Bijgewerkt: 22 september 2023

Brief college inzake bewonersinitiatief 'Parel aan de Poel'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-10-2019

Al geruime tijd vraagt een groep bewoners van Bovenkerk om gemeentelijke medewerking aan het initiatief Parel aan de Poel. In dat verband is op 13 mei 2019 een plan Parel aan de Amstelveense Poel aan de burgemeester en de portefeuillehouder Welzijn gepresenteerd.

Omdat aan gemeentelijke zijde steeds twijfel heeft bestaan aan de haalbaarheid van het initiatief, is toen in eerste instantie een haalbaarheidsonderzoek overwogen. Bij bespreking hiervan in het college op 2 juli 2019 is er echter toch voor gekozen om deze weg niet in te slaan. Om verschillende redenen is het initiatief als niet haalbaar beoordeeld. Deze keuze van het college is op 19 september 2019 met een vertegenwoordiging van de initiatiefnemers besproken. Deze gaven toen aan, zich neer te leggen bij deze keuze en open te staan voor het leveren van inbreng bij de al eerder voorgenomen renovatie van het Noorddamcentrum. Van gemeentelijke zijde is daarbij toegezegd, dat deze afronding van het initiatief nog in een brief zou worden bevestigd:

'Geachte heer van den Helder,*

Op 20 augustus 2019 zond u ons college een brief, waarin u uw teleurstelling uitte over ons besluit, geen aanvullend haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief Parel aan de Poel te doen. Op 19 september 2019 hebben de wethouders Marijn van Ballegooijen (PvdA) en Frank Berkhout (D66) deze zaak met u en uw collega, de heer P. Kok besproken. Daarbij zijn wij nader ingegaan op de redenen die ons tot dit besluit hebben gebracht en is besproken hoe nu verder te gaan. Redenen voor ons besluit die in het gesprek aan de orde kwamen zijn:

-Het verminderen van mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik van de Urbanuskerk door het, op zichzelf te rechtvaardigen, besluit van het bisdom, dit gebouw in zijn geheel zijn sacrale karakter te laten behouden.

-De verwachting dat het beroep voor dit initiatief op gemeentelijke middelen de beschikbare middelen uiteindelijk verre zal overstijgen.

-De vrees dat het financiële risico van een burgerinitiatief als dit al snel naar de gemeente zal verschuiven.

-De vrees dat het initiatief niet uitvoerbaar zal zijn zonder substantiële aantasting van het waardevolle historische ensemble van kerk, pastorie en tuin.

-De complexiteit om meerdere redenen van bouwen op de beoogde locatie.

Eén en ander heeft bij ons in toenemende mate tot het oordeel geleid, dat het initiatief, zoals het nu aan ons is voorgelegd geen kans van slagen heeft. Vanuit die optiek zou een haalbaarheidsonderzoek slechts tot verlies van geld en tijd kunnen leiden, iets wat wij alle betrokkenen hebben willen besparen. Gevraagd naar de les die uit dit proces kan worden getrokken is onzerzijds geconstateerd, dat beter eerder had kunnen worden aangegeven, dat dit initiatief het haalbare naar ons oordeel te zeer overstijgt, waardoor verwachtingen te lang in stand zijn gebleven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De ondertekenaars van de intentieverklaring vlnr.: Rob van den Helder voorzitter van het Bewonersplatform Bovenkerk, Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn en Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Ad Verkleij vicevoorzitter Bestuur Parochie R.K. Amstelland in het Noorddamcentrum op 23 februari 2018.


Afgesproken is, dat wij de eerder voorgenomen renovatie van het Noorddamcentrum nu weer in gang zullen zetten, waarbij het erom gaat dit gebouw zowel technisch als wat betreft gebruiksmogelijkheden weer bij de tijd te brengen. Uiteraard zal deze renovatie in nauw overleg met uw stichting als gebruiker van dit gebouw plaatsvinden. Wij hopen dat met een mooi gerenoveerd Noorddamcentrum uw doelstelling van een aantrekkelijke ontmoetingsplek in Bovenkerk toch kan worden bereikt. Wij willen naar u en andere betrokken bewoners hier nogmaals alle waardering uitspreken voor het vele werk dat door u in dit initiatief is gestoken.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst, de burgemeester, Tjapko Poppens'

PS: Na verzending van de brief ligt de weg open voor de voorbereiding, in goed overleg met de gebruikers, van de renovatie van het Noorddamcentrum, waarvoor reeds eerder € 1,2 miljoen beschikbaar is gesteld. (* Rob van den Helder is voorzitter van het Bewonersplatform Bovenkerk en de Stichting Bovenkerk)

Parel aan de Poel ? Stichting Bovenkerk, Bewonersplatform Bovenkerk, hebben samen het initiatief genomen om, samen met R.K. Parochie Amstelland en de gemeente Amstelveen te komen tot een integraal plan voor uitbreiding voor de  Urbanuskerk en een parochiecentrum, de renovatie en herbestemming van de huidige pastorie van de huidige Urbanuskerk en de renovatie/nieuwbouw van het Noorddamcentrum.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.