Bijgewerkt: 3 oktober 2023

College van B en W werkt aan een toekomstbestendig Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-06-2019

Integraal plan voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. 'Werken aan een energieke stad voor onze kinderen.' Het College van B en W van Amstelveen werkt aan een toekomstbestendige stad en heeft daartoe een Plan voor de Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK Amstelveen) vastgesteld. Dit plan is de uitwerking van duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen die in het Coalitieakkoord 2018-2022 (pdf 16 pagina’s) onder het motto ‘wij lenen de stad van onze kinderen’ werden geformuleerd.

Het plan is opgesteld als een dynamisch document dat koers geeft door de opgenomen doelstellingen op de lange termijn en overzicht biedt van de activiteiten op korte termijn in de weekagenda’s van de drie pijlers. Onderdeel van het plan is de doorontwikkeling van de monitor Duurzaam Amstelveen. Deze monitor moet de voortgang op de belangrijke doelen uit de pijlers inzichtelijk maken in meetbare indicatoren en streefwaarden.

Energietransitie. De opgave voor de energietransitie van de gebouwde omgeving is zonder twijfel de grootste. Amstelveen heeft de ambitie dat in 2040 de stad onafhankelijk functioneert van fossiele brandstoffen. Dat betekent dat ruim 41.0000 bestaande woningen en 3.000 bedrijven in dat jaar energiezuinig zijn en gebruik maken van hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte. In 2040 moet de CO2-uitstoot die voortkomt uit mobiliteit ook gereduceerd zijn tot een minimum.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de eigen gebouwen te verduurzamen en van het gas los te krijgen, door standaard LED-verlichting in te zetten bij openbare verlichting, en door elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark. De gemeente verstrekt inwoners informatie via het Regionaal Energie Loket en neemt belemmeringen weg. Amstelveen biedt financiële prikkels om gebouwen te isoleren en de opwek van duurzame elektriciteit te vergroten door middel van grootschalige collectieve inkoopacties, subsidies en korting op leges. Begin juni ontvangen meer dan 12.000 huiseigenaren een brief met informatie over de isolatieactie. Al meer dan 300 inwoners hebben gebruik gemaakt van de zonnepanelenactie in Amstelveen Zuid.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2019)

Het College van B en W van Amstelveen op 28 mei 2019


Circulaire Economie. Bij circulaire economie is hergebruik van producten en grondstoffen en minimale toepassing van nieuwe materialen (en fossiele energie) uitgangspunt. Het Rijksbreed programma Circulaire Economie (pdf 72 pagina’s) streeft naar 100% circulair in 2050 en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030. De gemeente geeft het goede voorbeeld door kennis en instrumenten te ontwikkelen om circulair aan te besteden en 10% circulaire inkoop in 2022 en 50% in 2025.

De gemeente geeft uitvoering aan het Grondstoffenplan 2017-2021 wat inzet op 75% gescheiden huishoudelijk afval in 2020 en 100kg restafval per inwoner per jaar in 2022. De gemeente gaat ondernemers stimuleren bedrijfsafval beter te scheiden, faciliteert afvalscheiding op scholen en ondersteunt initiatieven van duurzaamheidspartners. In de transitie naar een circulaire economie ligt het accent deze bestuursperiode op circulair inkopen en uitvoering van concrete pilots uit de circulaire scan.

Klimaatadaptatie is de aanpassing van de stedelijke inrichting aan de verwachte verandering van het klimaat. Vanaf 2020 is klimaatbestendig inrichten structureel onderdeel van beleid, inrichting en openbare ruimte. In 2050 moet Amstelveen klimaat-robuust zijn. De gemeente werkt hieraan met Amstelveen Rainproof, een initiatief om samen met bewoners, bedrijven kennisinstellingen en overheid de stad bestand te maken tegen hoosbuien en extreme droogte. Initiatieven van bewoners in Amstelveen zijn onder meer de aanleg van groene daken en tuinen ont-tegelen.

De gemeente kan deze veranderingen die nodig zijn voor een betere leefomgeving niet alleen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, zoals woning- en vastgoedeigenaren, netbeheerders, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Amstelveen gaat inwoners, organisaties en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven. Specifieke aandacht gaat uit naar laagdrempelige communicatie in heldere taal en participatie, bijvoorbeeld door Stadsgesprekken met inwoners.

Het Plan voor de Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie wordt voor behandeling in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) op 25 juni 2019 aangeboden en de gemeenteraad wordt gevraagd het plan vast te stellen in de raadsvergadering van 10 juli 2019.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.