Bijgewerkt: 28 september 2022

Begroting 2020 van Amstelveen kijkt vooruit naar een financieel gezonde en veilige toekomst

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-10-2019

De economie draait op volle toeren. Op financieel vlak is het dan zaak om het hoofd koel te houden en verantwoorde beslissingen te blijven nemen. Het centrale uitgangspunt is een Amstelveen, waar het goed wonen en werken is. In de Programmabegroting 2020 (pdf 221 pagina's) samen met de Septembercirculaire gemeentefonds is er oog voor het handhaven van een hoogwaardig voorzieningenniveau, een gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk. Daarnaast wordt extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning.

'We moeten in deze tijd van ongekende hoogconjunctuur niet zomaar geld uitgeven, maar oog houden op de toekomst. Voor onze kinderen en kleinkinderen willen we een spaarpot overlaten, zodat Amstelveen ook later een aantrekkelijke gemeente blijft om in te wonen. Door hoognodige investeringen zien we dat dat de financiële reserve krapper wordt dan is afgesproken. Daarom moeten we fundamentele keuzes maken. We geven niet meer uit dan er binnenkomt en kijken kritisch naar bestaande middelen voordat we nieuw geld uitgeven. We zijn financieel gezond en dat willen we blijven' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


De Programmabegroting 2020 is de uitwerking van het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 (pdf 35 pagina’s) en de Perspectiefnota 2020. In de begroting is vastgelegd wat met de raadsleden is afgesproken tijdens de behandeling van de Perspectiefnota dit voorjaar. Het beschrijft de plannen die het college heeft voor het komende jaar met een blik vooruit naar aankomende jaren. Ook voor breed gedragen ideeën vanuit de raad is geld vrijgemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van jongeren om meer te bewegen, kunst in de openbare ruimte en blauwgroene speelpleinen. In totaal gaat het om € 8,5 miljoen aan structurele uitgaven en € 60 miljoen aan incidentele uitgaven in de jaren 2020-2023. In de Septembercirculaire gemeentefonds zijn de gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk (na Prinsjesdag) en de Bijstandsgelden (BUIG) verrekend. Deze informatie volgt binnenkort.

Ondermijning. Veel aandacht de komende jaren is er voor de aanpak van ondermijning. Dit is een thema dat (landelijk) zeer actueel is en met stip bovenaan de lijst van prioriteiten staat. Ondermijning kent geen gemeente- of landelijke grenzen en betekent onmiskenbaar een aantasting en ontwrichting van de samenleving. Belangrijk is om een meer compleet beeld te krijgen van deze ondermijnende activiteiten in Amstelveen. Drugshandel, witwassen en (vastgoed)fraude lijken een grote rol te spelen en daarop moet worden ingezet in preventieve zin. In 2020 wordt de strijd tegen ondermijning fors geïntensiveerd aan de hand van een plan van aanpak ondermijning. Een actueel Bibob-beleid maakt hier onderdeel van uit.

Groei van de stad. Het college wil een financieel gezonde gemeente doorgeven aan volgende generaties en geen lasten doorschuiven. Daarom wordt er ook verder gekeken dan de Begroting 2020. Amstelveen blijft de komende jaren groeien. Naar verwachting stijgt het aantal inwoners mogelijk tot 125.000 in 2040. De gemeente onderzoekt wat deze groei betekent voor het voorzieningenniveau en daarmee voor de leefbaarheid, en spaart vooraf voor stadsvernieuwing in de toekomst. Daarnaast investeert het college in de verkeersveiligheid in het algemeen en bij scholen in het bijzonder. Voor een veilige doorstroming van het verkeer wordt ingezet op onderhoud en aanpassing van wegen.

Lokale lasten. Het college probeert jaarlijks de woonlasten voor de Amstelveners zo laag mogelijk te houden. Daarom blijven de lokale lasten voor de rioolheffing gelijk en groeit de Onroerendezaakbelasting (OZB) mee met de inflatiecorrectie. De verhoging van de afvalstoffenheffing door de hogere rijksbelasting op verbranding van restafval is voor Amstelveen beperkt gebleven tot 11% dankzij een afname van het restafval door de invoering van Anders Inzamelen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.