Bijgewerkt: 27 november 2021

College B en W Amstelveen wil geen islamitische school

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-02-2020

Het Amstelveense College B en W gaat de gemeenteraad voorstellen om in beroep te gaan tegen de uitspraak van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een islamitische school op te nemen in het scholenplan. De raad had een aanvraag hiervoor in 2019 afgewezen omdat het streeft naar toekomstbestendige en levensvatbare scholen, afgestemd op de behoefte onder inwoners. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO-NH) is in beroep gegaan tegen de afwijzing.

Onvoldoende draagvlak. De vrijheid van onderwijs is een belangrijk grondrecht. Iedereen kan dan ook een aanvraag indienen voor een nieuwe basisschool, maar daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Voorwaarden, zoals aantoonbare mogelijkheden voor voldoende leerlingen binnen de gemeente of een verzorgingsgebied rond de gemeente. De gemeente wil dat een nieuwe school levensvatbaar is. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar inwonersaantal, leerlingdichtheid en bevolkingsopbouw. De stichting SIO-NH heeft in de ogen van het college en de raad onvoldoende kunnen aantonen dat er voldoende leerlingen voor hun school in Amstelveen en omgeving wonen.

Wetswijziging op komst. Op dit moment kunnen schoolbesturen via een indirecte meting een aanvraag voor een bijzondere school indienen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal islamitische inwoners met schoolgaande kinderen in een gemeente. Als het aan de Tweede Kamer ligt gaat dit veranderen. Er is een nieuwe wet in de maak waarin op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school gesticht mag worden. Bijvoorbeeld via ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.

Noch de gemeente noch de schoolbesturen hebben tot op heden signalen ontvangen dat er vraag is naar islamitisch onderwijs binnen de gemeentegrenzen. Het lijkt of de keus om een aanvraag in Amstelveen in te dienen willekeurig gekozen is. Het college is het dan ook niet eens met de uitspraak van het ministerie van OCW en vraagt de gemeenteraad in beroep te gaan bij de Raad van State. In eerste instantie gaat het nu om het binnen de wettelijk termijn instellen van een formeel beroep. Later zal de raad een inhoudelijk voorstel van het college ontvangen.

Het islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs, net zoals bijvoorbeeld rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs. De leerlingen op een islamitische school volgen in principe hetzelfde onderwijs als leerlingen op andere scholen, maar in het onderwijs wordt in meerdere of mindere mate expliciet aangesloten bij de geloofsovertuiging van hun ouders. De islamitische scholen laten zich - in de woorden van de koepelorganisatie ISBO - leiden door de heilige bronnen van de islam: de Koran en Soenna.

In het onderwijs worden de Soenna en de Koran toegankelijk gemaakt voor de leerlingen en worden ze ingeleid in de islamitische geloofstraditie. Het islamitisch onderwijs is, net als alle andere vormen van bijzonder onderwijs, gebaseerd op artikel 23, lid 2 van de Nederlandse Grondwet waarin staat: 'Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.'

Het islamitisch onderwijs wordt, net als al het erkende onderwijs, gefinancierd door het ministerie van OCW. Nederland telt momenteel (2019) 52 islamitische basisscholen en 3 islamitische scholen voor voortgezet onderwijs (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht). Ter vergelijking: Nederland telt in totaal 6268 basisscholen en 652 scholen voor voortgezet onderwijs (StatLine, 2019). Daarnaast bestaan er ook nog enkele islamitische instellingen voor hoger beroeps- of universitair onderwijs; de aantallen en hun status (erkenning, financiering) fluctueren echter regelmatig. In 2018 volgden 15.078 kinderen islamitisch basisonderwijs in Nederland. De scores van de eindtoetsen liggen beneden het Nederlandse gemiddelde. `(Bron: Wikipedia)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS