Bijgewerkt: 22 september 2023

Betalingstermijn crediteuren van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-10-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de Raad,

Sinds 2011 zien we binnen de organisatie scherp toe op tijdige betalingen aan crediteuren. Toen bedroeg de gemiddelde Amstelveense betalingstermijn 36 dagen. Voor ondernemers is dit te lang, tijdige betaling is voor veel bedrijven essentieel. Amstelveen is voor velen een omvangrijke opdrachtgever. MKB Nederland en Ondernemersvereniging Amstelveen dringen er ook op aan, dat bedrijven tijdig hun facturen door lokale overheden betaald krijgen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


In Amstelveen wordt op jaarbasis ongeveer 140 miljoen euro betaalbaar gesteld en verwerken we zo’n 23 duizend facturen. Het college van B en W wil, dat minimaal 90% van de facturen binnen 30 dagen wordt betaald. Dit, omdat 100% in de praktijk niet realistisch is, soms ontstaat er discussie over rekeningen, waardoor de doorlooptijd toeneemt.

Tussenstand. Voor de zomer werd slechts 84% van de facturen binnen 30 dagen betaald. Door gerichte acties, zoals het frequent monitoren en het direct aanspreken van afdelingshoofden op het betalingsgedrag van hun afdeling, was dit na augustus 86% en per 1 oktober 91%. Uit nader onderzoek bleek, dat met name vier afdelingen de bedoelde maximale doorlooptijd overschreden. Dat zijn er nu nog drie en ook die hebben een verbetering laten zien. Dit is vooral te verklaren door een gedragsverandering.

Er worden daarnaast, in het kader van het verbeterplan ‘Financiële functie’, maatregelen voorbereid die in 2016 resulteren in structureel kortere doorlooptijden. De maatregelen, waar wij op doelen hebben betrekking op:

-de vereenvoudiging van de inrichting van de administratie

-meer digitale verwerking van facturen

-het dringende verzoek aan crediteuren om onze interne codering op de factuur te vermelden en de factuur via e-mail in te dienen

-kortere en meer eenduidige interne fiatteringsroutes

De punten 1 t/m 3 dragen daarnaast bij aan de bewaking van de inkooprechtmatigheid. Het college heeft met de directie afgesproken nadrukkelijk vinger aan de pols te houden om de nu zichtbare verbetering verder sterk door te trekken. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.