Bijgewerkt: 14 april 2021

Compensatie van noodlijdende MKB-bedrijven in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de compensatie noodlijdende MKB-bedrijven Amstelveen en MKB Noodlening:

'Geachte raad,

Tijdens de raadsvergadering van 11 november 2020 heeft u het amendement: Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers door corona uitbraak, aangenomen. Graag informeren wij u in deze brief eerst over de uitvoering van het amendement. Vervolgens informeren wij u over de uitvoering van de MKB-noodlening.

Lokale MKB ondernemers die vanwege de corona crisis in een moeilijke financiële positie verkeren nog voor de Kerst op doeltreffende wijze ondersteunen, dat was het nadrukkelijke streven bij de uitvoering van dit amendement. Een interne kerngroep vanuit Economische Zaken, Belastingen en Financiën heeft de mogelijkheden in kaart gebracht. Er is extern advies ingewonnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de VNG, Kamer van Koophandel en specialisten op het gebied van accountancy en het steun- en herstelpakket van de Rijksoverheid. Ook is in kaart gebracht welke ondersteuningsmaatregelen andere gemeenten bieden aan ondernemers en is gesproken met ondernemers zelf, waar­ onder Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amstelland.

Verlaging of opvangen van kosten: Onroerend Zaak Belasting. Verlaging van de vaste lasten voor bedrijven door een ontheffing van de onroerende zaak belasting (gebruikersdeel) is als eerste mogelijkheid om ondernemers te compenseren onderzocht. Het is volgens de Gemeentewet echter niet toegestaan om een specifieke doelgroep uit te sluiten van OZB belasting. Een algemene ontheffing van het OZB gebruikersdeel zou het beschikbaar gestelde budget van € 1 miljoen euro ruimschoots overschrijden.

Begeleiding naar (tijdelijk) nieuwe werk. Het Ondernemersloket, het Werkplein van Amstelveen en het Werkgevers Service Punt Groot Amsterdam (WSP) werken samen om ondernemers met een tijdelijke overcapaciteit aan werknemers te koppelen aan ondernemers met een (tijdelijke) ondercapaciteit. Werknemers kunnen hierdoor aan het werk blijven en de loonkosten van noodlijdende bedrijven nemen af. Hiervoor wordt het online platform hallowerk.nl ingezet. Volgende week start een communicatie campagne om dit aanbod breed onder de aandacht te brengen. De campagne is een initiatief van de gemeente naar aanleiding van een verzoek van de horeca. Aan deze dienstverlening zijn echter voor bedrijven geen kosten verbonden, die vanuit het lokale noodfonds ondervangen kunnen worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Een eenmalige financiële tegemoetkoming aan noodlijdende bedrijven in december en januari zou ondernemers een steuntje in de rug kunnen bieden. Noodlijdende ondernemers doen een beroep op het tijdelijke financiële steun- en herstelpakket van de Rijkoverheid, waaronder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De mate van omzetverlies is bepalend voor de hoogte van deze subsidies. De omzet wordt bepaald door alle inkomsten én bijdragen die bedrijven ontvangen, ook giften, subsidies en andere steunmaatregelen. Indien bij de definitieve vaststelling blijkt dat het omzet hoger is dan bij aanvraag ingeschat, dan moet (een deel van) de subsidie achteraf worden terugbetaald.

Rekenvoorbeelden laten zien dat meer dan 80% van een gemeentelijke uitkering verrekend wordt met de NOW en TVL. Indien het omzetverlies minder is dan 20%, dan vervalt het recht op NOW en moet alle ontvangen subsidie worden terugbetaald en vervalt het recht op NOW. Kortom, zolang bedrijven aanspraak maken op het steun- en herstelpakket van het Rijk, is elke vorm van financiële tegemoetkoming aan bedrijven niet effectief, omdat het grootste gedeelte aan de rijksoverheid moet worden terugbetaald.

Klaarstaan voor bedrijven als het recht op Rijksvoorzieningen vervalt. Op dit moment werkt het kernteam het idee uit om voor bedrijven klaar te staan met een Noodfonds MKB op het cruciale moment dat de rijksondersteuning wegvalt. In oktober heeft het kabinet aangekondigd het steun- en herstelpakket voor bedrijven per januari 2021 te versoberen. Omdat er nog steeds sprake is van een gedeeltelijke lockdown is afgelopen dinsdag, 9 december, bekend gemaakt dat de huidige regelingen van kracht blijven tot en met het eerste kwartaal van 2021. De meest noodlijdende sectoren, waaronder de horeca, krijgen daarbij extra compensatie van vaste lasten tot 70%. De corona crisis wordt gekenmerkt door grote onzekerheid, toch kan er vanuit worden gegaan dat het steun- en herstelpakket in de loop van het jaar wordt afgebouwd en dat er een moment komt dat onze lokale ondernemers geen recht meer hebben op financiële ondersteuning vanuit het Rijk. Op dat cruciale moment in opbouw en herstel staat de gemeente klaar met een eenmalige financiële ondersteuning.

De effectiviteit van een financiële tegemoetkoming hangt uiteraard af van de hoogte ervan en dus het aantal bedrijven dat hiervoor in aanmerking komt. Om het beschikbaar gestelde bedrag van € 1 miljoen zo doeltreffend mogelijk in te zetten worden diverse scenario's uitgewerkt. Zodra een regeling is vastgesteld kan de uitvoering snel starten. Bij de uitwerking van de MBK-noodlening is hier ervaring mee opgedaan en een draaiboek ligt klaar.

Subsidie voor 'niet bedrijfsgerichte activiteiten'. Op 9 december 2020 is bij de kamerbrief over de aanpassingen in het economische herstel en steunpak­ ket een bijlage toegevoegd met een verduidelijking en nuancering van de omzetbepaling van de NOW. Aanleiding waren de vele vragen en een aangenomen motie bij het begrotingsdebat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over sectorspecifieke aanvullende (gemeentelijke) financiële steun en de samenloop met de omzet van de NOW. De basisregel blijft: alle financiële steun ter compensatie van netto-omzet/baten die door corona is weggevallen, wordt voor de NOW als omzet gerekend. Volgens het jaarrekeningrecht zijn deze inkomsten toe te rekenen aan de reguliere activiteiten van de onderneming. Vervolgens wordt vermeld dat subsidies voor niet bedrijfsgerichte activiteiten daar buiten vallen. Subsidie voor aanpassingen voor naleving van de corona - maatregelen (plexiglas schermen, verruiming ingang om looproutes te creëren, stickers op de vloer et cetera), betreft geen reguliere bedrijfsactiviteit van een onderneming, maar een eenmalige praktische aanpassing. Deze subsidie wordt niet bij de omzet gerekend. Deze nuancering biedt wellicht een kans om lokale ondernemers met een specifieke subsidie vanuit het Noodfonds MKB te ondersteunen en wordt nu nader onderzocht.

Tot slot, zoals gezegd wordt de coronacrisis gekenmerkt door onzekerheden. Minister Hoekstra spreekt in dit verband regelmatig van 'sturen in de mist' en bij de presentatie van aanpaste economische steun- en herstelpakket viel de term mee-ademen meermaals. Op dit moment lijkt de meest passende uitvoering van het amendement een MKB noodfonds zodra de Rijksvoorzieningen voor noodlijdende MKB bedrijven worden afgebouwd. Indien zich de komende periode een kans voordoet, zoals een specifieke subsidie voor 'niet bedrijfsgerichte activiteiten', waarmee ondernemers op korte termijn effectief ondersteund kunnen worden, dan zal hier direct op worden ingespeeld.

MKB- noodlening. Sinds mei dit jaar heeft de gemeente de MKB-noodlening mogelijk gemaakt. Deze is bedoeld voor in Amstelveen gevestigde MKB-ondernemingen met twee of meer werknemers, met de (toegezegde) beschikking over een Tozo-bedrijfslening van € 10.157, maar zonder beschikbare toegang tot financiering door een huisbankier. Tot op heden is aan zes bedrijven een lening toegekend met een totale hoogte van € 230.000 euro. De bedrijven vragen gemiddeld een lening aan ter hoogte van € 40.000 euro. Vier bedrijven hebben een aanvraag ingediend, welke nog beoordeeld worden, met een totale hoogte van € 155.000 euro. En van vier bedrijven, waarvan twee geen fysieke vestiging hebben in Amstelveen, is de aanvraag afgewezen. Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.