Bijgewerkt: 20 juli 2024

B en W Amstelveen stemmen in met regionaal locatiebeleid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-12-2009

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft de colleges van B en W van de deelnemende gemeenten gevraagd in te stemmen met ˈBereikbaar Plannenˈ. Onder deze titel presenteert de Stadsregio haar voornemen, om eisen te stellen aan de kwaliteit van het Openbaar Vervoer (OV) bij nieuw te ontwikkelen locaties voor kantoren en voorzieningen.

Gekozen is voor een variant waarbij ontwikkelingen die zeer veel verkeer veroorzaken gevestigd worden bij Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-knopen. B en W hebben hier op 1 december 2009 onder voorwaarden mee ingestemd.

B en W steunen dit regionaal beleid, waarbij deelnemende gemeenten “Bereikbaar Plannen” als uitgangspunt gaan nemen voor hun ruimtelijk beleid. De invulling van dit uitgangspunt komt in structuurvisies en bestemmingsplannen. Motivatie voor de plannen is het idee dat hiermee de regionale bereikbaarheid uitdrukkelijker een rol heeft bij locatiekeuzen. Bij de gekozen variant blijft er ruimte voor maatwerk door de gemeente waar een kantoor of voorziening zich wil vestigen.

In Amstelveen liggen de HOV-knopen ter hoogte van Amstelveen centrum/Oranjebaan en het busstation. Vanuit “Bereikbaar Plannen” kunnen kantoren en voorzieningen, die zeer veel verkeer veroorzaken binnen 1000 meter van zo’n knoop vestigen. Ook liggen er HOV haltes langs het tracé van de sneltramlijn en langs de route van de Zuidtangent in Amstelveen. Hier kunnen vestigingen die veel verkeer aantrekken binnen 500 meter komen.

Amstelveen stemt met het voornemen van de Stadsregio in, op voorwaarde, dat er voor de gemeente ruimte blijft voor maatwerk, de twee benoemde HOV-knopen als toetsingskader gelden en het beleid geldt voor nieuw te plannen ontwikkelingen.

Amstelveen heeft bovendien aan de Stadsregio aangegeven niet alleen kansen te zien in het voornemen om nieuwe werklocaties op goed via OV ontsloten plekken te vestigen, maar ook in het realiseren van goed OV naar nieuwe werklocaties. De regioraad besluit naar verwachting op 15 december 2009 over “Bereikbaar Plannen”. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.