Bijgewerkt: 5 december 2023

Bewoners Waardhuizen tegen Golfodrome

Nieuws -> Gemeente

Bron: Bewoners Waardhuizen
16-01-2006

De bewoners van Waardhuizen gaan protesteren tegen de bouw van een golfcentrum in de polder.
Een ingezonden brief:

REACTIEFORMULIER NvU Golfcentrum Bovenkerkerpolder
Frank Stroobants en Francien GoudsbloemGeachte heer van Kuilenburg,
Bijgaand onze reactie op de Nota van Uitgangspunten mbt het Golfcentrum in de Bovenkerkerpolder.
Wij hechten eraan u te melden dat onze reactie, i.v.m. de door u gestelde deadline, onder hoge tijdsdruk tot stand is gekomen. De reactie is daarom summier en niet geheel uitgewerkt.

Landschap
Wij hechten aan het behoud van de stilte, ‘s avonds duisternis, natuurlijk groen, zicht op dieren ipv mensen (rustig beeld), behoud van het Hollandse cultuurlandschap. Wij verwachten dat het golfcentrum dit zal verstoren door: toename bezoekers, verkeer, groot ruimtebeslag voor gebouwen en parkeren, verlichting en herinrichting terrein.
Een golfbaan zal onze wijken ingrijpend van karakter en sfeer veranderen. En dat niet ten goede, het zal afbreuk doen aan ons woongenot. Wij verwachten nadelige effecten voor het landschap en de beleving van natuur door verkeersdruk, lawaai, uitlaatgassen en toename vandalisme en criminaliteit.
Ook vragen wij ons af in hoeverre het terrein werkelijk toegankelijk zal zijn voor niet-betalende wandelaars en/of fietsers.
Voorzieningen
Reeds aanwezig aanbod Amstelveen Zuid is rijk aan sportcomplexen waaronder een aantal zeer grote:
Sportlaan, Startbaan, Noorddammerweg, Emergohal, De Kegel
In de onmiddelijke nabijheid: Escapade, Het Loopveld, Kalfjeslaan, Amsterdamse Bos etc..

Aanbod golfbanen in regio
Er zijn in de regio een groot aantal 9- en 18 holes banen (zie bijlage), ook vlakbij Amstelveen. Misschien te weinig maar wel kwalitatief hoogwaardig en geschikt voor gehandicapten. Dus geen aanvulling op het huidige aanbod. De golfsport groeit maar kan, o.a. gezien de veranderende samenstelling van de bevolking een hype blijken. De Nederlandse Golf Federatie gaat uit van een minimale oppervlakte van 60 Ha voor nieuwe golfterreinen. Op deze locatie is dat niet te realiseren. Gehandicapte golfers kunnen in principe dichtbij Amstelveen terecht voor hun hobby. Er worden zelfs internationale kampioenschappen in de regio gehouden, dichterbij dan Heemskerk waar mevrouw Loogman haar sport beoefent! Bijv. op de golfbanen van Amsterdam ZO en Purmerend.

Doelgroepen
Wordt het initiatief door marktonderzoek ondersteund, m.n. wat betreft de vermeende belangstelling onder gehandicapten en jeugd? Of is er sprake van perceptie en/of creeren van een doelgroep? Het ledenaantal van de Nederlandse gehandcapten golfvereniging (NGG) bedraagt slechts 60 leden en zoals de familie Loogman ook al zelf aangeeft op haar website is de belangstelling bij de jeugd niet overweldigend te noemen. Voorwaar geen doelgroepen om zulke grootse plannen op af te stemmen.
Het bevreemdt ons overigens dat de Nederlandse Golf Federatie zich niet wil associeren met de NGG van mevrouw Loogman.

Alternatieve locaties
Wij hebben door tijdgebrek geen studie kunnen maken van de diverse bestemmingsplannen, maar gezien het feit dat ook het bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder moet worden herzien zijn er ongetwijfeld alternatieve locaties te vinden: bijv. tussen Escapade en het Loopveld en zuidelijk van de Kegel etc etc. Kortom samenvoeging met bestaande sportlocaties lijkt ons vanwege infrastructuur en bundeling voorzeningen en overlast raadzaam. Het bevreemdt ons dat de familie Loogman de noodlijdende Emergohal niet in haar plannen wenst op te nemen.

