Bijgewerkt: 26 mei 2024

ChristenUnie-Amstelveen vindt legesbedragen voor grote festivals te laag

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
12-08-2016

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het College van B en W gesteld over het heffen van leges voor grote festivals.

“Het Dekmantel Festival, dat in het weekend van 5 tot en met 7 augustus 2016 in het Amsterdamse Bos is gehouden, heeft voor de Amstelveense bevolking veel geluidsoverlast gezorgd. Ook andere politieke partijen hebben daarvoor terecht aandacht gevraagd. Het bedrag aan leges, dat de festivalorganisatie aan de gemeente Amstelveen moet betalen om het festival in het Amsterdamse Bos te mogen houden is ca. € 6.000,-.

De omzet die het festival met toegangsprijzen genereert is tussen € 1 en € 1,5 miljoen. Wij vinden, dat deze bedragen in geen verhouding staan tot de impact die dit festival heeft gehad voor de Amstelveense bevolking. De ChristenUnie pleit daarom voor andere legesbedragen voor grote festivals. Bedragen die meer in verhouding staan tot de impact van een dergelijk festival voor de Amstelveense bevolking,” aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen is evenals andere fracties uit de gemeenteraad ontstemd over de geluidshinder die de muziek van het Dekmantel Festival heeft veroorzaakt voor de Amstelveense bevolking. “Gelet op de geluidshinder die dit festival heeft gehad voor de Amstelveense bevolking, vindt de fractie van de ChristenUnie een verhouding van een bedrag aan leges van ca. € 6.000,- en een financiële omzet van het festival van ca. €1 tot 1 ½ miljoen in geen verhouding tot elkaar staan.

De fractie van de ChristenUnie wil daarom van het college weten, of het juist is, dat de organisatie van het festival ca. € 6.000 aan leges aan de gemeente is verschuldigd om het festival in het Amsterdamse Bos te mogen realiseren en of het college dit een redelijk bedrag vindt gelet op de facilitering door de gemeente om het festival in het Amsterdamse Bos te kunnen organiseren en de gevolgen daarvan voor de Amstelveense bevolking.

Ook pleit de ChristenUnie voor een gedifferentieerd systeem van legesbedragen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de grotere muziek- en dancefestivals en andere evenementen. Tenslotte vraagt de ChristenUnie van het College om voordat het College met een voorstel voor de Tarievennota 2017 komt, eerst in overleg met de fracties van de gemeenteraad te treden, me als doel tot een rechtvaardiger systeem van legesbedragen voor evenementen te komen,”, aldus Bert de Pijper.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie aan het College van B & W

Amstelveen, 12 augustus 2016

Betreft: Vragen ex. artikel 45 RvO inzake leges voor grote festivals

Geacht College van B en W,

De fractie van de ChristenUnie heeft een aantal vragen inzake de leges die door de gemeente worden geheven in verband met de facilitering van grote evenementen in Amstelveen en met name festivals.

De directe aanleiding voor deze schriftelijke vragen is het Dekmantel festival dat in het weekend van 5 tot en met 7 augustus 2016 heeft plaatsgevonden in het Amsterdamse Bos.

De geluidshinder die het festival voor de Amstelveense bevolking veroorzaakte, was voor de fracties van VVD, BBA en PvdA aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen. De fractie van de ChristenUnie kan zich volledig vinden in de door de drie fracties aan het college gestelde vragen met betrekking tot de geluidshinder.

De fractie van de ChristenUnie heeft echter nog een aantal aanvullende vragen, voor wat betreft de leges die van de festivalorganisatie worden geheven in verband met de facilitering door de gemeente Amstelveen en de impact van het festival voor de Amstelveense bevolking.

De legesbedragen voor de organisatie van evenementen zijn opgenomen in de Tarievennota 2016. Voor de middelgrote en grote evenementen worden in het jaar 2016 de volgende leges geheven:

-voor een zeer groot evenement van meer dan 7500 bezoekers            € 6.384,40

-voor een groot evenement tussen 5000 en 7500 bezoekers                  €   630,84

-voor een evenement met tussen 500 en 5000 bezoekers                      €   152,05

Het Dekmantel Festival trok dit jaar ca. 30.000 bezoekers, waarvan in meerderheid buitenlanders. De toegangsprijzen waren per dag € 45,- en € 120 per drie dagen. Dat betekent, dat bij een omzet van tussen € 1 miljoen  en € 1,5 miljoen de organisatie aan leges € 6.384,40 heeft moeten betalen. De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen vindt, mede gelet op de overlast voor de Amstelveense bevolking, deze bedragen in geen verhouding tot elkaar staan.

De fractie  van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het College:

1. Is het juist dat de organisatie van het Dekmantel Festival een bedrag aan leges moet betalen van € 6.384,40. Als dat bedrag niet juist is, kan het College dan aangeven welk bedrag de organisatie van het Dekmantelfestival wel aan leges heeft moeten betalen?

2. Zijn de geheven legesbedragen van de organisatie van het festival dekkend voor de facilitering van dit festival door de gemeente?

3. Is het College met de fractie van de ChristenUnie van oordeel, dat een bedrag aan leges van € 6.384,40 in geen verhouding staat tot de omzet van € 1 tot 1 ½ miljoen die met het festival wordt gegenereerd, mede gelet op de impact die dit festival heeft gehad op de Amstelveense bevolking?

4. Is het College bereid om gelet op de ervaringen met het Dekmantel Festival een meer gedifferentieerd pakket aan bedragen voor leges voor evenementen bij de Tarievennota 2017 aan de gemeenteraad voor te leggen?

5. Is het College bereid om in de bedragen voor leges een onderscheid te maken tussen muziek- en dancefestivals en andere evenementen?

6. Is het College bereid om voordat er een voorstel voor de Tarievennota 2017 als onderdeel van de begrotingsbehandeling 2017 komt, eerst in overleg met de fracties van de gemeenteraad te treden, met als doel om tot de vaststelling van een gedifferentieerd pakket van legesbedragen voor evenementen te komen die recht doet aan enerzijds de facilitering door de gemeente en anderzijds de impact van bepaalde evenementen voor de Amstelveense bevolking?

Bert de Pijper

gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.