Bijgewerkt: 29 februari 2024

College formuleert uitgangspunten nieuw jongerenwerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-01-2011

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben de uitgangspunten voor het nieuwe jongerenwerk geformuleerd. In het kort betekent het dat jongerenwerk met ingang van 2012 onder directe aansturing van de gemeente staat, er minder accommodatiegebonden jongerenwerk zal zijn en er een speciale stimuleringsregeling voor en door jongeren komt. In februari legt het college de uitgangspunten voor aan de gemeenteraad. De uitwerking volgt in de Nota jeugdbeleid. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad deze in juni.

Het jongerenwerk richt zich op jongeren die ondersteuning nodig hebben. Jongerenwerkers moeten een bijdrage leveren aan het voorkomen en beheersbaar houden van overlast. Een flexibele inzet is daarvoor vereist. Om een goede overgang te bevorderen wil het college de eerste helft van 2011 iemand aanstellen als aanjager/bruggenbouwer. Deze maakt deel uit van het team jongerenwerk en verbindt en versterkt bestaande structuren en samenwerkingsverbanden. 

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


VVD wethouder Herbert Raat van jeugd: ’De afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse betrokkenen zoals jongeren, sportverenigingen, P60, Vita Welzijn en Advies, scouting, adviseurs jongerenwerk en wijkplatforms. Dit heeft geleid tot de geformuleerde uitgangspunten. Het college werkt deze de komende maanden verder uit om in de tweede helft van dit jaar voortvarend te starten met de uitvoering’.

In de commissievergadering ‘Burgers en Samenleving’ van september 2010 heeft de wethouder Jeugd aangegeven dat het college een nieuwe richting in wil slaan met het jongerenwerk. Een meerderheid steunt deze koers. Subsidie voor de welzijnsinstelling Cardanus voor het jongerenwerk is inmiddels beëindigd per 1 januari 2012.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.