Bijgewerkt: 30 september 2023

Collegebrief Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-03-2016

Drs. Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen publiceerde deze zogenaamde Collegebrief (pdf) in verband van de bekendmaking van de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015:

Inleiding

Op 21 maart 2016 is de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland (RVR), met instemming van de burgemeesters, openbaar gemaakt. De RVR richt zich op het in beeld brengen van de belangrijkste veiligheidscijfers in relatie tot het gevoerde veiligheidsbeleid, het Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 (RVP). De (lokale) politiecijfers en de veiligheidsindex (opgesteld op basis van een enquête onder inwoners), welke daar deel van uitmaken, worden naar wens van de Driehoek (gemeente, politie en OM) vergeleken met de zelfde periode een jaar eerder. Eind van het jaar 2015 worden deze cijfers vergeleken met de jaarcijfers van 2014 (zie bijlage). De veiligheidsindex is digitaal te raadplegen op: http://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/veiligheidsindex.html. Amstelveen is in de regio een veilige gemeente. De veiligheidsindex voor Amstelveen is licht verbeterd ten opzichte van het basisjaar 2014 (Veiligheidsindex, bijlage 1). Inwoners van Amstelveen ervaren dit jaar over het algemeen minder overlast van personen of jeugd en onze inwoners voelen zich veiliger.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Drs. Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Aandachtspunten en vervolgacties

Hiernavolgend brengen we voor u in kaart welke aandachtspunten we zien en lichten we de eventueel daaruit voortvloeiende acties toe. Daarnaast zien we op een aantal terreinen ook dat een daling van de problematiek is ingezet. We vergelijken op de relevante thema’s de cijfers met de gestelde doelstellingen (indicatoren) uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 (IVB).

Dalingen

De diefstal van motorvoertuigen is gedaald tot 84 incidenten (- 15%). Politie team Amstelveen heeft een relatief groot ‘VVC team’, dit team wordt dagelijks ingezet op Veel Voorkomende Criminaliteit. Zo wordt het VVC team ook incidentgericht ingezet bij autodiefstal (oa plaatsing van bakens in lokauto’s), hetgeen succesvol is. Doordat auto’s beter beveiligd zijn tegen diefstal is ook landelijk een trend waarneembaar dat minder auto’s worden gestolen. De diefstal van (brom-, snor-)fietsen is flink gedaald (- 34%) tot 348 incidenten en ligt ruim onder de indicator (389).

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Bijlage 1: Veiligheidsindex


De grotere capaciteit van de fietsenstalling op het Stadshart draagt daartoe bij. Politie zet daarnaast actief en succesvol de lokfietsen (met bakens) in via het VVC team. Het misdrijf zakkenrollerij daalt flink (-23%) tot 154 incidenten en ligt daarmee ruim beneden het gestelde maximum (indicator) uit het IVB van 200. Dit positieve resultaat wordt toegewezen aan verscherpt toezicht op de markt van het Stadshart in combinatie met meer politie (in burger en uniform) op straat.

Voor drugshandel en hennepteelt zet de afnemende trend zich over het gehele jaar van 2015 verder door (-11% tot 51 incidenten). De integrale aanpak van hennepteelt via politie, gemeente en woningcorporatie werpt zijn vruchten af. Politie is daarnaast extra alert op drugshandel rondom ontmoetingsplekken van jongeren. Vernieling c.q. zaak beschadiging (vooral openbaar gebied) is afgenomen met 5%. Politie zet actief (in burger) in op routes van uitgaanspubliek (rondom Stadshart en Amsterdamseweg) hetgeen succesvol is.

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is over het gehele jaar flink afgenomen (-38%) tot 236 incidenten en ligt daarmee ruim beneden de indicator uit het IVB, het gestelde maximum van 374.

De integrale aanpak en samenwerking tussen ketenpartners jeugd en veiligheid en snelle reactie op meldingen levert positieve resultaten op. In 2015 neemt het aantal overlastmeldingen van personen af (175) ten opzichte van 2014 (201), een daling van 13%.

Stijgingen

Het aantal incidenten op het gebied van inbraak/diefstal woning en diefstal uit garage, schuur of box is licht gestegen. Dit komt neer op 367 (inclusief pogingen tot) woninginbraak en 81 inbraken in de overige opstallen. Van het totaal aantal woninginbraken zijn er in 2015  240 inbraken voltooid. De rest zijn pogingen. In het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 is een doelstelling (indicator) gesteld van 548 voor woninginbraak (10% minder inbraken ten opzichte van het gemiddelde in de periode van 2010-2014). Deze doelstelling wordt ruim gehaald. Campagnes als het Zomeroffensief (ZO) en het ‘Donkere Dagen Offensief’ (DDO) leveren goede respons op.

