Bijgewerkt: 2 december 2023

ChristenUnie-Amstelveen is ontevreden met het woonbeleid van het College

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
06-08-2016

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het College van B en W gesteld over het aanbod van sociale huurwoningen in Amstelveen. Aanleiding hiervoor zijn de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over het vermeende leuren met sociale woningen en reacties van inwoners van Amstelveen op deze vragen.

“De VVD hapt hier vrolijk in een koekje, dat ze van eigen deeg hebben gebakken en nu zitten de inwoners van Amstelveen met de gebakken peren. De VVD is als coalitiepartij medeverantwoordelijk voor het beleidsaspect van het college om doorstroming van scheefwoners te bevorderen. Dit beleid blijkt in de praktijk niet te werken. Ook wil het College sociale huurwoningen afstoten. Als gevolg hiervan zal het aanbod van woningen in het lagere prijssegment, dus de sociale huurwoningen, nog nijpender worden. Woningzoekenden moeten wel inschrijven op alle beschikbare woningen, met als gevolg, dat een woning soms niet geschikt blijkt te zijn voor hun woonsituatie. De woningzoekenden in Amstelveen zijn de dupe van het beleid van het College”, aldus Maria Vlaar, burgerlid voor de ChristenUnie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maria Vlaar, burgerraadslid van ChristenUnie-Amstelveen, woordvoerder van Ruimte, Wonen en Natuur


De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen is geconfronteerd met de situatie van een persoon die al ongeveer 10 ½ jaar staat ingeschreven voor een woning in het segment van de sociale huurwoningen en voorlopig nog geen zicht heeft op een woning. Van woningen afwijzen is in dit geval al helemaal geen sprake. In de lagere prijscategorieën worden al maanden nauwelijks woningen in Amstelveen aangeboden.

“De praktijk blijkt te zijn, dat woningzoekenden helemaal niet lichtvaardig aangeboden woningen afwijzen, maar omdat het aanbod zo gering is, schrijven zij zich in voor een woning die naderhand niet geschikt voor hen blijkt te zijn. De ChristenUnie wil daarom van het College weten, of het juist is dat er op dit moment heel weinig woningen in het lagere prijssegment worden aangeboden en wat de oorzaak daarvan is. Ook wil de ChristenUnie van het College weten, welke maatregelen worden genomen om de wachttijden voor woningzoekenden effectief te verkorten en op welke termijn resultaat hiervan is te verwachten.

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft destijds bij behandeling van de Woonagenda 2015 – 2018 in de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2016 een amendement ingediend om dit prioriteit nr. 1 van het woonbeleid te laten zijn. Helaas werd het amendement door tegenstemmen van met name de coalitiepartijen VVD, D66, BBA en PvdA verworpen. De constatering van de ChristenUnie is, dat het woonbeleid van het College faalt en dat de Amstelveense woningzoekende daarvan de dupe is en dat is teleurstellend”, aldus Maria Vlaar, burgerlid voor de ChristenUnie.


Schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie-Amstelveen aan het College van B en W

Betreft: Vragen ex. Artikel 45 RvO inzake aanbod sociale huurwoningen in Amstelveen

Geacht College van B en W,

De schriftelijke vragen van de fractie van de VVD van 30 juli 2016 over het vermeende leuren met sociale woningen en de publicatie daarover in de media, zijn voor de fractie van de ChristenUnie aanleiding om nadere vragen te stellen over het aanbod van sociale huurwoningen in Amstelveen in engere zin en het goed functioneren van het woonbeleid van het College in bredere zin.

1. Is het juist, dat de laatste maanden nagenoeg geen sociale huurwoningen op Woningnet zijn aangeboden, en zo ja, wat is daarvan de oorzaak?

2. Wat is de analyse van het College over de reden van afwijzing van woningen door woningzoekenden in met name het segment van de sociale huurwoningen?

3. De fractie van de ChristenUnie constateert, dat in de praktijk alle maatregelen om doorstroming te bevorderen van bewoners van woningen in de lagere prijscategorieën naar woningen in de hogere prijscategorieën, niet blijken te werken. Wat is de analyse van het college op dit punt en wat gaat het college doen om meer woningen in het lagere prijssegment en met name sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor inwoners van Amstelveen die naar een dergelijke woning op zoek zijn?

4. Is het College bereid om af te zien van het plan om sociale huurwoningen af te stoten, gelet op de huidige ontwikkelingen rond het zeer beperkte aanbod van sociale huurwoningen?

5. Het College heeft in de raadsvergadering van 9 maart 2016 toegezegd om de vervuiling van de wachtlijsten te gaan onderzoeken en zo mogelijk adequate maatregelen te nemen om de vervuiling daarvan tegen te gaan. Hoever staat het met dit actiepunt van het College?

6. Op welke termijn zullen de wachttijden voor woningzoekenden om een woning te krijgen in Amstelveen daadwerkelijk korter worden?

7. Welke concrete acties en welk tijdspad kan het College ontwikkelen om binnen het segment van de sociale huurwoningen en binnen een redelijke termijn voor woningzoekenden in Amstelveen een voor hen geschikte woning beschikbaar te krijgen?

Maria Vlaar, burgerraadslid en Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.