Bijgewerkt: 30 september 2023

Amstelveen en Aalsmeer blijven de komende jaren samenwerken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-11-2021

Amstelveen en Aalsmeer blijven de komende jaren samenwerken. Beide gemeenten werken al sinds 2013 ambtelijk samen in de AA-organisatie. Deze samenwerking wordt nu op een aantal punten aangepast. Zo krijgt Aalsmeer een compacte, eigen kernorganisatie die het bestuur ondersteunt en de eigenheid van Aalsmeer recht doet. Verder gaan medewerkers van de ambtelijke AA-organisatie vaker vanuit het raadhuis in Aalsmeer werken. De samenwerkingsafspraken zijn vereenvoudigd en liggen voor een periode van 5 jaar vast.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Frank Berkhout (D66) wethouder Gemeentelijke Organisatie


Frank Berkhout (D66) wethouder Gemeentelijke Organisatie: 'Ik ben blij dat we samen dit lastige traject tot een goed einde hebben gebracht. Er liggen nu afspraken waar beide colleges achter kunnen staan en die voor duidelijkheid en stabiliteit in de samenwerking zorgen. En belangrijker; de continuïteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers van Aalsmeer én Amstelveen blijft op deze manier gewaarborgd.'

Behoefte faciliteren. Amstelveen en Aalsmeer werken al sinds 2013 samen om te profiteren van de schaalvoordelen van één ambtelijke organisatie die werkt voor een gebied met circa 120.000 inwoners. De gemeenten zijn in grote lijnen tevreden over de dienstverlening die de AA-organisatie hun inwoners en ondernemers biedt. Deze kan zich meten met gemeenten van een vergelijkbare omvang. Met de jaren zijn de samenwerkingsafspraken uit 2013 op bepaalde punten gaan knellen. Met name de huidige Aalsmeerse bestuurders hebben behoefte aan een kleine eigen organisatie en een grotere nabijheid van medewerkers om aan de hedendaagse uitdagingen van Aalsmeer te voldoen. Het college van Amstelveen heeft hier begrip voor. Zij is bereid om een kernorganisatie voor Aalsmeer te faciliteren ondanks dat dit tot enig efficiency-verlies leidt in de organisatie.Inrichting kernorganisatie. De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn op dinsdag 2 november 2021 in de colleges van Amstelveen en Aalsmeer bekrachtigd en geagendeerd voor beide gemeenteraadsvergaderingen in december. Na de besluitvorming wordt de inrichting van de kernorganisatie Aalsmeer zo snel mogelijk opgepakt met als doel deze eind maart 2022 af te ronden.

Op 11 december 2019 heeft de gemeenteraad kaders meegegeven voor het overleg met Aalsmeer over voortzetting en wijziging van de ambtelijke samenwerking met Aalsmeer. In dat overleg is ingebracht dat Amstelveen een voorkeursscenario voor voortzetting van de samenwerking heeft. Dat voorkeursscenario is omschreven in het collegebesluit op 25 november 2019 en is gebaseerd op een quick scan naar mogelijke gevolgen van ontbinding van de CR AA, uitgevoerd door bureau Berenschot in het najaar van 2019.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het raadhuis van Amstelveen naast de Poel


Sinds die tijd is in overleg met Aalsmeer gewerkt aan invulling van een mogelijke vernieuwde vorm van samenwerking. In 2020 heeft de gemeente Aalsmeer de contouren geschetst van de toekomstige organisatie van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers en de toekomstige samenwerking met de gemeente Amstelveen, zoals de gemeente Aalsmeer dat bij voorkeur wenst. Die toekomstvisie is vastgesteld in een raadsbesluit van de gemeente Aalsmeer dd 10 december 2020. Vervolgens zijn elementen van de toekomstige samenwerking met de gemeente Amstelveen uitgewerkt in een gezamenlijke ambtelijke stuurgroep samenwerking Aalsmeer - Amstelveen.

Om het proces van vernieuwing van de samenwerking een impuls te geven zijn in juni 2021 twee externe begeleiders aangetrokken als 'procesversnellers. Onder begeleiding van deze procesversnellers zijn - in opdracht van de beide colleges van B en W - de voorliggende voorstellen voor vernieuwing van de samenwerking uitgewerkt. In dat overleg bleek dat de mogelijkheden om tot overeenstemming te komen tussen Aalsmeer en Amstelveen beperkt zijn. In intensief overleg is het voorliggende samenhangende pakket vernieuwingsafspraken tot stand gekomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.