Bijgewerkt: 21 juli 2024

Bezinning in Commissie Ruimte Wonen en Natuur

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com / Golfodrama
20-09-2006

Op dinsdagavond 19 september 2006 vergaderde de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur van Amstelveen in het raadhuis. De ruimte voor een normale commissievergadering was ingeruild voor de raadszaal, vanwege de vele aanwezigen. Ruim 200 bewoners van Amstelveen namelijk, kwamen de commissievergadering bijwonen.

Golfodrama  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De publiekstribunes waren volgeladen met geïnteresseerdenDe commissie had meerdere punten om te bespreken. Voorzitter Dolf Veenboer (PvdA) begon met punt 4 van de agenda, vermoedelijk om eventuele onrustige burgers af te remmen. Dit was "Behandeling van de burgerinitiatieven van Golfodrama en Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk". Dit punt is een levendige kwestie in de Amstelveense samenleving en het drijft ook al een tijdje de politieke partijen uiteen.\

Discussiepunt is:
Moet er een golfoefencentrum in Amstelveen komen op een natuurgebied langs de westoever van de rivier de Amstel in de Bovenkerkerpolder, of niet.

Op 17 januari 2006 presenteerde de gemeente Amstelveen de plannen voor een golfterrein in het noordelijk deel van de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. Het golfterrein met de naam Golfodrome, is een initiatief van de firma Loogman. Loogman is actief in het vastgoed en is o.a. eigenaar van een autowasstraat, benzinepompstations en opslagfaciliteiten. Het golfcomplex in Amstelveen moet 55 hectare worden. Dit deel van de Bovenkerkerpolder behoort tot het Nationale Landschap Groene Hart en de Provinciale Ecologische Hoofd Structuur en vanwege deze beide kwalificaties, kan er in dit deel van de polder geen sprake zijn van een golfcentrum.

Actiecomité Golfodrama en de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk probeerden tesamen met hun twee ingediende burgerinitiatieven en met de 15 sprekers, de leden van de Commissie Ruimte Wonen en Natuur op andere gedachten te brengen. Zij zijn van mening dat de Bovenkerkerpolder een heel belangrijk natuurgebied van Amstelveen is en vinden dat het gemeentebestuur dit gebied niet zo maar mag verkwanselen.

Tijdens de volgende Raadsvergadering op woensdag 4 oktober 2006 wordt het raadsvoorstel burgerinitiativen AmstelGroen/golfbaaninitiatief inhoudelijk behandeld.

Laatste bericht:
Grondeigenaar biedt 55ha aan in de Thamerpolder (Uithoorn)
Een van de insprekers tijdens de commissievergadering bood namens de grondeigenaar aan de golfbaan in de Thamerpolder aan te leggen. De Thamerpolder heeft aldus de inspreker een veel lagere natuurwaarde en is ingesloten door bebouwing, kassen en de bloemenveiling. In het kader van het natuur-/ en recreatieproject AmstelGroen, dat ook voor een deel in de Bovenkerkerpolder zijn beslag krijgt wordt in de Thamerpolder een natuurgebied aangelegd.

Hierbij twee toespraken van de 15:

De speech van de voorzitter van de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk Francien Goldsbloem:

Geachte voorzitter en commissieleden,
De afgelopen maanden is ons gebleken dat er een aantal misverstanden leeft rondom het golfcentrum en AmstelGroen. Twee ervan wil ik hier rechtzetten. De eerste heeft te maken met de begrenzing van het Groene Hart. Die begrenzing is relevant want het geeft het gebied een planologische bescherming tegen ontwikkelingen zoals grootschalige woningbouw. Raadsleden vertelden ons dat het plangebied van het golfterrein niet meer tot het Groene Hart zou behoren. Dat is onjuist. De gehele Bovenkerkerpolder, inclusief het plangebied voor het golfcentrum behoort tot het Groene Hart. In de Vijfde Nota Ruimte, deel 4 is daarin niets veranderd. Er is een ander hardnekkig misverstand. Dit misverstand heeft een rol gespeeld bij de enthousiaste ontvangst van de golfcentrum plannen en duikt nu weer op in de argumentatie van het college om de burgerinitiatieven niet te behandelen.

