Bijgewerkt: 2 december 2021

Antwoorden B en W van Amstelveen ivm de Mexicaanse griep

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-09-2009

Namens de voorzitter van de gemeenteraad werd deze brief naar de gemeenteraadsleden gestuurd, waarin de antwoorden van het College van de gemeente Amstelveen staan, op de vragen, die de raadsleden; Herbert Raat (VVD) en Marga van Herteryck (CDA) stelden over de voorbereidingen tegen de Mexicaanse griep in Amstelveen.

Herbert Marga Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Herbert Raat raadslid voor de VVD, woordvoerder voor Onderwijs, Zorg en Jeugd en Marga van Herteryck raadslid voor het CDA, woordvoerder voor Cultuur, Sport en Recreatie en Jeugd


Geachte heer Raat, mevrouw Van Herteryck,

In antwoord op uw vragen ex artikel 33 over de voorbereiding van Amstelveen op de Mexicaanse griep berichten wij u het volgende.

1.         Zijn er gevallen van de Mexicaanse griep op dit moment vastgesteld in Amstelveen?

In aansluiting op hetgeen waarover eerder de raadscommissie ABM is geïnformeerd, het volgende. Vanaf 15 augustus worden alleen nog mensen met de nieuwe griep gemeld, die zijn opgenomen in het ziekenhuis of zijn overleden als gevolg van de griep (binnen en buiten het ziekenhuis). Hierdoor is het dagelijks bijhouden van het aantal bevestigde griepgevallen in Amstelveen, niet meer mogelijk.

Op 4 augustus 2009 waren in de gemeente Amstelveen 6 mensen bekend, die besmet waren met de Nieuwe Influenza A. Deze hebben uit voorzorg de griepremmer Tamiflu voorgeschreven gekregen. Bij de GGD Amsterdam zijn op 1 september 2009 in Nederland 52 ziekenhuisopnamen en 2 sterftegevallen bekend. In de regio Amsterdam-Amstelland is er op dit moment 1 ziekenhuismelding bekend. Deze komt uit de gemeente Amsterdam. In Amstelveen zijn er vooralsnog geen ziekenhuisopnamen of sterftegevallen bekend.

2.         Kan het college aangeven hoe de regie over de bewaking van de toename van het aantal besmettingen en de voorzorgsmaatregelen om besmetting tegen te gaan op dit moment geregeld is?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten, waaronder de Nieuwe Influenza A (H1N1). Het Centrum infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM CIb) en de GGD’en voeren samen met de huisartsen de bestrijding van de ziekte uit. Het RIVM CIb is verantwoordelijk voor de communicatie over de aanpak.

Als gevolg van het toenemend aantal besmettingen in Nederland wordt de communicatie over lokale gevallen niet meer door het RIVM gedaan, maar door de GGD‘en. In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) art 6.2 is vastgelegd, dat de burgemeester leiding geeft aan de bestrijding van een infectieziektecrisis. Het Nieuwe Influenza virus is aangemerkt als een zogenoemde A-ziekte in het kader van de Wet publieke gezondheid, hetgeen betekent, dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de bestrijdingsmaatregelen. Deze opereert onder regie van de minister van VWS. De wet geeft de burgemeester expliciet bevoegdheden om o.a. (op advies van de GGD) personen in isolatie of in quarantaine te zetten, openbare voorzieningen zoals scholen te sluiten en publieke evenementen af te gelasten.

In geval van problemen met de openbare orde en veiligheid of een overvraging van de zorgsector kan coördinerend optreden op het niveau van de veiligheidsregio's nodig zijn. Bij opschaling naar de veiligheidsregio zal de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) deze coördinerende rol op zich nemen. Voor die situaties zijn er in alle veiligheidsregio’s draaiboeken ontwikkeld; draaiboeken waarin is uitgewerkt hoe in zo’n situatie adequate zorg en veiligheid gewaarborgd worden. De minister van VWS blijft ook dan verantwoordelijk voor de regie. Vooralsnog is er echter geen grote rol voor de veiligheidsregio’s.

