Bijgewerkt: 5 december 2021

Buurtbewoners willen geen hangplek in het Middenhovenpark

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb
30-09-2008

Burgemeester Jan van Zanen (VVD) en wethouder Dolf Veenboer (PvdA) hielden op dinsdagavond 30 september 2008 een inloopavond in het raadhuis van Amstelveen, in verband met een toekomstig hangplek voor jongeren in de wijk Middenhoven.

Middenhoven Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Dolf Veenboer luisteren naar de bewoners van Middenhoven en proberen hun vragen te beantwoorden


Het werd een drukke “inspraakavond”,

want de binnenstromende buurtbewoners, zoals dat later bleek, willen helemaal geen hangplek voor jongeren in het park naast Brink. Omdat de jongeren veel overlast veroorzaken, in de vorm van kabaal, met scooters in het park rondrijden, drankoverlast en drugsgebruik, zijn de bewoners het nu helemaal zat.

Middenhoven Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het is druk rondom de tafel van de collegeleden


Vooral omdat zelfs vorige colleges van Amstelveen de laatste jaren, blijkbaar door machteloosheid, deze slepende problematiek niet konden oplossen. Het is toch gek, vinden de bewoners, dat er bijvoorbeeld geen bewakingscamera’s worden geplaatst in het park en door de opgenomen video bewijsstukken kunnen worden geproduceerd voor een eventuele aangifte.

Middenhoven Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De foto's op de tafel documenteren de rommel, wat de jongeren achterlaten in het Middenhovenpark


De jongeren zelf waren niet aanwezig

 in het raadhuis, maar volgens eerdere berichtgevingen in de media, zien ze de hangplek, als de enige echte oplossing. Ze wonen in de buurt en willen niet te ver reizen om een beetje te kunnen “hangen”.

De gemeente wil een zogenaamde JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) creëren met overkapping, verlichting en met zitplaatsen. De buurtbewoners vinden het vreemd, dat alleen de wensen van de jongeren worden gehonoreerd en niet van de ouderen. De locatie van de ontmoetingsplek is een doorn in het oog, want niet zo ver van het park tussen de kantoorgebouwen, zou een ideale hangplek zijn voor de jongeren en dat zou iedereen veel meer rust geven, door de afschermende functie van de gebouwen.

Verschillende politieke partijen

hebben zich met het thema beziggehouden, zoals de VVD, CDA en de PvdA fracties. Begin september 2008 hebben mevrouw Van Herteryck en heren Raat en Pereira zes schriftelijke vragen gesteld aan het college van Amstelveen:

Vraag 1.- Hoe is de locatiekeuze (in het park) tot stand gekomen?

Antwoord: Met jongeren, een aantal ouders, enkele wijkbewoners en medewerkers van de gemeente is gekeken naar een geschikte locatie voor de JOP. In het Middenhovenpark zijn alle mogelijkheden voor de locatie bekeken.

Vraag 2.- Is het college voornemens om de hangplek op het pleintje aan De Brink op te heffen?

Antwoord: De realisatie van de JOP komt voort uit de Nota Jeugd en Veiligheid welke door de raad is vastgesteld op 16 april 2008. De structurele overlast rondom het Middenhovenplein heeft daarbij prioriteit. De overlast op de informele hangplek aan de Brink moet afnemen. Dit kan slechts indien deze jongeren een alternatief krijgen middels een JOP, binnen bereik. De bankjes rondom de vijver worden weggehaald als extra fysieke maatregel om de overlast daar tot een minimum te beperken. Helaas heeft dit gevolgen voor overige gebruikers van het plein.

Middenhoven Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Dolf Veenboer aan het woord


Vraag 3.- Veel buurtbewoners maken zich (terecht) zorgen over de nieuwe plek gelet op eerdere ervaringen. Welke maatregelen zal het college nemen om ervoor te zorgen dat de nieuwe JOP geen overlast zal veroorzaken voor omwonenden?

Antwoord: Indien er sprake is van structurele hinder of overlast waardoor de leefsituatie van omwonenden ernstig wordt geschaad, dan treedt de gemeente op. In samenwerking met de diverse betrokken partnerorganisaties (Cardanus, Ketenunit, Politie) zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zowel op de oude plek als op de nieuwe plek de kans op overlast beperkt wordt.

Gedragregels

Volgens de gemeente zullen de volgende gedragsregels gelden bij de JOP in Middenhoven:

•          Respect hebben voor elkaar, de buurt en de buren.

•          Na 21.00 uur extra rekening houden met de buurt – omwonenden.

Mag niet:

•          met de scooter/brom(fiets) rijden in het Middenhovenpark;

•          geluidsoverlast veroorzaken;

•          rommel buiten de prullenbakken achterlaten;

•          alcohol en drugs gebruiken.

Vraag 4.- Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met Cardanus (jongerenwerk) en politie?

Antwoord: Cardanus heeft een rol op het gebied van preventie. De inzet van Cardanus is erop gericht de betrokkenheid en verantwoordelijkheid in het traject van realisatie van de JOP bij de jongeren te verhogen.

Vraag 5.- Ouders hebben een primaire verantwoordelijkheid voor hun kinderen, ook op de wijze waarop hun kind zijn tijd buiten doorbrengt. Op welke wijze gaat het college met deze verantwoordelijkheid om en hoe zullen ouders worden betrokken en/of aangesproken indien sprake mocht zijn van overlastgevend gedrag?

Antwoord: Indien er in de gemeente jeugdgroepen ontstaan wordt de Ferwerda-methode ingezet om de classificatie van de jeugdgroepen te bepalen. Door het instrument zijn drie groepen te onderscheiden; hinderlijk, overlastgevend en crimineel. Op basis van die classificatie wordt de mate van inzet bepaald.

Vraag 6.- Wanneer zal naar verwachting de hangplek worden gerealiseerd en op welke wijze zullen bewoners kunnen reageren?

Antwoord: De aanvraag bouwvergunning voor de JOP doorloopt de gebruikelijke procedure. Dat betekent dat na afgifte van de bouwvergunning op 5 september 2008, de publicatie in de krant op woensdag 10 september 2008 volgt. Na de datum waarop de bouwvergunning is verleend en bekendgemaakt aan de opdrachtgever, hebben belanghebbenden nog 6 weken de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Deze termijn loopt van 6 september 2008 tot en met 17 oktober 2008.

Middenhoven Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De buurtbewoners hebben prangende vragen gesteld aan de burgemeester en de wethouder


Wat is de volgende stap?

Veel buurtbewoners probeerden de burgemeester en de wethouder over de streep te trekken, om op deze regenachtige herfstavond een beslissing te ontlokken- in verband met hun langslepende conflict,- wat niet echt wilde lukken.

Het is toch een politieke kwestie, want waarom is het mogelijk, dat rondom de Beneluxbaan (tramhaltes) en op verschillende andere locaties in de stad permanent videobewaking is operationeel en in een relatief klein gebied als het park in Middenhoven, tot nu toe dat onmogelijk blijkt. Of misschien helpt de “buurtvaders” tactiek, zoals in Amsterdam?

In ieder geval is het zeker dat deze problematiek een andere, hardere aanpak vergt van de bestuurders van Amstelveen. Al jaren lang wachten de bewoners van de wijk Middenhoven op een geruststellende oplossing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.