Bijgewerkt: 25 juli 2024

Actieplan integrale veiligheid 2011

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-01-2011

Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2011. Het actieplan 2011 is het eerste in de nieuwe beleidsperiode. Het integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 zorgt voor continuïteit in de aanpak van de veiligheidsproblematiek in de gemeente.

veiligheid  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen: 'De cameratoezicht geeft ons de kans, om ellende te voorkomen en de veiligheid te bevorderen'


Het actieplan is bijgesteld op basis van de actuele ontwikkelingen en de resultaten van metingen van de veiligheidssituatie en van de effecten van de ingezette activiteiten. Daarbij is rekening gehouden met landelijke,  regionale en lokale ontwikkelingen. Op basis hiervan zijn de belangrijkste actiepunten voor 2011: aanpak overlast in de openbare ruimte, aanpak woninginbraken, aanpak vernielingen en het invoeren van cameratoezicht.

Cameratoezicht op het Westwijkplein

Voor het invoeren van cameratoezicht is een plan van aanpak voorbereid. Het streven is om flexibele camera’s nog voor de zomer te plaatsen op het Westwijkplein. Sinds 2008 wordt veel tijd en capaciteit ingezet om de overlast op en rond het Westwijkplein te beperken. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen gemeente, straatcoaches, het bike team, de politie en de ondernemers in het gebied. Met deze inzet is het aantal meldingen inzake overlast in de publieke ruimte de afgelopen jaren afgenomen. Betrokken partijen willen deze tendens voortzetten.

Het plan van aanpak vernielingen is reeds vorig jaar door het college vastgesteld. In februari zal Amstelveen starten met een campagne om aandacht te vragen voor vernielingen. Het doel is om daders erop te wijzen dat de gemeente de schade altijd zal proberen te verhalen en inwoners erop te wijzen om schades altijd te melden.

In de aanpak om het aantal woninginbraken te verminderen zal de gemeente naast de al bestaande activiteiten starten met een nieuwe activiteit. Vanaf januari gaat de gemeente werken met een inbraakpreventieteam. Slachtoffers van een inbraak en de omliggende buren krijgen binnen een week na een inbraak bezoek van het inbraakpreventieteam.

Deze woningen krijgen een gratis preventieadvies volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen aangeboden. Gemeente en politie willen bewoners motiveren om veiligheidsmaatregelen te treffen. Uit onderzoek is immers gebleken dat inbrekers vaak terug gaan naar plekken waar ze eerder hebben ingebroken.

Uit cijfers blijkt, dat in woningen die volgens het politie keurmerk veilig wonen zijn gebouwd minder wordt ingebroken. Recent zijn in Bovenkerk-Oost 48 woningen opgeleverd volgens dit keurmerk.

veiligheid  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Commissaris Jan Swaan, plaatsvervangend chef District Zuid van de Politie Amsterdam-Amstelland: 'De overvallen hebben wij bijna gehalveerd en de ambitie is in de regio, dat terug te brengen op het niveau van 2006'


De aanpak van (jongeren) overlast wordt voortgezet met onder meer de inzet van straatcoaches en het gemeentelijk bike team. Ook de aanpak van scooter- en brommeroverlast gaat onverkort door. Vorig jaar zijn in totaal 1316 scooters gecontroleerd.

De regeling kleine veiligheidsprojecten voor particulieren en ondernemers blijft van kracht in 2011. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het treffen van veiligheidsmaatregelen. Daarnaast blijft de gemeente ook aandacht vragen voor geweld tegen mensen met een publieke taak.

Regionaal wordt gewerkt aan de invoering van burgernet. Burgernet is een telefonisch netwerk van burgers dat kan worden ingezet bij heterdaad opsporingsacties van de politie, bijvoorbeeld bij vermissing, inbraak of gewapende overvallen.

Datzelfde geldt voor het vertalen van het thema zelfredzaamheid in lokale planvorming om de (brand)veiligheid te vergroten. De bedoeling is dat hulp van burgers aan het begin van een brand of calamiteit onderdeel wordt van de hulpverlening.

In het kader van veilig ondernemen blijft Amstelveen doorgaan met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Daarnaast zal samen met de ondernemersvereniging Amstelveen op lokaal niveau bekeken worden hoe de veiligheid van bedrijventerreinen beter geborgd kan worden.

veiligheid  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen met het boekje: 'Amstelveen is alert, vandalen betalen'


Op maandagmiddag 24 januari 2011 heeft de burgemeester Jan van Zanen, samen met commissaris Jan Swaan, plaatsvervangend chef District Zuid(4) van de Politie Amsterdam-Amstelland een tijdens een uitvoerige persbijeenkomst uitleg gegeven over de stand van zaken in verband met de veiligheid in Amstelveen.

“Veiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp voor veel inwoners van Amstelveen. Amstelveen is een veilige stad. Amstelveen is zelfs de veiligste stad in vergelijking met de 50 grootste gemeenten in Nederland (Atlas voor gemeenten 2010). Maar dat neemt niet weg, dat ook in Amstelveen veiligheid een zorg is” -zo begint de Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 2007-2011 uit 2010.

In de politieke agenda 2010-2014 is veiligheid benoemd als strategisch aandachtsgebied van het college en de gemeenteraad. Door binnen het brede integrale veiligheidsbeleid te richten op specifieke thema’s, waaraan op basis van de beleidsevaluatie duidelijke doelen geformuleerd zijn die kritisch gemonitord worden, kan het succes van het integraal veiligheidsbeleid verder uitgebouwd worden.

Uit de evaluatie blijkt, dat de volgende thema’s aandacht vragen:

- inbraken (en andere vormen van vermogenscriminaliteit),

- overlast

- en huiselijk geweld

Met een gerichte aanpak van deze specifieke terreinen wil het College van B en W van Amstelveen een verdere verbetering van de veiligheid en het gevoel van veiligheid in Amstelveen realiseren. Vooral de veiligheidsbeleving van ouderen is daarbij van groot belang.

Cameratoezicht

In overleg met politie is een drietal locaties, het Stadshart, de Meent/Orion en het Westwijkplein, beoordeeld op de noodzaak tot het inzetten van cameratoezicht. De politie heeft hiertoe een veiligheidsanalye uitgevoerd. Uit deze analyse is gebleken dat het aantal incidenten op en rond het Westwijkplein het hoogste is.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.