Bijgewerkt: 27 september 2023

Betaald parkeren in Amstelveen, achtergronden en ontwikkelingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2018

Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over invoeren van betaald parkeren in Randwijck vanaf september 2018:

'Geachte raad,

Dinsdag 5 juni 2018 bespreekt u in de commissie RWN het raadsvoorstel ‘invoering betaald parkeren Randwijck’. Naar aanleiding daarvan informeren wij u graag eerst over achtergronden en ontwikkelingen van betaald parkeren in Amstelveen.

Achtergrond invoering en beleid betaald parkeren. Behalve in en rond winkelcentra (bijv. Stadshart, Kostverlorenhof) kende Amstelveen tot 2016 geen betaald parkeren. De invoering van betaald parkeren in Amsterdam-Buitenveldert in 2012  veroorzaakte een hogere parkeerdruk in Amstelveen-Noord en langs de haltes van het OV. De effecten van het recentelijk invoeren van betaald parkeren bij de Bosbaan merken wij ook. Door het invoeren van betaald parkeren vergroten we leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in onze buurten.

Tot december 2017 was het parkeerbeleid van de gemeente Amstelveen gebaseerd op twee pijlers: hoge parkeerdruk in een gebied van minimaal 40.000m2 en voldoende draagvlak onder bewoners en ondernemers. Voor de parkeerdruk geldt en gold de norm van gemiddeld 85% of hoger. Het draagvlak werd gemeten door een enquête. Zo is in de afgelopen jaren in een aantal fases betaald parkeren ingevoerd in een deel van Randwijck.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren


De gemeenteraad heeft 13 december 2017 de beleidsnota ‘invoering betaald parkeren met vergunningen 2018’ vastgesteld. Met dit nieuwe beleid  kan de gemeente sneller handelen als een wijk problemen ervaart met een hoge parkeerdruk, of sneller inspelen op ontwikkelingen in Amstelveen en Amsterdam. Naar aanleiding van de ‘Motie Versneld invoeren betaald parkeren met inspraak december 2017‘ is vastgesteld dat in wijken, waar de parkeerdruk hoog is, belanghebbende bewoners en ondernemers betrokken worden met een consultatieronde en/of draagvlakmeting. Bovendien is invoering van betaald parkeren nu een raadsaangelegenheid.

Kosten. Betaald parkeren is niet bedoeld om extra inkomsten te genereren. Het systeem moet kostendekkend zijn. Zodra er een overschot is op de parkeerexploitatie, vloeit dit terug in de vorm van tariefsverlagingen of (infrastructurele) verbeteringen. Zo hebben wij de afgelopen jaren de eerste bewonersvergunning verlaagd van € 100 naar € 40 per jaar, de ondernemers- en dienstverleningsvergunning van € 480 naar € 120 per jaar, de mantelzorgvergunning van € 100 naar € 40 en de tweede bewonersvergunning van € 160 naar € 80 per jaar. Hiermee heeft Amstelveen de laagste tarieven van Nederland.

Blauwe zones. Een veel voorkomende vraag is waarom de gemeente betaald parkeren met vergunningen invoert in plaats van blauwe zones. Een blauwe zone lijkt goedkoper en simpeler dan vergunningen. Dat is een misvatting. Bewoners hebben in een blauwe zone namelijk een parkeerontheffing nodig. Deze ontheffing kost € 76 per jaar en is duurder dan een parkeervergunning. Dat wordt veroorzaakt doordat de politie, die ook kan handhaven in blauwe zones, niet de digitale mogelijkheden heeft voor handhaving die de gemeente Amstelveen wel heeft. Daarom moet gebruik gemaakt worden van een papieren ontheffing. Daarnaast gaan eventuele opbrengsten van bekeuringen in een blauwe zone naar het rijk en niet naar de gemeente. Ook is er geen bezoekersregeling mogelijk in een blauwe zone. Dit betekent dat bezoek de maximale parkeerduur mag parkeren, maar daarna weg moet zijn. Een blauwe zone is primair bedoeld voor winkels en voorzieningen, waar kort parkeren gewenst is.

Parkeerdrukmeting. Om te beoordelen of een parkeersituatie acceptabel is, meten we elke twee jaar de par-keerdruk in een buurt/wijk. In een specifiek gebied kan dit ook tussentijds gebeuren als de parkeersituatie sterk wijzigt door bijvoorbeeld het invoeren van betaald parkeren elders. Eind september 2018 meten we in heel Amstelveen de parkeerdruk. De meting doen we op verschillende momenten in de week en verschillende tijdstippen per dag. We houden rekening met specifieke periodes als vakanties. De parkeerdruk is een objectief meetbaar criterium, waarbij het aantal geparkeerde auto´s wordt gedeeld door het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen. De norm van 85% staat bekend als een goede indicatie voor een hoge parkeerdruk. In veel andere Nederlandse gemeentes wordt een parkeerdruk van 85% of hoger aangehouden om betaald parkeren te kunnen invoeren.Raadsvoorstel Randwijck. Voor de in het raadsvoorstel genoemde straten geldt dat de parkeerdruk gemiddeld hoger is dan 85% en dat de bewoners en ondernemers voldoende zijn geconsulteerd. Om de parkeeroverlast onder de aandacht te brengen, hebben bewoners van verschillende straten in Randwijck zelf handtekeningenacties georganiseerd. Medewerkers van het onafhankelijk onderzoeksbureau Team Vier hebben steekproefsgewijs bewoners geïnterviewd.

