Bijgewerkt: 14 juli 2024

College B en W wil investeren in projectorganisatie A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-11-2008

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil een projectorganisatie voor de A9-zone opzetten die past bij de omvang en het belang van het project. De investering is nodig omdat de gemeente in het komend jaar cruciale keuzes in het project moet maken. Het college vraagt voor de uitbreiding van het bestaande projectteam naar een projectorganisatie een krediet van 5 miljoen euro.

De tunnel en de ontwikkeling van de A9-zone bieden grote kansen voor Amstelveen. In de komende periode moet de gemeente keuzes maken die van doorslaggevend belang zijn voor het slagen van het project. Dit betreft onder andere het formuleren van een visie voor het plangebied en het benaderen van marktpartijen die kunnen participeren in de ontwikkeling. Daarnaast is in deze fase uitgebreide afstemming noodzakelijk met Rijkswaterstaat over het ontwerp van de tunnel.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Vlnr.: Drs. H. A. Köhler loco-gemeentesecretaris bedrijfsvoering en financiën, wethouder financiën Frans Hellendall, wethouder ruimte, bouwen en wonen Remco Pols en wethouder mobiliteit, verkeer en vervoer, Joss Tabak tijdens de persbijeenkomst op 25 november 2008 in het raadhuis


Vanwege de complexiteit en het grote belang van het project is aan adviesbureau Boer & Croon gevraagd advies uit te brengen over de verdere aanpak. Het college neemt dit advies op hoofdlijnen over. Boer & Croon adviseert om belangrijke OV-ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van een belangrijke OV-hub ten oosten van het Stadshart en de doortrekking van de Noord-Zuidlijn nadrukkelijk bij de uitwerking van het project te betrekken. Het advies is om het project te verdelen in drie deelgebieden: ruimtelijke ontwikkeling; verkeer, vervoer en infrastructuur; en contractering en financiering.

Boer & Croon adviseert verder om het project op te splitsen in vier fasen: kwartiermaken; verdere voorbereiding; marktbenadering; en realisatie. De kwartiermakersfase omvat onder meer het optuigen van een operationele projectorganisatie, het opstellen van een bestuursovereenkomst tussen gemeente en onder meer Rijkswaterstaat en een aantal globale visies voor het plangebied. De verdere voorbereiding omvat ondermeer het opstellen van het ontwikkelplan en de keuze voor de marktbenadering. Onderdeel van elke fase is een uitgebreide risicoanalyse.

A9 Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2008)

Indicatief Plangebied Gebiedsontwikkeling A9 bij Amstelveen


Het college is van mening dat een project van deze omvang vraagt om een professionele organisaties met kennis en ervaring in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. De gemeente streeft er naar zelf zoveel mogelijk capaciteit voor de projectorganisatie te leveren. De overige capaciteit, zowel in mensen als in diensten, huurt zij in. Boer & Croon schat dat de kosten voor de eerste twee fasen van het project 6,5miljoen euro zullen bedragen. Het college beschouwt dit bedrag vooralsnog als een plafond. Op dit moment resteert nog circa 1,5 miljoen euro van het A9-budget. Dit budget wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kosten van de projectorganisatie.

Afgelopen zomer heeft de gemeente met de stadsdialoog een waardevolle stap gezet in de participatie met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Het vroegtijdig betrekken van deze groepen heeft geleid tot veel bruikbare informatie en een aantal nieuwe inzichten. De uitkomsten van de stadsdialoog zijn belangrijke bouwstenen voor het vervolg.

De snelweg A9 wordt ter hoogte van Amstelveen ondertunneld. De gemeente draagt hier € 100 miljoen aan bij en wil deze investering terug verdienen met de ontwikkeling van het gebied dat door de bouw van de tunnel beschikbaar komt. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel tijdens de vergadering van 17 december 2008.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.