Bijgewerkt: 10 juni 2023

Brief ziekteverzuim politie aan de raadscommissie ABM

Nieuws -> Politie

Bron: Gemeente Amstelveen / Rijksoverheid
04-12-2012

Geachte dames en heren,

Op 29 november 2012 heeft de heer Van Steenhoven (D66) in de commissie ABM een aantal mondeling vragen gesteld over het verzuimpercentage van de politie. In aansluiting op de beantwoording van de vragen in de commissie hierbij de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie inzake het verzuimpercentage bij de politie.

Hoogachtend, mr. J. H. C. van Zanen burgemeester van de gemeente Amstelveen

Datum 19 november 2012

Onderwerp Verzuimpercentage politie

Op 17 november 2012 heeft RTL nieuws bericht over het vermeende hoge ziekteverzuim (circa 11 procent) onder politiemedewerkers. Deze berichtgeving was gebaseerd op door de gezamenlijke politiekorpsen verstrekte gegevens. Naar aanleiding van deze berichtgeving heb ik direct nader onderzoek gelast naar de juistheid van deze cijfers.

Daaruit is gebleken, dat de politie fouten heeft gemaakt in de aangeleverde gegevens. De leiding van de politie heeft deze fouten in een verklaring inmiddels gecorrigeerd. In deze brief informeer ik u hierover nader. Ik betreur zeer, dat hierdoor een onjuist beeld is ontstaan over het ziekteverzuim bij de politie.

RTL Nieuws heeft op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een verzoek gedaan om openbaarmaking van informatie uit de zogeheten Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM). BVCM is het systeem, waarmee alle korpsen de beschikbare capaciteit inroosteren en registreren, hoe de realisatie van de roosters is geweest.

Opstelten Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Ivo Willem Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie


De gezamenlijke korpsen hebben aan RTL een uitdraai verstrekt van de ingeroosterde en gerealiseerde capaciteit over de maanden januari tot april 2012. In dit overzicht stond en verzuimpercentage van elf procent vermeld. Uit nader onderzoek naar de verstrekte gegevens is allereerst gebleken, dat het genoemde verzuimpercentage van elf procent een interne rekenfout aan de zijde van de politie betreft.

In de verstrekte tabellen is namelijk het totale aantal in BVCM geregistreerde verzuimuren van alle 63,000 politiemedewerkers per abuis toegerekend aan een deelpopulatie van deze medewerkers, namelijk de 40.000 medewerkers in de noodhulp, handhaving en opsporing. Door het totale verzuim toe te rekenen aan deze kleinere groep stijgt vanzelfsprekend het gemiddelde verzuimpercentage aanzienlijk.

Daarnaast worden in het capaciteitsmanagementsysteem BVCM onder de registratiecode 'verzuim' ook nog andere vormen van afwezigheid dan die wegens ziekte geregistreerd, zoals zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. BVCM geeft daardoor anders dan de ziekteverzuimregistratiesystemen van de korpsen geen zuiver beeld van het echte ziekteverzuim. In de aan RTL verstrekte gegevens is ten onrechte verzuimd dit onderscheid aan te brengen.

Uit de ziekteverzuimsystemen van de korpsen blijkt het ziekteverzuimpercentage over het eerste kwartaal op 6,04 % en in het tweede kwartaal op 5r9 % te liggen. Dat komt overeen met het gemiddelde ziekteverzuimpercentage, dat de afgelopen vijf jaar schommelt rond de zes procent, De politie scoort daarmee vergeleken met andere vergelijkbare organisaties niet slecht. Niettemin zie ik nog de nodige ruimte voor verbetering.

Om de inzetbaarheid van agenten verder te vergroten heb ik reeds diverse initiatieven ontplooid. Ik noem in dit verband het programma versterking professionele weerbaarheid, waarmee de fysieke, morele en mentale veerkracht van de agenten wordt vergroot. Bij de vorming van de nationale politie wordt ook de zorglijn voor agenten verbeterd en komt er nog meer aandacht voor preventie.

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. OpsteltenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.