Bijgewerkt: 6 oktober 2022

De Cultuuragenda 2016-2020 van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2016

Amstelveen staat op de derde plaats van de meest aantrekkelijke woongemeenten in de ‘Atlas voor Gemeenten’ (2015) en hier zijn we trots op. Deze positie willen we behouden. Cultuur heeft waarde en betekenis voor Amstelveen en draagt bij aan de aantrekkelijke positie van Amstelveen. Cultuur levert tevens een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij en het welzijn.

Amstelveen kent een goede culturele infrastructuur en deze vergroot de aantrekkelijkheid van de stad. In het collegeprogramma is uitgesproken deze infrastructuur, met haar bijbehorende kwaliteit, zo veel mogelijk in stand te willen houden. Dat niet alleen, we willen met deze cultuuragenda meer waarde uit cultuur halen: artistieke, economische en maatschappelijke waarde.

Ondanks, dat we de waarde van cultuur erkennen, hebben we ook te maken met de realiteit, dat onze gemeente moet besparen. De gemeenteraad heeft op 1 juli 2015 een structurele taakstelling van € 600.000 per 2018 op cultuur vastgesteld. De helft daarvan dient al in 2017 gerealiseerd te zijn.

In het uitvoeringsprogramma 2014-2018 van het college van B en W van de gemeente Amstelveen is opgenomen, dat in overleg met de culturele sector en op basis van trends en ontwikkelingen een nieuwe beleidsagenda cultuur wordt geformuleerd. De afgelopen jaren is ingezet op meer cultureel ondernemerschap door de instellingen. Met de geformuleerde uitgangspunten in de cultuuragenda is het streven een toekomstbestendige culturele infrastructuur neer te zetten, vooral door de instellingen steviger te laten samenwerken. Naast de besparing die dit oplevert door efficiënter te werken, kan een stevigere samenwerking ook bijdragen aan een sterker artistiek inhoudelijk en meer divers product en daarmee meer gezamenlijke eigen inkomsten. Samenwerking vergroot de waarde van cultuur voor Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur en Economische Zaken


De gemeentelijke cultuuragenda is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met de culturele instellingen. Het is de Amstelveense culturele instellingen gelukt hiervoor een samenwerkingsplan te maken. Dit vormt een van de belangrijkste pijlers onder de Cultuuragenda 2016-2020 (pdf 33 pagina’s). Door intensievere samenwerking zijn de instellingen beter zichtbaar en is het aanbod beter op elkaar afgestemd. Dit zorgt ook voor kostenreducties en meeropbrengsten. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: toekomstig bestendig zijn en daarbij € 600.000 besparen.

Cultuur speelt een belangrijke rol bij de hoge positie van Amstelveen als vestigingsstad. Veel mensen maken gebruik van het aanbod van culturele instellingen in Amstelveen. Het college van B en W wil daarom de culturele infrastructuur, met haar bijbehorende kwaliteit, zo veel mogelijk in stand houden. Tegelijkertijd moet de gemeente bezuinigen. Ook cultuur kent om die reden een taakstelling. De negen culturele instellingen hebben de handschoen positief opgepakt en hebben een samenwerkingsplan gesmeed, waarmee men de besparingsopgave vrijwel geheel haalt.

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur: ”Het is geen eenvoudige opgave geweest voor onze culturele instellingen. Des te knapper is dit resultaat. Amstelveners gaan profiteren van de intensievere samenwerking, daar ben ik van overtuigd.”

De gemeente wil met de cultuuragenda meer waarde uit cultuur halen: artistieke, economische en maatschappelijke waarde. In de agenda zijn daarvoor een aantal speerpunten beschreven zoals:

-Stadshart vormt de spil van het culturele aanbod

-verbindingen zoeken met welzijn, zorg en onderwijs

-innovatiebudget om nieuwe doelgroepen te trekken

-meer thematisch werken bijvoorbeeld voor expats

Als onderdeel van de Cultuuragenda is ook een aparte gemeentelijke bibliotheekvisie opgesteld, genaamd ‘De bibliotheek van nu naar 2025’. Na vaststelling van de Cultuuragenda in de gemeenteraad vindt er een vertaling plaats naar een concreet actieprogramma.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.