Consultatie. Het onderzoeksbureau heeft namens de gemeente ook bewoners van straten die géén deel uitmaken van het betaald parkeergebied betrokken bij de consultatie. Invoering van betaald parkeren kan namelijk tot een hogere parkeerdruk leiden in de aangrenzende omgeving. Met bewonersbrieven zijn deze bewoners geïnformeerd over de consultatie en over de uitkomsten van de consultatie: een groot deel van deze bewoners geeft aan (nog) geen betaald parkeren te willen.

Planning. Als u 20 juni 2018 het raadsvoorstel aanneemt, voeren we betaald parkeren na het plaatsen van verkeersborden en parkeerautomaten naar verwachting eind september in.

Communicatie. Direct na de raadsvergadering informeren we de bewoners per brief over uw beslissing en kondigen we bij instemming een informatieavond aan. Daarnaast versturen we een persbericht. Direct na de vakantie nodigen we de betreffende inwoners van Randwijck per brief uit voor deze informatieavond. Op deze avond leggen we onder andere uit hoe bewoners een bewonersvergunning en/of een bezoekersvergunning digitaal kunnen aanvragen en gebruiken en hoe handhaving werkt.

Invloed betaald parkeerregime rondom school/medisch centrum

In het voorgestelde betaald parkeergebied staat de Michiel de Ruyterschool. Met onderborden zullen wij aangeven dat er tijdens ‘haaltijden’ vrij parkeren geldt. De ‘brengtijden’ liggen vóór de begintijd van het betaald parkeren (09.00 uur) en zullen daarom naar verwachting geen problemen opleveren. Met medisch centrum Randwijck en Nifterlake bespreken we de mogelijkheid van een extra blauwe zone.

Uitbreiding capaciteit. In het raadsvoorstel wordt ook gevraagd om uitbreiding van het aantal VTE’s voor de dienst Parkeren. De uitbreiding van het betaald parkeergebied heeft tot gevolg dat de werkzaamheden voor de dienst parkeren aanzienlijk zullen toenemen. Uitbreiding is daarom nodig voor een goede dienstverlening, om vergunningen tijdig en kundig te verstrekken en om de organisatie voor te bereiden op (verwachte) toekomstige implementaties.

Evaluatie huidig betaald parkeren Randwijck. Nog voor de zomervakantie van 2018 starten wij een evaluatie met bewoners en ondernemers in het huidige betaald parkeergebied in Randwijck. De uitkomsten delen wij met u en nemen wij mee bij onze communicatie over de invoering van betaald parkeren in andere delen van onze stad.

Ontwikkelingen parkeren elders in Amstelveen. Tot slot schetsen wij hieronder ontwikkelingen in een aantal andere wijken van Amstelveen op parkeergebied.

Uilenstede. De Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) heeft eind 2017 een online enquête uitgezet waaruit naar voren kwam dat een meerderheid van de bewoners vóór invoering betaald parkeren is. Uit de parkeerdrukmeting blijkt dat de gemiddelde parkeerdruk hoger is dan 85%.  Inmiddels vindt er afstemming plaats met DUWO (studentenhuisvester in Uilenstede) en de VBU over de mogelijkheden voor de invoering van betaald parkeren in (een deel van) Uilenstede. Op korte termijn overleggen we met bedrijven op Kronenburg.Ouderkerkerlaan en omgeving. Bewoners van Ouderkerkerlaan e.o. hebben aangegeven dat zij de nodige parkeeroverlast ondervinden. De parkeerdruk wordt vooral veroorzaakt door winkelend publiek van het Stadshart en personeel van de winkels in het Stadshart. Met een handtekeningenactie toonden bewoners voldoende draagvlak aan. In eerste instantie heeft de gemeente besloten, na overleg met de indieners van de handtekeningen, de parkeereffecten van de verbouwing van het voormalige KPMG gebouw af te wachten. Na de start van de verbouwing zou een nieuwe parkeerdrukmeting worden uitgevoerd. De uitkomsten daarvan konden we gebruiken bij de beoordeling van mogelijke invoering betaald parkeren. Deze verbouwing stond in eerste instantie gepland in het najaar van 2018. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit echter uitgesteld naar januari/februari 2019. Gezien dit uitstel en het feit dat de bewoners in 2017 al handtekeningen hebben overhandigd, heroverwegen wij de timing voor de Ouderkerkerlaan en gaan we opnieuw in gesprek met betrokken bewoners.

Overige gebieden. Inmidddels blijkt dat ook in Elsrijk rond de Kruiskerk, Heemraadschapslaan/Troelstralaan en de wijken rond Bankrashof en Kostverlorenhof de parkeerdruk dusdanig hoog is, dat bewoners aangeven betaald parkeren met vergunningen te willen om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Wij zullen op basis van de nieuw te houden parkeerdrukmeting en eventueel consultatie bepalen of deze gebieden in aanmerking komen voor invoering betaald parkeren met vergunningen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de achtergronden en actualiteit van het parkeren in Amstelveen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris drs. H.H. Winthorst, de burgemeester, drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.