Bijgewerkt: 22 september 2023

Aanvullende info over de sloop van de voormalige MLK school

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-07-2013

Herbert Raat, (VVD) wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden,

Dinsdag informeerden wij u al over de sloop van de Martin Luther Kingschool en de problematiek voortkomend uit de Flora- en Faunawet. Naar aanleiding van opgekomen vragen van diverse zijden geven wij nadere informatie.

Het is niet gebruikelijk en ook niet wettelijk verplicht om bij projecten die niet om een bestemmingsplanaanpassing vragen allerlei onderzoeken te doen, tenzij daar nadrukkelijke indicaties voor zijn. Een voorbeeld daarvoor is geluid: de naburigheid van een belangrijke weg leidt tot onderzoek, een locatie binnen een wijk wordt daarop niet onderzocht.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Onderwijs


Dat geldt ook voor de Flora- en Faunawet: wanneer er een initiatief zou liggen, waarmee ingegrepen wordt in de bekende habitat van een soort, wordt voorafgaand onderzoek gedaan, indien die bekendheid er niet is en er geen aanleiding is om te veronderstellen, dat dat aan de orde is wordt geen ecologisch onderzoek gedaan. Dit voorkomt dat initiatiefnemers, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, onnodig worden belast met eisen op het gebied van onderzoek.

In het geval van de sloop van de voormalige Martin Luther Kingschool  was geen bestemmingsplanprocedure met ecologisch onderzoek aan de orde. Het ging om een sloopvergunning, waarvoor wettelijk alleen asbestonderzoek en een sloopveiligheidsplan nodig zijn. Dat onderzoek is verricht en de vergunning is onherroepelijk. Aan de eisen van de WBO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is geheel voldaan.

vleermuis Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

De ruige dwergvleermuis komt vooral in bossen voor, zowel vochtige loofwouden, als droge dennenbossen


Er is geen reden, of plicht om bij een aanvraag sloopvergunning altijd een ecologisch onderzoek te (laten) doen, ook niet vanuit de Flora- en Faunawet. GroenLinks Amstelveen heeft op de website “Dichtbij Amstelveen” en elders ambtenaren nalatigheid, blunderen en gebrek aan belangstelling voor de natuur verweten, en om bijscholing gevraagd.

Het college betreurt deze uitlatingen en ziet daar geen enkele inhoudelijke onderbouwing voor. Daarbij zou het correct zijn om ons als college aan te spreken in plaats van medewerkers, die zich niet publiek tegen dit soort aantijgingen kunnen verweren.

Als men, boven de wettelijke vereisten uit wil, dat bij een ruimtelijk initiatief van welke aard dan ook altijd voorafgaand ecologisch onderzoek wordt gedaan, moet men het initiatief nemen om de betreffende verordeningen daarop aan te passen. Dit zou een financiële en formatieve uitbreiding met zich mee brengen. Ons college heeft geen voornemens in die richting.

De aanwezigheid van twee vleermuizen in de spouw was een verrassing voor iedereen, inclusief het personeel van de school, dat er soms al dertig jaar werkte. Dat onze eigen projectleider op een moment dacht iets waar te nemen en daar de milieuregisseur heeft bijgehaald wijst juist op alert en deskundig handelen van de zijde van de gemeente.

mlk school Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De achterkant van de Martin Luther Kingschool met afgedekte ramen


Daarop is een quick scan Flora en Fauna uitgevoerd door het adviesbureau E.C.O. Logisch, lid van het Netwerk Groene Bureaus. Daarbij zijn in de spouwmuur van de school de verblijfplaats van een gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en een ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) aangetroffen. Beide vleermuizen zijn van het mannelijke geslacht.

Het was direct duidelijk, dat de verblijfplaats van de vleermuizen beschadigd zou moeten worden. Compenserende maatregelen zijn dan een vereiste. Er zijn daarom op 2 juli 2013 drie vleermuiskasten opgehangen op de gymzaal behorende bij de school, op nummer 445.

Deze gymzaal zal niet gesloopt worden en de locatie werd aangeraden door E.C.O. Logisch. Het gebouw ligt op circa 65 meter van de te slopen school, er zijn bomen nabij en de hoogte is geschikt. Op 4 juli is nog een vierde kast opgehangen.

Hoewel de school is afgeschermd met hekken, waren inmiddels vandalen begonnen met het vernielen van de school. Ramen en deuren zijn ingegooid. De ramen zitten echter met asbesthoudende kit in de kozijnen. Dat levert normaliter, zoals uit het eerdere asbestonderzoek bij scholen bleek, geen probleem of onveiligheid op.

Maar door de vernieling van de ramen kan kit verstrooid raken, waardoor mogelijke gevaren voor de volksgezondheid ontstaan. Deze gevaren worden nog groter door de kans op brandstichting. In de nabije omgeving zijn woningen en een winkelcentrum aanwezig.