Golfodrama  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Francien Goldsbloem, voorzitter van de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk tijdens haar speechHet college geeft aan dat met de opname van het Golfbaaninitiatief als onderdeel van AmstelGroen de druk op de landbouw in de Bovenkerkerpolder is beperkt door het terugbrengen van het aantal hectares AmstelGroen van 240 naar 110 + het aantal hectares van het golfbaaninitiatief (circa 55 hectare). Dat is correct. Maar het is niet correct dit in deze context te plaatsen, want daarmee wekt het college de suggestie dat als het golfcentrum niet door zou gaan er 55ha AmstelGroen zou moeten worden gecompenseerd. Dat is wat velen denken en het is pertinent niet waar. Ik lees u voor uit de de recente verklaring hierover van de heer Ton Denters, projectleider van Amstelgroen:

"Er heeft afstemming (over het golfcentrum) plaatsgevonden om te voorkomen dat de druk op het gebied als gevolg van recreatie te groot zou worden (daarom opgenomen in hectare boekhouding). Het golfcentrum is financieel geen onderdeel van de AmstelGroen-plannen. In de eerdere plannen was er in de Bovenkerkerpolder nog sprake van een 240 ha groot groengebied, maar dat is op basis van overleg en inspraak teruggebracht tot 175 ha (110 ha Bovenkerkerpolder / 65 ha Noorder Legmeerpolder).
De overige AmstelGroen hectaren (240-175 = 65 ha) zijn verplaatst naar de Haarlemmermeer ... Als het golfcentrum er niet zou komen dan heeft dat geen consequenties voor AmstelGroen. Het blijft dan bij de nu overeengekomen hectarenverdeling; dus 110 ha Bovenkerkerpolder en 65 ha Noorder Legmeerpolder. Dit zijn ook de hectaren waaraan de gemeente financieel (inrichting en beheer) bijdraagt."

U begrijpt dat als het golfterrein niet wordt aangelegd, dat geen enkele invloed heeft op het aantal in te richten hectaren AmstelGroen op Amstelveens grondgebied. U bespaart u dus geen cent met een ja voor het golfcentrum. Het golfcentrum zal dus niet de druk op de landbouw verminderen maar zal juist 55ha uitstekende agrarische grond onttrekken aan de polder en het om- en tussenliggende agrarische bedrijfsvoering lastiger maken. We hopen dat dit misverstand nu voor eens en altijd uit de discussie blijft.


De speech van Frank Stroobants van Actiecomité Golfodrama:
Geachte voorzitter en commissieleden,
Het college heeft u gevraagd de burgerinitiatieven niet verder te behandelen. Wij zijn teleurgesteld dat het college niet de moeite neemt haar standpunt mede te baseren op informatie die wij kunnen aanleveren. Men heeft op geen enkele manier contact gezocht met ons of de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk. Dat is een signaal dat de betrokken burger tot nadenken stemt en het idee van de burgerparticipatie schaadt. En dan de argumentatie: op het eerste oog solide, maar na herlezing gebouwd op drijfzand. Ik heb mijn uiterste best gedaan onze opmerkingen op het raadsvoorstel voor vanavond op papier te zetten, maar ik heb gemerkt dat de mij beschikbare 5 minuten inspreektijd en de beschikbare voorbereidingstijd te kort zijn om dit op een goede manier te doen. Wij willen dat graag op een ander tijdstip doen en in een andere context. Wij hopen dat u ons, i.t.t. het college, wel die gelegenheid biedt.

Golfodrama  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Zelfs op de gang zaten mensen te luisteren naar de sprekers


Ik maak vanavond graag van de gelegenheid gebruik een wat minder complex aspect voor het voetlicht te brengen. Een aspect dat van belang is als het gaat om de rendabiliteit van het golfproject: de vraag en het aanbod. Ook om die reden is het van belang te kijken naar andere recreatieve invullingen voor de polder. In 2003 kende Nederland 171 golfbanen. Deze banen bevinden zich vooral rond de verstedelijkte gebieden in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook in deze regio liggen veel golfterreinen. We hebben ze voor u op een rijtje gezet*. Er blijken nu binnen een straal van 10 kilometer van het Amstelveense raadhuis maar liefst 6 golfterreinen te liggen en er zijn er nog eens 3 in ontwikkeling**. Het golfcentrum in de Bovenkerkerpolder niet meegeteld, dat zou nummer 10 worden. Als cijfers u aanspreken is dat natuurlijk mooi; straal 10 km, 10 golfterreinen. Maar als u de cijfers op iets anders dan hun schoonheid beoordeelt kunt u alleen maar concluderen dat dit krankzinnig is in een dichtbevolkte regio, waar ruimte een schaars goed is. En daar blijft het niet bij, want als het aan de projectontwikkelaars ligt moet het aantal golfbanen in Nederland nog eens verdubbelen de komende jaren.

