Bijgewerkt: 25 juli 2024

Burgerparticipatie moet met constantere kwaliteit in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-05-2014

De gemeente Amstelveen overlegt over het beleid met burgers. Dat heet burgerparticipatie. De gemeente moet dat niet per se beter doen, maar moet wel met een constantere kwaliteit gaan presteren. Tot deze conclusie komt het onderzoek, dat de Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd naar het gemeentelijk participatiebeleid. Om teleurstelling bij burgers te verminderen moeten participatietrajecten nog professioneler worden opgepakt en een betere plek krijgen binnen de organisatie.

De rekenkamercommissie is haar onderzoek gestart vanuit de waarneming, dat de gemeente investeert in participatie, maar dat het ondanks goede intenties en een serieuze inspanning soms tot teleurstelling en verongelijktheid bij bewoners leidt. Het onderzoek bevestigt dat beeld: het organiseren van participatie maakt onderdeel uit van de cultuur, krijgt voortdurende aandacht en wordt ook verbeterd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Landschapsarchitect Annemieke Diekman van het gelijknamige bureau uit Amsterdam kreeg de opdracht in 2008 van de gemeente Amstelveen, om de herinrichting van het Dorpsplein te realiseren. Op deze foto is het nieuwe Dorpsplein te zien op 28 maart 2014


Er zijn 15 projecten onderzocht, waaronder die rondom het buurtbadje Bovenkerk, de herinrichting van de Dorpsstraat in het Oude Dorp en het beleid rondom de commerciële activiteiten van sportkantines. Deze zijn vergeleken met projecten in andere gemeenten.

In een behoorlijk aantal trajecten zijn de aanpak en resultaten van participatie goed. Amstelveen presteert vergelijkbaar ten opzichte van andere gemeenten. Tegelijkertijd lopen de beleving van gemeente en burgers vaak sterk uiteen. De veronderstelde teleurstelling en verongelijktheid van burgers zijn in een aantal trajecten duidelijk zichtbaar. En dergelijke ‘slechte’ trajecten trekken nu juist de aandacht.

Om participatie beter te borgen richt de rekenkamercommissie zich met haar aanbevelingen zowel tot de gemeenteraad als op het college. De gemeenteraad moet zorgen, dat er een doordachte procesaanpak komt in alle trajecten met een grote maatschappelijke impact. Verder moet de eigen rol in de interactie met partijen uit de samenleving duidelijk zijn en moeten fracties in debatten verantwoording afleggen over hoe de inbreng van partijen uit de samenleving wordt gewogen en hoe zich dit verhoudt tot hun eigen standpunten.

Aan de andere kant moet het college van B en W voortbouwen op de huidige professionele werkwijze en krachtig inzetten op verdere gemeentebrede borging van een professionele vormgeving van participatietrajecten, waarmee de kwaliteit van participatieprocessen constanter wordt. De ervaringen binnen het spoor ‘op zoek naar nieuwe wegen’ moeten worden benut om het huidige participatiebeleid te moderniseren en een visie ontwikkelen op hoe de gemeente Amstelveen omgaat met maatschappelijke initiatieven en hoe ze deze ondersteunt.

Het onderzoek wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen op 22 mei 2014. Besluitvorming volgt naar verwachting op 4 juni. Het onderzoek is in opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door bureau Partners + Pröpper uit Vught.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.