Bijgewerkt: 4 december 2021

Amstelveen wil zorg lokaal houden, waar het kan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-05-2013

Met samen 115.000 inwoners voldoen Amstelveen en Aalsmeer ruimschoots aan de eis van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om groot genoeg te zijn om taken aan te kunnen die per 1 januari 2015 aan gemeenten worden gedecentraliseerd.

Gemeenten moeten zoveel mogelijk samenwerking zoeken bij de zorg van jeugd, ouderen, chronisch zieken en mensen die moeilijk aan het werk komen. De regio Amsterdam-Amstelland, waar Amstelveen toe behoort, spreekt de intentie uit om waar nodig en nuttig jeugdzorg samen te regelen.

Jacqueline Koops ChristenUnie wethouder (zorg en welzijn): “Het belangrijkste criterium voor samenwerking is goede en betaalbare maatschappelijke zorg en ondersteuning voor onze inwoners. Samenwerking kan gezamenlijke inkoop betekenen en ook het in stand houden van voorzieningen. Wat we als gemeente zelf doen, met Aalsmeer of regionaal, werken we nu verder uit.

De gemeente Amstelveen heeft samen met Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de intentie uitgesproken om waar nodig en nuttig samen te werken in de jeugdzorg. In ieder geval voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Ieder kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien in een gezinssituatie”.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops (CU) wethouder Zorg en welzijn tijdens de raadsvergadering op 29 mei 2013


Gemeenten krijgen vanaf 2015 zoveel mogelijk één budget met maximale beleidsvrijheid om maatwerk te leveren en bureaucratie en administratieve rompslomp te vermijden. Elke gemeente staat voor de afweging welke taken ze zelf aankan en welke ze samen met andere gemeenten organiseert. Het college van Amstelveen wil dat wat lokaal kan lokaal wordt geregeld.

Daarom hevelt het Rijk ook taken over: gemeenten staan dichter bij de burger. Denk bijvoorbeeld aan de loketfunctie voor de burger, huishoudelijke hulp, huidige Wmo-taken en het regelen van bijstand.

Zaken als dagbesteding, sociale werkvoorziening en specialistische ambulante jeugdhulp kan de gemeente Amstelveen regelen met de gemeente Aalsmeer, een logisch gevolg van de ambtelijke samenwerking.

De gemeente zoekt regionale samenwerking bij onderwerpen als arbeidsmarktbeleid, jeugdbescherming en reclassering. Deze samenwerking is overigens niet nieuw: Amstelveen maakt al deel uit van diverse regionale samenwerkingsverbanden. Amstelveen, zorg voor elkaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.