Heel effectief wordt naar verwachting de samenwerking tussen burgers en politie via Whatsapp en Facebook. Een verhoogde alertheid en meldingsbereidheid bij onze inwoners én de snelle opvolging vanuit de politie zal zijn vruchten af gaan werpen. Het VVC team wordt op dit thema met prioriteit incidentgericht ingezet. Diefstal af/uit/vanaf motorvoertuigen vertoont afgelopen jaar een lichte stijging van 535 naar 585 (9%), maar blijft onder het gestelde maximum (indicator) uit het IVB (590). Trends worden gemonitord en waar mogelijk opgepakt door het VVC- team. Diefstal af/uit/van overige voertuigen (bijvoorbeeld onderdelen vanaf scooters) stijgt met 43% tot 106 incidenten.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Bijlage 2: Politiecijfers, Gemeente Amstelveen


Het aantal straatroven stijgt van 19 naar 24 incidenten (26%). Incidenten van straatroof vinden met name plaats rondom het Stadshart, maar ook bijvoorbeeld pizzabezorgers zijn nogal eens het slachtoffer.

Met name ondernemers worden vaker overvallen dit jaar. Afgelopen jaar gaan we van 2 naar 6 incidenten. We investeren als gemeente samen met RPCAA via Keurmerk Veilig Ondernemen (de KVO’s) preventief in voorlichting en overvaltraining. Daarnaast wordt aan ondernemers, die overvallen zijn, nazorg waaronder een veiligheidsscan (verbeteren verlichting en zichtbaarheid) aangeboden. Politie investeert daarbij extra in verscherpt toezicht rondom sluitingstijden van eetgelegenheden. Winkeldiefstal laat dit jaar een stijging zien (24%) tot 167 incidenten. Het aantal winkeldiefstallen overschrijdt de indicator (152).

Winkels zijn alerter op winkeldiefstal. Er komen meer meldingen binnen maar er zijn ook meer aanhoudingen, met als gevolg, dat de cijfers omhoog gaan. In feite is dit een positieve trend. Afgelopen jaar is onder ondernemers op het Stadshart een succesvolle Whatsapp-groep gestart. Naar verwachting zal dit een gunstig effect hebben op de mate, waarin winkeldiefstal plaatsvindt. Bij bedrijven en instellingen wordt dit jaar vaker ingebroken (van 161 naar 200 incidenten (24%). Met name op sportparken en in sportscholen wordt regelmatig ingebroken. Trends worden gemonitord en waar mogelijk opgepakt door het VVC-team.

Het aantal zedenmisdrijven neemt toe van 17 naar 48 incidenten. Deze trend hangt samen met een verhoogde mate van schennisplegingen op en rond Campus Uilenstede, in het Amsterdamse Bos en langs buslijnen. Ook aanrandingen komen helaas vaker voor. Inmiddels is in de wijk Uilenstede in het openbaar gebied cameratoezicht opgestart hetgeen, samen met een snelle opvolging van meldingen, naar verwachting tot goede resultaten zal leiden. Daarnaast is de politie regelmatig actief in burger bij bekende locaties elders in Amstelveen en wordt extra snel gereageerd op meldingen van burgers.

Voor wat betreft geweldsmisdrijven is een stijging aan de orde van 11%.  Openlijk geweld komt relatief minder vaak voor, maar bedreiging en mishandeling is juist gestegen (gemiddeld 14%).

Op dit vlak is, vanuit de politie bezien, geen trend waarneembaar. Incidenten, waarbij alcohol in het spel is, zijn met 11% gestegen naar een aantal van 113. In Amstelveen worden regelmatig alcoholcontroles gehouden die effectief zijn, dit wordt veelal gecombineerd met een integrale controle van bestuurder en auto.

Het aantal meldingen van huiselijk geweld (329 incidenten) is toegenomen in 2014 (11%). Het aantal aangiften neemt daarbij ook toe van 73 naar 83 (+14 %). In Amstelveen zijn afgelopen jaar 15 huisverboden opgelegd (in 2014 nog 14), indicator (meer dan 16) is hiermee net niet gehaald.


Lees het volledige rapport:Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015 (pdf 38 pagina’s)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.