Bijgewerkt: 20 juli 2024

Amstelveen investeert miljoenen euro's in de groeiende stad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-06-2019

Amstelveen blijft de komende jaren groeien. Dat is de verwachting. Het aantal inwoners stijgt mogelijk tot 125.000 in 2040. Om Amstelveen voor te bereiden op de toekomst zijn grote investeringen nodig. In de Perspectiefnota 2020 staan daarom € 3,7 miljoen aan structurele uitgaven en € 38 miljoen aan eenmalige uitgaven.

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'Amstelveen moet in de toekomst ook een gemeente zijn waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Daarom zijn er nu investeringen nodig. In onder meer schoolgebouwen, bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en eigentijdse dienstverlening. Daarnaast blijven de financiën op orde en de lokale lasten zo laag mogelijk.'

Amstelveen groeit. De inschatting van de te verwachten bevolkingsgroei is gemaakt op basis van de huidige economische groei en alle woningbouwprojecten en mogelijke ontwikkellocaties, zoals Kronenburg en Legmeer. De gemeente onderzoekt wat deze groei betekent voor het voorzieningenniveau in de stad en daarmee voor de leefbaarheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën beantwoordt de vragen van de raadsleden tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 juni 2019


Investeringen onderwijshuisvesting. Een belangrijke investering is onderwijshuisvesting. Om de leerlingen van de toekomst les te kunnen geven in geschikte gebouwen investeert de gemeente hier € 18,7 miljoen in. Hiervoor wordt voor het eerst de reserve 'sparen vooraf' gebruikt. Deze reserve bestaat sinds begin 2018 om toekomstige grote uitgaven te financieren. Het geld is grotendeels voor een permanente uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het Keizer Karel College.

Stijgende zorgvraag. Meer inwoners die langer thuis blijven wonen betekent een stijgende zorgvraag. Hierdoor is een sterke groei in de vraag naar hulpmiddelen, mantelzorgondersteuning en huishoudelijke hulp en begeleiding. 30% (€ 68,6 miljoen) van de totale gemeentelijke uitgaven gaat naar het sociaal domein. Daarnaast hebben we in Amstelveen, net zoals vele andere gemeenten, een fors tekort op de Jeugdzorg. Ook zoeken wij naar een oplossing waarbij de jeugd de hulp blijft ontvangen, die nodig is. Het Rijk komt met extra incidenteel geld, maar daarmee zijn de tekorten niet opgelost. De gemeente reserveert een bedrag om de tekorten op te vangen. Verder breidt de capaciteit van Werkplein AA uit zodat meer inwoners, onder wie 50-plussers, aan werk worden geholpen.

Bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad. Een groeiend inwoneraantal heeft effect op de bereikbaarheid en leefbaarheid van een stad. Het college investeert daarom in de verkeersveiligheid in het algemeen en bij scholen in het bijzonder. Voor een veilige doorstroming van het verkeer zet het college in op onderhoud en aanpassingen van wegen. Dit betekent een verdubbeling van de Bovenkerkerweg en een verbetering van de fietsroute langs de museumspoorlijn tussen de Zetterij en de Noordammerlaan.

Ook op het gebied van wonen gaat een groeiende gemeente gepaard met nieuwe uitdagingen. Een leefbare woonomgeving en een goede woonkwaliteit zijn van belang. Het college zet daarom in op huurdersondersteuning met !WOON en een betere vergunningsprocedure en handhaving van regels rondom vakantieverhuur en woningdelen, om zo de leefbaarheid en het voorzieningenniveau ook in de toekomst op peil te houden.

Kwaliteitsslag Kunst en Cultuur. Volgens de Atlas der gemeenten scoort Amstelveen op de cultuurindex onder het gemiddelde. Zeker wanneer de gemeente groeit is een kunst- en cultuurbeleid op niveau van belang. Om een kwaliteitsslag te maken investeert het college onder andere in kunst in de openbare ruimte, het in kaart brengen en zichtbaar maken van het culturele aanbod en verder stimuleren van lokale initiatieven.

Investeren in veiligheid en handhaving. Ook zal handhaving van de openbare orde de komende jaren veranderen. Handhavers moeten zich snel en veilig door de stad kunnen verplaatsen. Daarom zijn er motoren nodig. Voor het terugdringen van het aantal inbraken zet het college ook de komende jaren extra in op het speciale interventieteam.

Gemeentelijke ICT verder op orde. Inwoners stellen steeds hogere verwachtingen aan onze dienstverlening. Het moet sneller, digitaler en er worden hogere eisen gesteld aan privacy en informatieveiligheid. Om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd zijn investeringen op het gebied van ICT noodzakelijk. Met de digitale transformatie wordt de gemeentelijke dienstverlening sneller, toegankelijker en beter op de bewoners afgestemd. Moderne digitale werkplekken en een stabiele IT-infrastructuur zijn de basis hiervoor. De agendacommissie vergadert binnenkort over het moment waarop de gemeenteraad de Perspectiefnota bespreekt. De commissies in de week van 24 juni en de Raadsvergadering van 10 juli 2019 zijn hier nu voor gereserveerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.