Bijgewerkt: 22 september 2023

BBA vragen in verband met de stichting Topvolleybal Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
23-07-2009

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

In verband met het beschikbaar stellen door de gemeente Amstelveen van € 50.000 aan de nieuwe stichting Top Volleybal Amstelveen ('TVA'), evenals in verband met het beschikbaar stellen door de Stichting Topsport Amstelveen  ('STAV') van €. 50.000 aan TVA, zendt de fractie van Burgerbelangen Amstelveen ('BBA') u via deze brief een aantal vragen ex artikel 33 van het reglement van orde aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen.

Levi Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

John Levi raadslid van Burgerbelangen Amstelveen (plv) lid Algemeen Bestuur en Middelen


Deelt het college de zienswijze van BBA, dat de gemeente Amstelveen in principe geen financiële bijdragen dient te geven aan (semi)profsportverenigingen en -stichtingen?

- 1a. Zo ja, waarom heeft het college dan toch – volgens uw mededeling eenmalig - €. 50.000 beschikbaar gesteld aan TVA, terwijl op dit moment de financiële middelen van de gemeente Amstelveen zo beperkt zijn dat bijvoorbeeld onderhoud van bestaande (breedte)sportvelden in een aantal gevallen als onvoldoende betiteld kan worden en een geplande breedtesporthal bij het nieuw te bouwen Amstelveen College om financiële redenen geschrapt is?

- 1b. Zo nee, waarom deelt u deze zienswijze van BBA niet?

- 2. Is het college bereid voortaan de beleidslijn te hanteren om in principe geen financiële bijdragen aan (semi)profsportverenigingen en – stichtingen te geven?

- 3. Waarom heeft het college, nu er al financiële toezeggingen aan TVA  zijn gedaan, gezien de penibele financiële positie van de gemeente Amstelveen niet gekozen voor een garantiestelling in plaats van een rechtstreekse bijdrage?

Dit temeer, daar volgens de door u verstrekte informatie “een belangrijke externe partij”een bedrag van in totaal  €. 800.000 wèl voor een deel in de vorm van een garantie aan TVA beschikbaar stelt?

- 4. Deelt het college de zienswijze van BBA dat de STAV, een door de gemeente Amstelveen geïnitieerde stichting die een aanzienlijk financiële bijdrage van de gemeente Amstelveen ontvangt, in principe geen financiële bijdragen dient te geven aan (semi)profsportverenigingen en - stichtingen?

- 4a. Zo ja, hoe denkt u dit in de toekomst te voorkomen?

- 4b. Zo nee, waarom deelt u de zienswijze van BBA niet?

Wij hopen dat wij u hierbij voldoende geïnformeerd hebben krachtens het verlangde in artikel 33 van het reglement van orde en wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de fractie, John Levie, gemeenteraadslid Burgerbelangen Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.