Grootte oefencentrum
Het oefencentrum zal voor Nederlandse begrippen volgens de initiatiefnemers ongekend groot worden. Zo’n 3 a 4 keer groter dan de op dit moment grootste centra. In totaal zo’n 20 ha, voor de beeldvorming: 200.000 vierkante meters! Voor een aanzienlijk deel zal dit worden bebouwd tbv mega indoorcentrum, mega driving range, horeca, vergaderaccomodaties, winkel etc. Daarnaast een groot parkeerterrein. Weg open karakter van de polder!

Haalbaarheid van de plannen
Er zijn vanwege de cultuurhistorische waarde vele restricties aangaande de inrichting van de Bovenkerkerpolder: bulten, kuilen, bossen etc.; wijziging van het patroon van de kavels en sloten zijn niet toegestaan. Wij vragen ons af in hoeverre een golfterrein dan nog aantrekkelijk kan zijn? Wij maken ons grote zorgen over de haalbaarheid van de plannen. De kavels liggen versnipperd, beginnen niet geheel noordelijk (logisch ivm bestaande infrastructuur) en zullen voor een aanzienlijk deel worden gepacht. Daarnaast zijn er vele restricties m.b.t. de inrichting. Wat gebeurt er als de Golfodrome slechts ten dele gerealiseerd blijkt te kunnen worden als vergunningen e.d. zijn verstrekt en het proces eenmaal in gang is gezet? Gezien het metier van Loogman Vastgoed (reeds eigenaar van een bedrijventerrein) houden wij ons hart vast. De gemeente zou wel eens voor een fait accompli kunnen worden gesteld: het oefencentrum (grotendeels bebouwd) blijkt levensvatbaar maar gehele realisatie blijkt niet haalbaar (niet rendabel, geen verlenging pacht etc.), wat dan?

Aantasting woongenot
Een golfbaan, met de daarbijhorende horeca en vergaderaccomdaties, infrasructuur, verkeers- en bezoekersstromen etc. zal onze wijken ingrijpend van karakter en sfeer veranderen. En dat niet ten goede, het zal afbreuk doen aan ons woongenot. Wij verwachten nadelige effecten voor natuur, verkeersdruk, stilte, gezondheid en veiligheid. Een groot ruimtebeslag voor eenvormige recreatie.

Bereikbaarheid
Door het golfcentrum zal de verkeersdruk toenemen. Een grove berekening van het ruimtebeslag voor parkeren leert ons dat hiervoor circa 1 voetbalveld gereserveerd moet worden.

Berekening:
Afmeting parkeervak >1,90 x 5.00=9,5m2 (minimaal)
Tbv holes: 8 parkeer plaatsen per hole; 18 holes; betekent 144 parkeerplaatsen x 9,5 m2 = 1368m2
Tbv horeca (voorzichtige schatting 500m2 bvo): 14 per 100m2 bvo horecafunktie= 665 m2
Totaal ten behoeve van parkeervakken: 2.033 m2 netto. Dit is ongeveer een half voetbalveld. Inclusief afritten en extra wegdek tbv het parkeren komen wij dan op ongeveer een voetbalveld.
Dit betekent een aantasting van het karakter van de polder. En dan hebben we het nog niet eens over het totaal van het ruimtebeslag van het oefencentrum dat landschappelijk voor een groot deel wordt bepaald door gebouwen, maar liefst 20ha groot! Wij maken ons zorgen over de locatie van de entree en toegangswegen. Middenwaard wordt als optie genoemd. Als het hele plan onverhoopt doorgang vindt, kunnen wij uitsluitend vrede hebben met aansluiting op bestaande infrastructuur bij Langs de Akker. Het oefencentrum, horeca etc. inclusief toegang en parkeerterreinen zou dan zo noordelijk mogelijk gesitueerd moeten worden. Parkeerterreinen zouden zeker in de avonduren kunnen worden gedeeld met die van de zorgcentra en het ziekenhuis. Wij maken ons ernstig zorgen over het noemen van een reservering voor de Amstelbaan en/of een recreatieve verbindingsweg in de Startnotitie MER. Wij vragen hierover uitdrukkelijk opheldering van de gemeente.

Milieu
Wij hopen dat de vigerende regelgeving voldoende borging biedt voor het milieu. Wij vragen ons af in hoeverre er geen schending van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zal plaatsvinden: duisternis, rust en stilte en evt. voedselbronnen verdwijnen. Niet alleen openheid van het landschap is voor vogels belangrijk maar ook de afwezigheid van mensen en verkeer.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.