Bijgewerkt: 24 juli 2024

Amstelveen investeert ieder jaar 600.000 euro extra in de aanpak van schulden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-11-2020

Het College B en W van Amstelveen heeft op 3 november 2020 het Beleidsplan schuldhulpverlening 'de toekomst in balans' 2021-2024 vastgesteld. In het beleidsplan staan de speerpunten aangegeven voor de komende 4 jaar rondom schuldhulpverlening. De komende jaren wordt, na besluitvorming in de raad, ruim 600.000 euro per jaar extra geïnvesteerd in de aanpak van schuldhulpverlening. De extra middelen zijn bedoeld om vroegsignalering uit te breiden, een jongerenfonds op te richten, ondernemers te ondersteunen, extra in te zetten op saneringskredieten, digitale vernieuwingen en diverse andere innovaties.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Gemiddeld aantal schuldhulpverlening dossiers in behandeling in Amstelveen tussen 2012-2019. De afgelopen jaren hebben gemiddeld 130 huishoudens een aanvraag ingediend voor een traject schuldhulpverlening in Amstelveen. Per jaar zijn er gemiddeld 475 trajecten actief en is gelet op bovenstaande grafiek de uitstroom gelijk aan de instroom. Naar verwachting vindt in de komende jaren in Amstelveen een stijging plaats van het aantal aanvragen. Ervan uitgaande dat deze stijging, conform de landelijke cijfers, 30% bedraagt, resulteert dit naar verwachting in een stijging van 40 extra dossiers


Coronacrisis en noodzaak tot extra inzet op schuldhulpverlening. Door de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een inkomensterugval en verwacht de gemeente de komende jaren veel huishoudens die met financiële problematiek te maken krijgen. Jongeren en ondernemers worden het hardst getroffen door de crisis. De gemeente richt zich in eerste instantie op preventie van schulden en het zo vroeg mogelijk signaleren van schulden. 'Door schulden te voorkomen of in ieder geval er zo vroeg mogelijk bij te zijn, worden langdurige schuldhulpverleningstrajecten zo veel mogelijk voorkomen. Als er schulden zijn wordt laagdrempelige en snelle hulpverlening geboden'-aldus Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen.

Extra investeringen en innovatie. Na vaststelling van het beleidsplan in de raad wordt de komende 4 jaar ingezet op het voorkomen en signaleren van schulden en het ontzorgen, ondersteunen en motiveren van onze inwoners. Er wordt scholing op scholen en buurthuizen aangeboden aan jongeren en volwassenen en er wordt ingezet op vroegsignalering van schulden door afspraken te maken met vaste lasten partijen, zoals Eigen Haard.

Daarnaast wordt ingezet op integrale schuldhulpverlening. Voor jongeren richten wij een Amstelveens Jongerenfonds op en voor ondernemers zijn wij per 1 oktober 2020 gestart met een speciaal team met specialistische kennis over ondernemen. We benutten de mogelijkheden van saneringskredieten en gaan nog meer samenwerken met bewindvoerders. Ook wordt de komende 4 jaar ingezet op innovatie door digitale begeleiding, een pilot voor inwoners met GGZ problematiek en schulden en de ontwikkeling van een aanpak voor de impact van schulden op de gezondheid. Tot slot wordt een communicatieplan opgesteld, waardoor inwoners eerder de weg weten te vinden naar schuldhulpverlening en het taboe rond het hebben van schulden bespreekbaar wordt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen


Brede aanpak preventie en armoede. 'Het hebben van schulden kan soms ontstaan door simpelweg pech. Ook zien we dat schulden soms onderdeel zijn van problemen op meerdere leefgebieden. In Amstelveen hebben wij er daarom voor gekozen om de schuldhulpverlening in eigen beheer uit te voeren, onder de naam Balans Schuldhulpverlening. Door naar de oorzaak van de schulden te kijken en deze weg te nemen richten wij ons op duurzame uitstroom. Waar nodig wordt gecoacht op gedragsverandering. Dit betekent dat de hulpverlening veel meer omvat dan de ‘technische’ ondersteuning bij financiën en schulden. Het heeft weinig nut om schulden te saneren als er op korte termijn nieuwe schulden ontstaan. We investering extra in schuldhulpverlening, maar ook in armoedepreventie en een actieplan om inwoners zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. Ik zou graag iedereen willen oproepen beginnende schulden of betalingsproblemen heeft zich bij de gemeente te melden. Er is meer mogelijk dan je denkt' – zegt wethouder Van Ballegooijen. Lees ook: Beleidsplan schuldhulpverlening 'de toekomst in balans' 2021-2024 (pdf 43 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.