Bijgewerkt: 27 september 2022

Beantwoording motie optimalisering kruising Sportlaan-Beneluxbaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-07-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer en Vervoer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de motie optimalisering kruising Sportlaan-Beneluxbaan:

Geachte leden van de raad,

In de raadsvergadering van 15 juni 2016 heeft u unaniem een motie optimalisering kruising Sportlaan-Beneluxbaan aangenomen. U verzocht het college om de staf van de Stadsregio Amsterdam, die de aanbesteding begeleidt, te vragen om al het mogelijke te doen om ook dit kruispunt verder te verlagen, zodat uiteindelijk het talud minder hoog hoeft te worden uitgevoerd. Ik heb de staf van de Stadsregio gevraagd aan te geven wat de gevolgen zijn als de bovenkant van het kruispunt Sportlaan-Beneluxbaan op een vergelijkbaar niveau wordt gebracht als voorzien voor de kruispunten in Amstelveen Noord.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer en Vervoer


De Stadsregio heeft de vraag direct opgepakt. Graag informeer ik u over de reactie die de staf van de Stadsregio heeft gegeven. Samengevat is hun reactie:

Wanneer de besluitvorming rondom de diepteligging van de Sportlaan voor 1 september 2016 leidt tot een nieuw uitgangspunt, namelijk volledig verdiept aanleggen conform de twee noordelijke kruisingen, heeft dit de volgende consequenties.

De volledige verdieping is technisch haalbaar.

De volledige verdieping kan binnen de huidige planning worden gerealiseerd.

De volledige verdieping past binnen de contouren van het nieuwe bestemmingsplan. De volledige verdieping heeft beperkte consequenties voor conditionering.

De extra kosten worden geraamd op € 7,5 mio (exclusief BTW). De extra kosten zijn volledig voor de gemeente Amstelveen.

In de op dit moment lopende Europese aanbestedingsprocedure kan de volledig verdiepte ligging tot 1 september 2016 nog als wijziging worden doorgevoerd zonder consequenties voor de doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure. Indien deze wijziging echter na 1 september zou worden doorgevoerd, dan moet de doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure worden verlengd. Dit betekent, dat er vertraging optreedt in de projectplanning. De wijziging inbrengen direct na gunning heeft waarschijnlijk eveneens vertraging van de projectplanning tot gevolg. Bovendien zullen de meerkosten dan hoger uitvallen dan de geraamde 7,5 miljoen euro als gevolg van het wegvallen van concurrentie in de prijsvorming.

Bij het minder diep aanleggen van de verdiepte ligging dan waar nu sprake van is zal naar verwachting de bouwtijd toenemen: er moet in dat geval een talud met een hoogte van drie meter worden gemaakt waarvan de bouwtijd relatief lang is door de benodigde tijd voor het voldoende laten zetten van het talud. De bouwtijdwinst door het vervallen van de aanleg van een verdiepte bak wordt in dat geval meer dan teniet gedaan door de lange zettingstijden die benodigd zijn voor een ophoging van ongeveer drie meter.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Impressie van de ongelijkvloerse kruising Sportlaan-Beneluxbaan (Halte Sportlaan)


Op de vraag van Amstelveen in welke mate een verdiepte ligging kan bijdragen aan vermindering van hinder tijdens de bouw heeft de Stadsregio het volgende antwoord gegeven. In de aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dat betekent dat de gegadigden een fictieve korting kunnen verdienen op de geboden inschrijfsommen door te scoren op één, of meer van de EMVI criteria. De EMVI criteria zijn gericht op de kwaliteit van de projectbeheersing, het verkorten van de uitvoeringsduur en het beperken van hinder tijdens de uitvoering.

Een meer verdiepte ligging levert als zodanig geen hogere score op voor een gegadigde. Wel is denkbaar, dat door de ligging meer verdiept aan te leggen maatregelen mogelijk worden die bijdragen aan de beperking van hinder tijdens de uitvoering. Het is echter geenszins duidelijk, of de fictieve korting die hiermee zou kunnen worden verdiend opweegt tegen de hogere inschrijfsom als gevolg van de verdiepte ligging. Bovendien geldt dat de inschrijfsom te allen tijde onder het maximaal beschikbaar gestelde budget moet blijven (de zogenaamde plafondprijs).

De conclusie is gerechtvaardigd, dat optimalisatie mogelijk is onder de voorwaarde, dat de raad bereid is de financiële middelen toe te zeggen en te reserveren om de kruising verlaagd aan te leggen. De raad dient dan uiterlijk vóór 1 september haar standpunt aan de Stadsregio bekend te maken.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Jeroen Brandes Wethouder Verkeer en VervoerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.