 18 mei 2024

De EU Commissie roept de lidstaten op zich voor te bereiden op de herfst en de winter

Nieuws -> EU

Bron: EU Commissie
03-09-2022

De EU Commissie stelt concrete maatregelen voor om een golf van COVID-19-gevallen in het komende herfst- en winterseizoen te voorkomen. De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan de nodige strategieën en structuren op te zetten, onder meer voor COVID-19-vaccinatie en -bewaking, om snel en duurzaam te kunnen reageren op toekomstige uitbraken. Het belangrijkste doel van de door de Commissie voorgestelde acties is de vaccinatiegraad te verhogen, met inbegrip van aangepaste en nieuwe vaccins, en ervoor te zorgen dat alle burgers goed beschermd zijn.

Vicevoorzitter Margaritis Schinas, bevoegd voor de bevordering van de Europese manier van leven, zei hierover het volgende: 'De afgelopen twee jaar heeft de EU zich voorbereid op een nieuwe COVID-19-golf dit najaar en deze winter. Onze acties nu zullen in grote mate bepalend zijn voor de toekomst van de pandemie en het niveau van immuniteit dat bij de bevolking kan worden opgebouwd. De lidstaten moeten de coördinatie van de paraatheidsinspanningen in de hele EU voortzetten, vooruitlopend op de volgende golf en de verdere uitrol van vaccinatieprogramma's. Door nu maatregelen te nemen, zullen de druk op de gezondheidszorg, de verstoring van de economieën en de uitdagingen voor de samenleving beperkt blijven.'

Foto Amstelveen
(Foto Etienne Ansotte © EU - 2016)

Margaritis Schinas (1962) vicepresident van de EU Commissie met de portefeuille van Europees commissaris voor bevordering van de Europese manier van leven


Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei: 'De pandemie is nog niet voorbij. We moeten nu samen gecoördineerd en blijvend optreden om een nieuwe golf van ernstige COVID-19-gevallen te helpen voorkomen. Daartoe is het van cruciaal belang dat alle lidstaten beschikken over solide vaccinatiestrategieën ter voorbereiding op het najaar en de winter, onder meer voor de uitrol van de onlangs toegelaten aangepaste boostervaccins. De lacunes in de vaccinatiegraad moeten met de hoogste prioriteit worden opgevuld. Het is ook van essentieel belang dat veerkrachtige surveillancesystemen worden opgezet om de ontwikkeling van het virus te volgen, dat indien nodig strategieën voor de herinvoering van doeltreffende volksgezondheidsmaatregelen voorhanden zijn en dat de capaciteit van de gezondheidszorgstelsels wordt versterkt. Om het duidelijk te zeggen: we moeten klaar zijn voor nog een uitdagend seizoen.'

Voornaamste acties inzake COVID-19-vaccinatie. De Commissie moedigt de lidstaten met name aan om

Foto Amstelveen
(Foto Abdesslam Mirdass/EU - 2022)

Stella Kyriakides (1956) EU Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid


-De vaccinatiegraad van de primaire vaccinatiecursus en de eerste boosterdosis te verbeteren bij personen die daarvoor in aanmerking komen. Dit is van bijzonder belang voor bevolkingsgroepen met een hoger risico op ernstige gevolgen en voor landen met een lagere vaccinatiegraad.

-Prioriteit geven aan de toediening van een extra boosterdosis voor specifieke bevolkingsgroepen, met name mensen van 60 jaar en ouder en andere in aanmerking komende personen van elke leeftijd die een risico op ernstige ziekte lopen.

-Combineer COVID-19- en griepvaccinatiecampagnes. De vaccinatie vergezeld doen gaan van regelmatig bijgewerkte en duidelijke communicatie, gebaseerd op epidemiologische ontwikkelingen, gedragsinzichten en de perceptie van het publiek.

-Zorgen voor duidelijke communicatie naar burgers over de voordelen van vaccinatie.

