Bijgewerkt: 22 april 2024

College van Amstelveen: Geen taboes meer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-06-2010

De minima ontzien en de OZB niet verhogen, behoud van het hoogwaardige karakter van de stad, extra accent op duurzaamheid en verder geen taboes meer op welk beleidsterrein ook: dat zijn de uitgangspunten waarmee het nieuwe college de komende jaren aan de slag wil.

Zorgvuldige, fundamentele keuzes zullen aan dit beleid ten grondslag liggen. Bij de begrotingsbehandeling 2011 krijgt de gemeenteraad een sluitende begroting voorgelegd.

Beleidsgebieden ontzien

Het financiële beleid staat zeker niet alleen in het teken van minder. Een aantal beleidsgebieden wil het college ontzien om haar ambitie voor een sociale, leefbare, veilige en sociale stad te realiseren. Het gaat daarbij om:

- veiligheid

- onderwijshuisvesting

- voorzieningen voor minima

- duurzaamheid

- een goed economisch klimaat

- breedtesport

Het zwaartepunt van de ombuigingsmaatregelen wil het college leggen in 2012 en 2013. In de Kadernota 2011 formuleert het college de invulling van de ombuigingen in taken en de ambtelijke organisatie. Tegelijk wil het college de ambtelijke organisatie stimuleren om effectiever en efficiënter te werken (innovatief, ‘klein maar slim’). Ook samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke instanties wordt gezocht.

B en W college  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Vlnr: Herbert Raat (VVD) wethouder, Jacqueline Koops-Scheele (CU) wethouder, Rein Schurink gemeentesecretaris, Jan van Zanen burgemeester, Jan-Willem Groot (CDA) wethouder en John Levie (BBA) wethouder vormen het nieuwe College van B en W van Amstelveen voor de jaren 2010-2014


Geen heilige huisjes

Gezien de omvang van de bezuinigingen (meer dan € 7 miljoen) zal het college verder het totale bestaande beleid in alle zorgvuldigheid ter discussie stellen. Behalve de genoemde beleidsgebieden zullen nergens meer taboes op rusten. Bijvoorbeeld worden ombuigingsmogelijkheden bekeken op groen, op het verhogen van de eigen bijdrage in de WMO (waarbij kwetsbare groepen worden ontzien) en op subsidies voor instellingen.

Systematische budget-doorlichting

Het college wil goede keuzes maken en zal kritisch het maatschappelijk rendement wegen van het gemeentelijk (subsidie)beleid. Het college wil daarom eerst een systematische budget-doorlichting uitvoeren voor de relevante beleidsterreinen: beleidsinhoudelijk (wat krijgen we) en financieel (wat kost het). Daarna zal het college hierover gefundeerde bezuinigingsvoorstellen aan de gemeenteraad voorleggen.

Reserve positie

Het is van belang om de financiële reserves weer op peil te brengen. Daarvoor is het nodig om de grondexploitaties goed door te lichten. De gemeente krijgt geld voor de verkoop van bouwgrond. Als de gemeente goed kan verkopen, kan zij noodzakelijke voorzieningen financieren. Bijvoorbeeld de bouw van nieuwe scholen en sportvoorzieningen. Ook kunnen de gemeentelijke reserves hierdoor worden aangevuld.

Als de gemeente te weinig ontvangt voor de verkoop van de grond, kan dit negatief effect hebben op de sociale infrastructuur. Wel blijft de sociale woningbouw op peil.  Verder wil het college bekijken hoe er meer gebouwd kan worden voor ouderen en middeninkomens om meer opbrengsten uit de verkoop van grond te realiseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.