Bijgewerkt: 30 september 2023

Achtergronden van de verkoop 'De Bajes'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2013

Achtergronden van de verkoop 'De Bajes'

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte leden van de raad,

Op 10 december heeft ons college besloten tot verkoop van het pand Ouderkerkerlaan 1-3, beter bekend als de "Bajes". De koper is Market Discovery B.V., gevestigd te Amsterdam. Een van de drie eigenaren van dit bedrijf is in Amstelveen actief in een leidinggevende rol bij de plaatselijke afdeling van een politieke partij (VVD red.). Om te voorkomen, dat dit tot mogelijke vragen leidt, willen wij u hier in alle transparantie over berichten.

De Ouderkerkerlaan 1-3 is met bemiddeling van Brockhoff Makelaardij op maandag 9 mei 2011 te koop gezet via een openbare biedprocedure. Naar aanleiding van de binnengekomen biedingen (zie overzicht) heeft op 27 mei 2011 een toen in Amstelveen actieve hoteleigenaar voor zijn plan de voorkeur van de gemeente gekregen.

Deze ondernemer is vervolgens geruime tijd bezig geweest met het nader uitwerken van zijn plan en het financieel rondrekenen daarvan. Uiteindelijk is er op donderdag 9 februari 2012 overleg geweest met hem en zijn zakelijk partner over de aankoop van Ouderkerkerlaan 1-3. Helaas hebben zij toen om financiële redenen alsnog besloten om af te zien van de koop.

Kort daarna heeft Makelaardij Brockhoff de eerdere bieders en overige bekende gegadigden gevraagd, of zij nog belangstelling hebben en zo ja, of zij hun eerdere bod gestand doen dan wel een (nieuw) bod willen doen. Er was nog steeds belangstelling. Op 16 maart 2012 was de sluitingsdatum voor het uitbrengen van een bieding. De gemeente was voornemens om op basis van de uitkomst van deze procedure te bepalen, of er uit deze gegadigden een potentiële koper zou worden geselecteerd, of dat de verkoopprocedure opnieuw geheel open zou worden voortgezet.

bajes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Een kleurrijke, met graffiti volgespoten binnenplaats van het jeugdcentrum 'De Bajes' in 2007


Naar aanleiding van deze tweede biedprocedure heeft de gemeente op dat moment drie serieuze biedingen ontvangen en op basis daarvan heeft de gemeente begin mei 2012 aan de hoogste bieder laten weten, dat zijn plan de voorkeur had. Gedurende de uitwerking van zijn bouwplan werd duidelijk, dat deze zijn financiering niet rond kreeg vanwege de veel hoger dan verwacht uitvallende verbouwingskosten, mede als gevolg van de aanwezigheid van asbest.

Op zijn verzoek is onderhandeld over een bijstelling van de koopsom om de uitvoerbaarheid van het project te waarborgen. Op 20 november 2012 heeft het college van B en W goedkeuring gegeven aan de allonge (bijlage red.) op de koopovereenkomst voor de koopsom van € 1.025.000,- . Eind mei 2013 heeft deze koper op het allerlaatste moment gebruik gemaakt van de in de koopovereenkomst opgenomen mogelijkheid tot ontbinding van de koopovereenkomst wegens het nog niet onherroepelijk zijn van het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het gebouw.

Inmiddels was ook bekend geworden, dat er een grote hoeveelheid asbest in het gebouw is verwerkt, wat een kostenverhogende omstandigheid vormt voor een ingrijpende verbouwing van het pand. De gemeente heeft het meeste asbest laten verwijderen, maar het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat er bij verbouwing van het pand nog meer asbest wordt aangetroffen.

Na ontbinding van de koopovereenkomst meldde zich een geïnteresseerde partij bij de gemeente met een voorgenomen gebruik van het pand dat zeer goed in de omgeving en de visie van de gemeente past. Deze partij deed een marktconforme bieding. Gezien de tijd die inmiddels was verstreken sinds de laatste biedprocedure en het goede bod, leek het de gemeente niet opportuun om wederom de gegadigden uit het verleden te benaderen.

Daartoe bestond ook anderszins geen noodzaak. Daarom is gekozen voor onderhandeling met deze gegadigde, het bedrijf Market Discovery B.V.. Er is overeenstemming bereikt over de koopsom van € 1.050.000,-. Inmiddels is de koopovereenkomst tussen partijen op 11 december 2013 ondertekend, na bestuurlijke goedkeuring op 10 december 2013.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,
mr. R.J.T. Schurink
mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.