Op 1 september 2022 heeft de Commissie, op aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau, de aangepaste omicron-vaccins van BioNTech Pfizer en Moderna in de EU toegelaten. Andere maatregelen die moeten worden genomen met het oog op het beschikbaar komen van nieuwe en aangepaste COVID-19-vaccins zijn

-Het ontwikkelen van nationale vaccinatiestrategieën waarin wordt verduidelijkt welke vaccins, waaronder de nieuwe en aangepaste vaccins, aan welke bevolkingsgroepen moeten worden toegediend, dit mede met het oog op het mogelijk ontstaan van nieuwe varianten op basis van de richtsnoeren die binnenkort door het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding zullen worden uitgebracht. 

-Zorgen voor voldoende logistieke capaciteit om de vaccins toe te dienen zodra de nieuwe en aangepaste vaccins zijn geleverd.

Andere acties dan vaccinatie. De surveillance van respiratoire virussen zoals influenza, COVID-19 en andere is van essentieel belang om beter te begrijpen hoe het virus zich verspreidt en evolueert. Afhankelijk van de epidemiologische situatie blijven niet-farmaceutische interventies, bijvoorbeeld gezichtsmaskers of beperking van de omvang van bijeenkomsten, om de verspreiding van het virus te beperken, een cruciaal onderdeel van het instrumentarium van de lidstaten. Het is van belang dat alle lidstaten bereid zijn opnieuw volksgezondheidsmaatregelen in te voeren op basis van duidelijke drempelwaarden. Eventuele maatregelen op scholen moeten worden aangepast aan de onderwijssituatie en de leeftijdsgroep en tot een minimum worden beperkt om verstoring van het onderwijs te voorkomen.

In de mededeling wordt ook gewezen op het belang van sterke gezondheidszorgstelsels en -capaciteiten in alle lidstaten. De paraatheid van de gezondheidsstelsels voor het uitbreken van infectieziekten en andere soorten schokken moet worden verbeterd. Ook moeten verdere maatregelen worden genomen om de goede geestelijke gezondheid van gezondheidswerkers en de bevolking in het algemeen te ondersteunen.

De lidstaten worden ook aangemoedigd hun krachten te bundelen om actuele gegevens over post-COVID-aandoeningen te verzamelen en de opleiding van gezondheidswerkers te verbeteren, zodat lange termijn-COVID beter kan worden onderkend, vooral in de eerstelijnszorg.

Voorts blijven voortdurende inspanningen om het vrije verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken van cruciaal belang, zowel voor personen als voor goederen. Wat het reizen vanuit derde landen betreft, is de Commissie voornemens binnenkort een herziening van de desbetreffende aanbeveling van de Raad voor te stellen om rekening te houden met de veranderde epidemiologische situatie, de toegenomen vaccinatie over de hele wereld en de ontwikkelingen van de inreisvereisten in de lidstaten.

Ten slotte blijft het, om een einde te maken aan de pandemie, van cruciaal belang de inspanningen ter bestrijding van COVID-19 wereldwijd te ondersteunen. De EU zal met de internationale partners blijven samenwerken om te zorgen voor een snelle ontwikkeling, schaalvergroting en billijke distributie van vaccins wereldwijd.

Achtergrond. De COVID-19-zomergolf, aangestuurd door Omicron BA.4 en BA.5, heeft aangetoond dat de pandemie nog niet voorbij is aangezien het virus in Europa en daarbuiten blijft circuleren. Alle lidstaten hebben de meeste beperkingen opgeheven en hun bevolkingen ervaren pandemie-moeheid, wat tot gedragsveranderingen kan leiden.

Dit maakt het voor het virus gemakkelijker om snel in de EU te circuleren, wat de deur openzet voor het ontstaan van nieuwe varianten die immuniteit kunnen omzeilen, zich gemakkelijker kunnen verspreiden of ernstiger ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. Het is dan ook mogelijk dat de kostbare winst die als reactie op de pandemie is geboekt, verloren gaat als het virus niet onder controle wordt gehouden en verdere besmettingen niet worden voorkomen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.