Bijgewerkt: 25 september 2023

Amstelveen investeert voor de lange termijn in Kadernota 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-06-2017

In de door het Amstelveense college van B en W voorgestelde Kadernota 2018 is gekozen voor grote investeringen voor volgende generaties. Zo wil het college extra geld vrijmaken voor een nieuwe sportvoorziening bij het Hermann Wesselink College, investeren in het digitale systeem en rekening houden met de toenemende (internationale) populariteit van de stad. In het voorstel staat incidenteel bijna 30 miljoen euro aan nieuwe voorstellen en voor ruim 1 miljoen euro structureel.

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'In deze Kadernota kijken we niet alleen naar investeringen op de korte termijn, maar juist naar investeringen voor de toekomst. Deze periode is daadwerkelijk een start gemaakt om te reserveren voor later. Door overschotten te begroten voorkom je, dat de begroting wordt volgeladen met schulden. Anders leven we op de pof en sturen we de rekening door naar onze kinderen en kleinkinderen.”

Duurzame investeringen voor de toekomst . We investeren om de voorzieningen van Amstelveen op het huidige hoge niveau te houden en om mee te gaan met de ontwikkelingen van deze tijd. Zo investeren we in een volledig vernieuwd gebouw voor het Hermann Wesselink College. Dat biedt kansen voor een nieuwe sportvoorziening voor zowel leerlingen als Amstelveners. In de Kadernota stelt het college voor om 6 miljoen euro te reserveren ten behoeve van een vervangende sportvoorziening voor de Emergohal in combinatie met het HWC. De huidige locatie van de Emergohal is daardoor beschikbaar voor herontwikkeling.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De leden van het College B en W van Amstelveen vlnr.: Maaike Veeningen (D66) wethouder, Peter Bot (BBA) wethouder, Mirjam van 't Veld burgemeester, Herbert Raat (VVD) wethouder en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder tijdens de persconferentie in verband met de bekendmaking van de Kadernota 2018 op 22 juni 2017 in het raadhuis


Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. De digitale verwachtingen vanuit de samenleving zijn tegenwoordig groot. Om als gemeente inwoners en bedrijven 24/7 de mogelijkheid te bieden producten en diensten digitaal aan te vragen en af te handelen zijn investeringen nodig. Daarnaast worden eisen op het gebied van informatieveiligheid en privacy steeds belangrijker. Daarom staat er in de Kadernota een voorstel incidenteel 3,6 miljoen euro extra uit te trekken (verspreid over 2 jaar) bovenop de door de raad reeds goedgekeurde 1,7 miljoen euro.

Een andere ontwikkeling is de verharding in de maatschappij. Met de verbindingscampagne ‘Mensen maken Amstelveen’ stimuleert de gemeente de dialoog tussen inwoners onderling, binnen verenigingen, in de wijken, tussen inwoners en bedrijven, instellingen en de gemeente. Uitkomsten uit de gesprekken zijn input voor de manier, waarop we in Amstelveen met elkaar om willen gaan en hoe we als gemeente concreet invulling kunnen geven aan een nieuwe manier van participatie. Voor ‘Mensen maken Amstelveen’ is een opstartbedrag van 150.000 euro opgenomen en 65.000 euro structureel.

Wijkcentra zijn belangrijke ontmoetingspunten voor inwoners. Het college zet daarom ook in op vernieuwing van deze centra. De afgelopen jaren zijn Westend en De Bolder vernieuwd en na de zomer wordt begonnen met de verbouwing voor Villa Randwijck. Voor het Noorddamcentrum is een bedrag van 700.000 euro opgenomen.

Voor de A9 stelt het college, naast de reeds bestaande investering van 40 miljoen, voor om nog 9 miljoen extra te reserveren. Hiermee kan een derde overkapping en de verlaging van de overkapping bij het Oude Dorp worden gerealiseerd. Het daadwerkelijke bestedingsvoorstel wordt eind 2017 apart aan de raad voorgelegd.

Gastvrije, internationale stad. Amstelveen staat bekend om haar internationale karakter. Eén van de aspecten voor een goed vestigingsklimaat voor internationale bedrijven is de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardig internationaal onderwijs. De organisatie Amity uit India wil graag een dergelijke school in Amstelveen openen. Het Rijk is bereid om 2,5 miljoen euro hiervoor beschikbaar te stellen. Ook de gemeente Amsterdam zal met een investeringsvoorstel komen. Het Amstelveense college vraagt voor de realisatie een bijdrage van 1,25 miljoen euro aan de gemeenteraad.

Het aantal evenementen in Amstelveen neemt toe en landelijk zijn scherpere veiligheidseisen vastgesteld. Daarnaast is er een spectaculaire toename te zien van het aantal bezoekers naar het Japan festival, Diwali festival en het Cherry Blossom festival. Alle drie de evenementen passen goed bij het internationale karakter van Amstelveen en dragen bij aan het bij elkaar brengen van bevolkingsgroepen. De groei van de bezoekersaantallen brengen extra kosten met zich mee, vooral op het gebied van veiligheid. Het college stelt voor om hier 125.000 euro structureel voor vrij te maken. De Kadernota 2018 wordt op 4, 5 en 6 juli besproken in de commissies en op woensdag 19 juli 2017 in de gemeenteraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.