De golfer komt met de auto, zo’n tas past niet op de fiets. Beoefenen van golf is dus onlosmakelijk verbonden met meer autokilometers, met meer overlast, met meer schade voor gezondheid en welzijn. De routeplanners naar de diverse golfterreinen in de regio laten zien dat u vanaf uw plek in de raadszaal binnen pakweg 20 minuten zelfs met wind tegen en zonder verkeersovertredingen op de green kan staan. Wij begrijpen niet dat u de Bovenkerkerpolder wenst op te offeren voor deze vorm van recreatie als die ook vlakbij kan worden beoefend.

Het argument “de vraag is groter dan het aanbod” is in de context van verstandig omgaan met de beschikbare schaarse ruimte wat ons betreft niet aan de orde. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt om het volk voor de golfsport te interesseren. Iedereen pikt graag een graantje mee en doet zijn uiterste best die verdubbeling van golfbanen te rechtvaardigen door middels de media en reclame de vraag verder uit te bouwen. Het is de waan van de dag en een verstandig mens weet dat die zeepbel op een gegeven moment uiteenspat. In de stoutste prognoses wordt gehoopt een percentage van 4% van de sportbeoefenaars aan het golfen te krijgen. Dezelfde media aandacht zou ook midgetgolf tot die ongekend grote hoogte kunnen opstuwen. Als u die 4% afzet tegen de cijfers van het CBS waarin staat dat 31% van de sportbeoefenaars regelmatig een baantje in het zwembad trekt, kunt u de golfhype misschien in een wat beter perspectief plaatsen.

Tenslotte wil ik u wijzen op de cijfers van het CBS over sportbeoefening in Nederland en wat het Ruimtelijk Planbureau zegt over grondbeslag van de diverse sporten. Met 6216 ha vormden golfterreinen bijna 17% van het totale areaal aan sportterreinen in 2000. Slechts 2 % van de sportbeoefenaars golfde. Die scheve verhouding zal de komende jaren nog exponentioneel groter worden. De verwachting is dat er over 10 jaar meer dan 400 golfbanen zijn in Nederland als u en ik dat niet weten tegen te houden.

* Overzicht 10 bestaande golfterreinen in de regio
Amstelborgh Borchlandweg 6-12, 1099 CT Amsterdam/DuivendrechtGC Amsterdam Old Course - 9 km -
15 minuten
GC Weesp Basisweg 2, 1383 NC Weesp 19 km - 20 minuten
Open Golfclub Olympus Abcouderstraatweg 46 (achter AMC), 1105 AA Amsterdam Zuid-Oost 11 km - 12 minuten
GC Sloten Sloterweg 1045, 1066 CD Amsterdam 7   km - 12 minuten
GC Ookmeer Abe Lenstralaan 8, 1067 MV Amsterdam 13 km - 15 minuten
Waterlandse GC Buikslotermeerdijk 141, 1027 AC, Amsterdam 22 km - 24 minuten
Amsterdamse GC Bauduinlaan 35, 1047 HK Amsterdam 19 km - 21 minuten
GC Houtrak Machineweg 1b, 1165 NB Halfweg 18 km - 18 minuten
Haarlemmermeerse GC Haarlemmermeersche Golfclub, Spieringweg 745, 2142 ED Cruquius 20 km - 21 minuten
GC Spaarnwoude Het Hoge Land 2, 1981 LT Velsen-Zuid 28 km - 23 minuten
** bij Schiphol (incl. hotel), bij Osdorp in de Osdorperbovenpolder/ Lutkemeerpolder en de Gaasperzoom.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.