Bijgewerkt: 4 maart 2024

Brandveiligheid verbeteren in wooncomplexen Marne I en III

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-06-2013

Herbert Raat, wethouder Handhaving en vergunningen informeert de gemeenteraad:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van het verbeteren van de brandveiligheid van de wooncomplexen Marne I en III in Amstelveen. Dit naar aanleiding van een op 7 mei 2013 ontvangen brief van het bestuur van bewonersvereniging Marne I en III. Deze brief is ook verspreid in de postvakken van de fractieleiders van de politieke partijen in Amstelveen en toegestuurd aan de lokale pers.

Inleiding

Op 4 april 2011 heeft de eigenaar van beide wooncomplexen een omgevingsvergunning aangevraagd voor de renovatie van de appartementengebouwen Marne I & III in Amstelveen. Op 4 juli 2011 verleenden wij de omgevingsvergunning.

Tegen dit besluit hebben derden (belanghebbende bewoners) bezwaar gemaakt. De brandveiligheidsaspecten waren onderdeel van het bezwaar. Op 12 oktober 2011 verklaarde ons college het bezwaar ongegrond. Daarbij is besloten, dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de functionaliteit van het trappenhuis met betrekking tot de brandveiligheid.

Tegen dit besluit is door dezelfde belanghebbende bewoners beroep ingediend bij de rechtbank Amsterdam. De rechtbank het beroep ongegrond verklaard. De rechtbank heeft daarbij meegewogen, dat ons college op korte termijn het in de beslissing op bezwaar aangekondigde onderzoek zal uitvoeren en zo nodig de noodzakelijke maatregelen laat treffen.


Grotere kaart weergeven De Marne wooncomplexen in Amstelveen

Stand van zaken

Op 6 maart 2013 (complex Marne I) en 14 maart 2013 (complex Marne III) hebben toezichthouders van de afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving het aangekondigde onderzoek uitgevoerd. Per e-mail van 29 maart 2013 is de beheerder van beide gebouwen in kennis gesteld van de resultaten van het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt onder andere, dat een aantal brandscheidingen niet voldoen aan de eisen en/of onvoldoende functioneren.

De bewonersvereniging is helaas niet door de eigenaar/gebouwbeheerder van het complex op de hoogte gebracht van dit onderzoek en de bevindingen. Omdat de gebouwbeheerder heeft aangegeven, dat de voorzieningen “het gewone onderhoud” te bovengaat is zij in overleg gegaan met de eigenaar van de gebouwen. Daarom is op 15 mei 2013 een brief met de te treffen voorzieningen naar de eigenaar gegaan.

De bedoeling is om in dit soort zaken, zonder over te gaan tot formele handhaving, op te lossen. Met het bestuur van de bewonersvereniging is contact opgenomen over de voortgang in deze zaak. Het te volgen traject en proces is uitgelegd. Een kopie van de brief is toegestuurd en enkele aanvullende vragen zijn schriftelijk beantwoord. Afgesproken is, dat de gemeente de bewonersvereniging actief op de hoogte houdt. Deze verantwoordelijkheid ligt ook bij de eigenaar/gebouwbeheerder.

Vervolg acties

De eigenaar heeft een deskundige in de hand genomen om een inventarisatie van de uit te voeren werkzaamheden op te stellen. Op 30 mei 2013 is hierover overleg geweest met de toezichthouder van de afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving.

Inmiddels is duidelijk geworden, dat na stemming het renovatieplan (voorlopig) niet uitgevoerd zal worden. Wel zal in de zomer het planmatige onderhoud uitgevoerd worden. Op basis van ons onderzoek en de door de eigenaar ingehuurde deskundige zal een uitvoeringsprogramma opgesteld worden. Het streven is om de werkzaamheden gelijktijdig te laten uitvoeren met het planmatige onderhoud zodat de situatie weer in overeenstemming wordt gebracht met de op 20 januari 1971 verleende bouwvergunning. Daarmee voldoen de gebouwen weer aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Indien er geen voortgang zit in de uitvoering van de werkzaamheden dan zal ons college een formeel handhavingtraject starten, bestaande uit een aanschrijving, al dan niet met een last onder bestuursdwang, of dwangsom.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Herbert Raat, Wethouder Handhaving en vergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.