Op verzoek van het college Burgemeester en Wethouders in Amstelveen en anderen, is de GGD/ GHOR druk doende met het uitwerken van verschillende scenario’s omtrent vaccinatie. Een mogelijk scenario bij een pandemie betreft de massavaccinatie. In regionaal verband worden daarvoor op dit moment locaties aangewezen. Tevens wordt door de GGD/ GHOR afstemming gecoördineerd omtrent de continuïteitsplannen.

Hulpverleners, zorginstellingen en organisaties in de vitale infrastructuur is door het ministerie van Binnenlandse Zaken verzocht deze plannen op te stellen. De burgemeester heeft regelmatig contact met de directeur van de GGD en regionaal geneeskundig functionaris (RGF) over de situatie in de regio en in de gemeente Amstelveen. Beleid wordt zo goed mogelijk afgestemd met het landelijke beleid van de minister. Op basis van het huidige beeld van de ziekte is er geen acute reden tot zorg, maar het is goed om de komende maanden alert te zijn en de ontwikkelingen te volgen.

De website van de gemeente wordt up to date gehouden. Middels een goed herkenbare gele ‘banner’ kan ‘doorgelinkt’ worden naar actuele Q&A’s van het RIVM en GGD, voor onder meer informatie over het voorkomen van besmetting en wat te doen bij griep. Medewerkers in de publiekshal en callcenter zijn geïnformeerd, zodat zoveel mogelijk burgers met vragen voldoende kunnen worden doorverwezen.

3.         Heeft het college van B&W al een lijst van belangrijke gemeentelijke onderdelen vastgesteld waarvan continuïteit van de dienstverlening verzekerd moet blijven als grote aantallen medewerkers ziek worden. We denken dan bijvoorbeeld aan de vuilnisophaal, het verstrekken van uitkeringen en de geboorte- en overlijdensaangiftes.

Ja. Het college heeft vast laten stellen welke processen, producten en diensten kwetsbaar zijn en prioriteit dienen te krijgen wanneer grote aantallen medewerkers ziek (dreigen te) worden. Deze inventarisatie is vastgelegd in het Projectplan continuïteitsmanagement bij grieppandemie gemeente Amstelveen.

Hierin is tevens opgenomen welke maatregelen genomen kunnen worden om deze kwetsbaarheden te ondervangen en het personeel te beschermen. Dit is gedaan op basis van de “Handleiding continuïteitsmanagement voor decentrale overheden” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en op basis van de kennis en expertise van andere gemeenten en bedrijven.

4.         Heeft het college de directies van deze gemeentelijke onderdelen opdracht gegeven om plannen klaar te hebben voor het geval er zoveel medewerkers ziek worden dat de dienstverlening daardoor in gevaar komt?

Ja. De directie heeft namens het college opdracht gegeven tot een inventarisatie van kwetsbare processen, producten en diensten. Aan de hand hiervan heeft de directie plannen laten opstellen om de normale gemeentelijke dienstverlening zo lang mogelijk te borgen. Bij een grote uitval van medewerkers kan het voorkomen dat de burger met een langere wachttijd en/ of verminderde dienstverlening te maken krijgt. De plannen van de gemeente zijn er op gericht om bij een hoge uitval van personeel, de vitale processen, producten en diensten (altijd) doorgang te laten vinden. Wanneer het voorkomt dat wachttijden langer worden of dienstverlening op andere wijze vermindert, zal de gemeente tijdig hierover communiceren.

5.         Is het college van B&W in overleg met particuliere diensten als verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen over de gevolgen voor deze organisaties als veel van hun werknemers getroffen worden door de griep? We denken dan aan gemeenschappelijke plannen om de verzorging van hulp-behoevende en bejaarden op peil te houden als veel werknemers tegelijkertijd ziek worden.

Door de GGD/ GHOR is contact gelegd met alle overkoepelende organisaties van bejaarden- en verzorgingshuizen. Voor deze specifieke doelgroepen heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Tevens zijn alle scholen, kinderdagverblijven, hoge scholen en universiteiten geïnformeerd over hygiëne en andere maatregelen om verspreiding van griep te voorkomen. Er vindt overleg plaats tussen GGD/ GHOR en de gemeente Amstelveen, om dubbele communicatie te voorkomen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, mr. R.J.T. Schurink

de burgemeester, J.E.M. Tabak, l.b.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS