Bijgewerkt: 28 september 2022

CDA: 'Een sterk Amstelveen in balans'

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA / Amstelveenweb
05-11-2009

De fractie van het CDA-Amstelveen heeft tijdens een bijeenkomst op 30 oktober 2009 in het eetcafé Silversant in Bovenkerk uitleg gegeven aan de aanwezige journalisten over het verkiezingsprogramma 2010-2014 van de partij.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jos Groot verwelkomt de aanwezigen in het restaurant Silversant


Gedurende de heerlijke lunch hebben de leden van de fractie, inclusief de eigen wethouder uitgebreid informatie gegeven, hoe CDA de volgende 4 jaar Amstelveen wil besturen. Om het op de 9 A4-tjes staande complete uitgebreide programma kort te beschrijven is hier geen ruimte, maar een korte samenvatting kun u hier over lezen.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan-Willem Groot, wethouder economische zaken wil vooral de continuïteit waarborgen in de gemeente Amstelveen


“De traditionele CDA uitgangspunten:

Publieke gerechtigheid: Een betrouwbare overheid moet op basis van vaste waarden de burger de zekerheid van de rechtsstaat bieden en duidelijke grenzen stellen.

Gespreide verantwoordelijkheid: - Vrijheid komt het beste tot haar recht als mensen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun naasten en derhalve ruimte krijgen eigen keuzes te maken, waarbij de overheid zich beperkt tot haar kerntaken. Dan ontstaat ruimte voor een rijkgeschakeerde en solidaire samenleving.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Geert Janssen A9 specialist van het CDA en Eddie de Blieck hoofdredacteur van het Amstelveens Weekblad aan tafel


Solidariteit: Vraagt om betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk; om een rechtvaardig en voorspelbaar inkomensbeleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de draagkracht van huishoudens uitgangspunt is.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Marga van Herteryck, woordvoerder voor cultuur, sport, recreatie en jeugd van het CDA-Amstelveen


Rentmeesterschap: Alleen als wij op verantwoorde wijze omgaan met de ons toevertrouwde leefomgeving, de natuur en het milieu, zorgen wij voor een duurzame welvaart, ook voor de volgende generaties. Maar ook voor betrouwbaarheid, integriteit, een solide beleid en constructieve oplossingen. Het CDA Amstelveen is al jarenlang een stabiele factor in het lokale bestuur en wil zich maximaal inspannen voor: Een sterk Amstelveen in balans

In de afgelopen periode heeft het CDA gezorgd voor:

1.    Aanschaf van een tweede Boodschappen-plusbus; vervoersvoorziening ouderen;

2.    Intensivering van contacten met het bedrijfsleven en één loket voor bedrijven op gemeentehuis;

3.    Het versterken van de citymarketing van Amstelveen;

4.    Handhaven van het aantal koopzondagen;

5.    Het onverkort uitvoeren van de voorgenomen onderwijshuisvesting;

6.    Verbetering van contacten met de burgers door uitbreiding van de Bestuurlijke Vernieuwing;

7.    Kortere wachttijden bij het verstrekken van voorzieningen en schuldhulpverlening;

8.    Invoering de WMO en het opzetten het Loket Maatschappelijke Ondersteuning;

9.    Het opzetten van een regionaal arbeidsmarktbeleid;

10.  Lage lokale lasten;

11.  Uitbreiding van het minimabeleid door vergoeding van verzekeringspremies voor minima en het verstrekken van computers;

12.  Meer duurzame openbare verlichting;

13.  Hogere energieprestaties in de bouw;

14.  Verbetering van de luchtkwaliteit door o.a. het schoner maken van het wagenpark van de gemeente;

15.  Meer jongerenhuisvesting.

In de periode 2010-2014 wil het CDA zorgen voor:

1.    Het handhaven van lage lokale lasten;

2.    een duurzame wijk in de Noorder Legmeerpolder

3.    Geen coffeeshop in Amstelveen, daarnaast een verbod op drugs in wijk- en jongerencentra;

4.    Onverkorte en tijdige uitvoering van het programma nieuwbouw scholen;

5.    Breedtesport: sportbeoefening door alle kinderen dient gestimuleerd te worden;

6.    Meer woningen voor jongeren, starters en middeninkomens;

7.    Een Amstelveenlijn op metrokwaliteit;

8.    Een betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig A9-project met een goede afstemming op de omgeving en behoud van de volkstuinen;

9.    Meer blauw op straat, ook 's nachts;

10.  Voor ieder kind opvang in de eigen wijk;

11.  Het actief betrekken van ouderen bij de samenleving;

12.  Het onbebouwd laten van de Bovenkerkerpolder tot 2020.

Wat het financieel beleid van de gemeente betreft

“De gemeentelijke uitgaven kunnen opgesplitst worden in lopende uitgaven en eenmalige investeringen. De verwachting is, dat de inkomsten uit het Gemeentefonds in de komende jaren zullen dalen. Het CDA is van oordeel dat de vermindering van deze inkomsten ten laste moet komen van de lopende uitgaven. Bezuinigen op investeringen is eenmalig.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ben Jonker (l), fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen vertelt over, hoe belangrijk zijn voor de Amstelveners de volkstuinen. Naast hem zit Henk Godthelp, hoofdredacteur van het Amstelveen Nieuwsblad


Om te kunnen investeren is voldoende reserve noodzakelijk. Programma's zoals PIA-1 en de A-9 locaties vragen om investeringen. Daarvoor is dus voldoende aan reserves nodig. Lange termijn ontwikkeling van de reserves laat zien dat de ambitieuze plannen van de gemeente goed uitvoerbaar zijn, mits de uitvoering op de juiste wijze gepland wordt. Het CDA wil dat de gemeente zeer verantwoord omgaat met de gelden die aan haar beschikbaar gesteld worden.

De gemeente heeft in de afgelopen periode forse investeringen gedaan en voorzieningen getroffen, waardoor de reserves zijn afgenomen. Het CDA ziet graag, dat de gemeente weer reserves opbouwt om een buffer te realiseren voor noodzakelijke investeringen in de toekomst. Het CDA is van mening, dat de lokale lasten niet verder mogen stijgen en gelijke tred moeten lastendruk houden met de kostenontwikkelingen.

Concept kieslijst CDA-Amstelveen:

1.   J. P. W. Groot

2.   B. L Jonker

3.   Mevr. M. Herteryck - Prinsen

4.   A. H. Siegmann

5.   G. A. Janssen

6.   M. J. Lustenhouwer

7.   J. A. de Die

8.   F. Koole

9.   R. F. van der Woud

10. Mevr. L. C. M. Dekker

11. L. E. Jalink

12. N. van Gelderen

13. A. van Blaaderen

14. Th. E. A. Tiemessen

15. W. G. Groeneweg

16. Mevr. G. C. de Vries

17. J. S. A. van Scheijndel

18. T. A. J. M. Hecker

19. J. M. J. Groot

Verkiezingsprogramma CDA-Amstelveen (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.