Bijgewerkt: 19 januari 2022

Amstelveen wil af van de dakloze alleenstaande moeders

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
16-10-2021

De SP-Amstelveen zet al langere tijd vraagtekens bij het daklozenbeleid van de gemeente. Want wie dakloos wordt kan nauwelijks rekenen op ondersteuning. Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en met hun kinderen op straat komen te staan worden niet geholpen. In plaats van ze te verwijzen naar een Blijf-huis worden ze ondergebracht in een hotel, waar ze dan tegen een gereduceerd bedrag een kamer kunnen huren. Echter de minimale bijdrage is € 400,- per maand. En dat is een aanzienlijk bedrag voor mensen die een inkomen op of onder het minimum hebben.

Tijdens gesprekken met de dakloze moeders kwam de leden van SP-Amstelveen tot een schokkende ontdekking. Dit jaar is op 5 augustus 2021 een bus vol daklozen vertrokken naar Zeeuws-Vlaanderen. Het is onduidelijk hoeveel Amstelveense daklozen er mee zijn gegaan, maar de SP weet van drie alleenstaande moeders dat zij erbij waren. De bedoeling was om de daklozen te interesseren om daar te gaan wonen.

Eenmaal aangekomen in het plaatsje Sluis kregen de passagiers een aantal huizen te zien. Alleen de straat, want de huizen konden niet binnen worden bezocht. Er werd ook aandacht besteed aan de scholen in de omgeving. Een van de dakloze moeders hoorde dat haar kind wellicht op een Belgische school voor speciaal onderwijs zal worden geplaatst, want die is er niet in Sluis. Wie er wil wonen moet bovendien een CV aanleveren om in aanmerking te komen. Een eis die vraagtekens oproept.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2018)

Wil Roode burgerraadslid en Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen


De Amstelveense vrouwen hebben aangegeven dat ze nog willen nadenken over een eventuele verhuizing. Hun familie en netwerk zijn in Amstelveen en hun kinderen zitten hier op school. Bovendien zijn de kinderen al getraumatiseerd door al het huiselijk geweld. Om dan te verhuizen naar een heel ander deel van Nederland, ver weg van familie en vriendjes, is dan een enorme stap. In de periode dat ze dakloos zijn is er door de gemeente geen enkele vorm van ondersteuning geboden en dat is juist iets waar slachtoffers van huiselijk geweld behoefte aan hebben.

De vrouwen voelen zich onder druk gezet en worden bestookt met appjes van hun contactpersoon. Ze krijgen te horen dat ze het hotel moeten verlaten, omdat ze er niet langer dan zes maanden mogen verblijven. De CV moet zo snel mogelijk worden aangeleverd anders is hun kans op een verhuizing naar Sluis verkeken en staan ze weer op straat.

De SP vermoedt dat het de bedoeling is dat de vrouwen in Sluis gaan werken in de thuiszorg, omdat daar een ernstig tekort is aan personeel. En als ze dat doen wordt er voor huisvesting gezorgd. Maar daarover is hen niets verteld. Het is onbegrijpelijk dat slachtoffers van huiselijk geweld die ondersteund behoren te worden het stempel ‘economische dakloze’ krijgen. De SP-Amstelveen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Schriftelijke vragen conform art. 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen

Schriftelijke vragen met betrekking tot het daklozenbeleid

Inleiding. Op 5 augustus van dit jaar is er een bus vol daklozen naar het Zeeuws-Vlaamse Sluis vertrokken om deze mensen te bewegen hier naartoe te verhuizen. Onder de passagiers zaten tenminste 3 moeders die na huiselijk geweld dakloos werden. De SP verzoekt het college om hierover duidelijkheid te verschaffen.

Vragen:

Hoeveel daklozen zijn er in Amstelveen? Hoeveel daarvan zijn economische daklozen en hoeveel dakloze slachtoffers van huiselijk geweld?

Welke criteria hanteert de gemeente ten aanzien van boven genoemde groepen? Wie besluit of er wordt doorverwezen naar de Regenbooggroep of naar een Blijf-groep?

Hoeveel dakloze Amstelveners zijn in 2019, 2020 2n 2021 verwezen naar het sociaal team? Hoeveel naar de Regenbooggroep? Hoeveel naar een Blijf-groep?

Is het college bekend met de ‘bustour’ naar Sluis? Zo ja, hoeveel Amstelveense daklozen moesten mee? Zijn er meer van dergelijke uitstapjes geweest?

Wat was het doel van het bezoek aan Sluis?

Wat is de reden dat aan dakloze Amstelveners om hun CV wordt gevraagd als ze in een reguliere woning (in Sluis) gehuisvest willen worden? Voor wie is de CV bestemd? Hebben de betrokken daklozen toestemming gegeven voor het doorsturen van hun CV?

De personen die de SP heeft gesproken zijn slachtoffers van huiselijk geweld. Waarom zijn zij niet standaard doorverwezen naar een Blijf-huis (Oranjehuis)?

Zijn er afspraken vastgelegd met de Regenbooggroep over de huisvesting van daklozen elders in Nederland? Zo ja, wilt u deze afspraken aan de SP-fractie sturen?

Daklozen die in een hotel worden ondergebracht moeten hiervoor een eigen bijdrage betalen. Het minimale bedrag is € 400,- per maand. Dat is voor mensen met een inkomen op of onder het minimum met grote moeite op te brengen. De SP heeft gezien dat dit bedrag ook betaald moet worden als men 3 weken of zelfs maar 10 dagen in het hotel verblijft. Waarom wordt de eigen bijdrage niet gekoppeld aan de duur van het verblijf?

Met hoeveel hotels heeft de gemeente een afspraak over tijdelijke huisvesting van dakloze Amstelveners? Welke afspraken zijn er gemaakt ten aanzien van de eigen bijdrage? Waarom krijgen de in hotels gehuisveste daklozen geen kopie van de door hen ondertekende overeenkomst?

Is het college op de hoogte van het feit dat dakloze moeders met jonge kinderen soms al lange tijd verblijven in een of meerdere hotels? Is het college het met de SP eens dat een langdurig verblijf in hotels, waar hun moeders niet kunnen koken, sociaal en emotioneel beschadigend kan zijn voor kinderen? Waarom worden dakloze moeders niet meteen in het Aparthotel Adagio geplaatst waar zij de mogelijkheid hebben voor zichzelf en hun kinderen een warme maaltijd te bereiden?

In hoeverre wordt aan deze vrouwen/kinderen/gezinnen, in verband met problemen van relationele aard of die te maken hebben met geweld, maatschappelijke ondersteuning gegeven zoals beschreven in artikel 1.1.1 van de wet maatschappelijke ondersteuning?

Heeft de gemeente een melding gedaan bij Veilig Thuis toen de dakloze slachtoffers van huiselijk geweld met hun kinderen aanklopten voor hulp? Zo niet, waarom niet?

Hoeveel van deze dakloze slachtoffers van huiselijk geweld hebben in 2019, 2020 en 2021 een woonurgentie volgens art. 2.6.6 lid 1a van de Huisvestingsverordening 2018 aangevraagd en toegewezen gekregen? NB: In de Huisvestingsverordening 2021 is dit lid 2.9.6 a geworden.

Voor hoeveel dakloze slachtoffers van huiselijk geweld is door de gemeente in de afgelopen 3 jaar een tolk ingezet? Wat is de reden om voor daklozen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn geen tolk in te zetten bij gesprekken met hun contactpersoon?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.