Bijgewerkt: 22 juli 2024

Begrotingsdebat in de Gemeenteraad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
14-11-2005

Op donderdag 10 november 2005 vond de raadsvergadering plaats in het Raadhuis van Amstelveen.

Het betrof de behandeling van de begroting voor 2006. Een korte impressie van deze urenlange bijeenkomst.

Burgemeester van Zanen(eigen collectie - 2005)

Burgermeester van Zanen opent de vergadering


Begrotingsdebat

De VVD als oppositieleider, had vrijwel geen goed woord over voor het huidige beleid, terwijl de coalitiepartijen Groen Links, D66, PvdA en CDA juist erg enthousiast waren over de bereikte resultaten. De VVD ziet B en W als de veroorzaker van grote financiële tekorten en het niet realiseren van veel van hun collegeprogramma.

Kirch-Voors(eigen collectie - 2005)

Mw. mr. P.E. Kirch-Voors fractievoorzitter van VVD


Sander Mager de fractievoorzitter van GroenLinks was het absoluut niet eens met de woorden van Petra Kirch (VVD). Hij wees er op dat veel tarieven onder het vorige college (met de VVD) drastischer zijn gestegen dan onder het huidige. Kirch constateerde echter dat de vrije algemene reserve van de gemeente inmiddels 10 miljoen euro negatief is geworden en bovendien de verplichte buffer van 5,5 miljoen is verdwenen. Volgens haar schuiven B en W de problemen op naar het volgende college.

mw L. Roos(eigen collectie - 2005)

Mw. L. Roos van BBA aan het woord


Wethouder Paul Regouin (GroenLinks -financiën) maakte duidelijk dat uiteindelijk de raad zelf de beslissingen neemt en niet het college. Voorzitter Yeter Tan van de PvdA-fractie kwam met een lange lijst van successen van de huidige coalitie, zoals de stichting van een tijdelijk wijkcentrum in Keizer Karelpark, herstructurering van Bovenkerk, een nieuw gebouw voor recyclingwinkel De Boemerang en talloze andere ontwikkelingen. Kirch vond dat de noodzakelijke bezuinigingen te traag zijn doorgevoerd, maar volgens Regouin gaat snelheid niet altijd gepaard met zorgvuldigheid.

Ir B.L. Jonker(eigen collectie - 2005)

Dhr. Ir.B.L. Jonker fractievoorzitter van CDA


Poppodium P60

Popodium P60 moet ingrijpend worden verbouwd en hiervoor werd een motie van de PvdA met steun van D66, GroenLinks, CDA en Burgerbelangen aangenomen. De raad vroeg B en W om uiterlijk in februari 2006 met een voorstel te komen. Voor deze verbouwing is een investering van 1,6 miljoen euro nodig. Dit moet volgens PvdA-fractievoorzitter Yeter Tan uit de grondexploitatie van de plannen voor het gebied Langerhuize (rond het Ziekenhuis) en het nieuwe bedrijventerrein bij Westwijk komen.

Mw Yeter Tan(eigen collectie - 2005)

Mw. drs. Y. Tan fractievoorzitter van PvdA


Het plan voor P60 is dat er een oefenruimte, een overdekte laad- en losruimte, meer garderobe-, opslag en kantoorruimte komt. Het ‘snachts laden en lossen brengt nu veel hinder voor de omgeving met zich mee. De lift is te licht en te klein en in strijd met de arbowetgeving.

Parkeerkaart voor gehandicapten

De door B en W voorgestelde verhoging om de kosten van medische keuring voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart met 50 procent te verhogen, gaat niet door. De gemeenteraad nam donderdagavond bij de behandeling van de begroting 2006 een door VVD en Burgerbelangen (BBA) ingediend amendement aan, om dat te voorkomen. De kosten blijven 95 euro, in plaats van 138 euro.

BBA leden(eigen collectie - 2005)

De Burgerbelangen fractie tijdens een korte overleg


Schuldhulpverlening

De raad ging ook akkoord met een amendement dat voorziet in terugdringing van de wachttijd bij schuldhulpverlening van negen naar zes weken. Eerst was die twaalf, maar de wettelijke termijn is zes weken. Het gaat hierbij om een incidenteel inlopen op de achterstand. Daarvoor wordt voor zeven weken extra menskracht ingeschakeld, waarmee 30 mille is gemoeid. Zonder structurele maatregelen zal op termijn de wachttijd weer oplopen, waarschuwde wethouder Tiemessen.

S.E. Mager GroenLinks (eigen collectie - 2005)

Dhr. drs. S.E. Mager fractievoorzitter van GroenLinks tijdens zijn betoog


Sport

RODA en Myra krijgen hun kunstgrasvelden. De raad heeft daartoe een motie aanvaard, die was ingediend door VVD, Burgerbelangen en CDA, zoals eerder al aangekondigd. In 2004 was al geld gereserveerd voor de velden, maar dat werd tijdelijk gebruikt voor problemen bij het gemeentelijke vastgoed. Het gaat nu terug (1,3 miljoen) naar de sportbegroting. De verenigingen hebben aangegeven dat een de velden hard nodig zijn om geen ledenstop te hoeven doorvoeren. Het is de bedoeling dat zij volgend jaar worden aangelegd.

Tot 2015 kunnen de sportvelden aan Startbaan en Sportlaan blijven. Dus niet op korte termijn moeten wijken voor woningbouw. Dat heeft wethouder Paul Regouin meegedeeld bij de behandeling van de begroting 2006.

Wethouder Alink (eigen collectie - 2005)

dr. M.J. ALink wethouder sport, kunst en cultuur


Lokale omroep

De gemeenteraad heeft de subsidieaanvraag van Stichting Televisie Radio Amstelveen Anders Lokaal (STRAAL) afgewezen, daar de gemeente sterk de indruk heeft dat de eind vorig jaar gestarte nieuwe lokale omroep slecht is georganiseerd.

Het programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) functioneert niet en is sinds de start van de uitzendingen nog nooit bij elkaar geweest. Het bestuur van STRAAL heeft één bestuurslid, de penningmeester. De directeur zegt als voorzitter te fungeren. STRAAL kreeg destijds een startbijdrage van 17.500 euro.

Dure woningen

De VVD is in haar nieuwe verkiezingsprogramma een fel tegenstander van sociale woningbouw. Zij ziet graag dat er alleen nog dure, royaal met groen omgeven woningen worden gebouwd. Voor lagere inkomens mikt de partij uitsluitend op doorstroming van Amstelveners die nu gelet op hun financiële status, te goedkoop wonen. De door de huidige coalitie in de oppositie gedreven liberalen vinden ook dat het afgelopen moet zijn met het opschepen van Amstelveners met hoge lasten, zodat de gemeente meer kan uitgeven.

Mw. C.L. de Leur (eigen collectie - 2005)

Mw. drs. C.L. de Leur fractievoorzitter van D66


Jaarmarkt Westwijk

VVD en Burgerbelangen hebben geprobeerd de hoge leges die voor de Jaarmarkt moet worden betaald, te verlagen. Hun pogingen hiertoe werden door de Gemeenteraad niet gehonoreerd. De leges bedraagt 529 euro in tegenstelling tot de 50 euro van voorheen. Dit enorme bedrag is voor de diverse organisaties niet op te brengen. Volgens wethouder Regouin (financiën) moeten de deelnemers subsidie aanvragen in verband met het maatschappelijke karakter van de jaarmarkt.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.