Op 3 juli is contact gelegd met de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken. Er is gevraagd, wat de mogelijkheden waren en of eventueel een spoedprocedure mogelijk was. Het ministerie gaf aan, dat niet op voorhand te kunnen zeggen, of de Martin Luther Kingschool als een spoedgeval beschouwd zou worden en ook niet hoe lang een spoedprocedure in beslag zou nemen.

Het vervolg is bekend: het college van Burgemeester en Wethouders heeft de verschillende belangen gewogen: een correcte uitvoering van de Flora- en Faunawet enerzijds en de veiligheid in de buurt, het risico van asbestverspreiding en het belang van het onderwijs aan de andere kant. Het college vond de veiligheidssituatie dusdanig zorgelijk, dat uitstel van de sloop onverantwoord zou zijn en heeft daarom tot sloop besloten.

mlk school Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De gespecialiseerde aannemer is bezig om de ramen te slopen, waar ook de asbesthoudende beglazingkit is aanwezig. Het aangetroffen asbest mag uitsluitend worden verwijderd door deskundige bedrijven


Het is duidelijk, dat de sloop zal leiden tot het vernielen van een verblijfplaats van twee vleermuizen. Aangezien het ecologisch onderzoek nog in een startfase zat is het niet geheel zeker, hoe de verblijfplaats wordt, of werd gebruikt. Het is daarbij niet uit te sluiten, dat de vleermuizen inmiddels al vertrokken zijn. Bij de sloop zal zeer zorgvuldig te werk gegaan worden om te voorkomen, dat de diertjes gedood worden.

Voorts vindt de sloop zo zorgvuldig mogelijk plaats. In de avond van 17 juli zijn gedurende de gehele nacht twee flinke bouwlampen op de uitvliegopening in de spouwmuur gericht om te bevorderen, dat zij het pand uitvliegen en niet meer terugkeren.

Voorts is het goed te weten, dat de gewone dwergvleermuis in Nederland de meest algemene vleermuis is met een ruime verspreiding over het gehele land. De aantallen worden geschat op 300.000 tot 600.000 dieren. Het is een niet-bedreigde soort. Ruige dwerg vleermuizen gebruiken meerdere verblijfplaatsen en verhuizen relatief vaak. De ruige dwergvleermuis is in ons land een algemeen voorkomende soort, waarvan de verspreiding en aantallen stabiel lijken (bron: http://mineleni.nederlandsesoorten.nl ).

De gemeente Amstelveen vindt het beschermen van vleermuizen belangrijk. De afgelopen jaren zijn al veel vleermuiskasten opgehangen. Er zijn de afgelopen maanden zes vleermuiskasten opgehangen rondom de te slopen 1e Montessorischool aan de Burgemeester Haspelslaan. Ook worden kasten opgehangen in de buurt van de te slopen school aan de Tulpenburg. Dit zijn met name kraamkasten. Er wordt zowel gewerkt met kasten aan bomen als aan gebouwen. Bovendien is een vleermuisexpert verzocht om potentiële vleermuisfoerageergebieden in Amstelveen eenmalig in kaart te brengen. Deze informatie zal op de website van de gemeente getoond worden, ook om het belang van het behoud van biodiversiteit bij onze inwoners onder de aandacht te brengen.

Wij hopen u met deze aanvullende informatie voorzien te hebben van de achtergronden bij dit besluit van het college, waarbij in dit specifieke geval de veiligheid voor omwonenden en het belang van goede onderwijshuisvesting voor 300 Amstelveense kinderen de doorslag hebben gegeven.

mlk school Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het raamkozijn met glas en al wordt uit het schoolgebouw getrokken op 18 juli 2013 en in een grote afvalbak gelegd


Actuele stand van zaken op vrijdag 19 juli 2013:

Vandaag is intensief overleg gevoerd met het Ministerie van Economische zaken. De sloop is voorlopig stilgelegd met een preventieve last onder dwangsom. De afspraak is gemaakt, dat de gemeente alsnog een aanvraag voor een ontheffing Flora- en Faunawet indient per heden en dat de Dienst Regelingen van het Ministerie die met de hoogste spoed zal behandelen. Bij een korte doorlooptijd wordt aan de procedure alsnog recht gedaan zonder, dat daardoor onaanvaardbare veiligheidsrisico’s ontstaan. Aanstaande dinsdag laat men ons weten, wat de doorlooptijd is.

Het ministerie kiest voor een eenzijdige benadering van deze situatie vanuit het belang van de beide vleermuizen. Dat doet geen recht aan de ingewikkelde situatie, waarin wij ons bevinden met tegenstrijdige wettelijke opdrachten vanuit Flora en Faunawet en borging van de veiligheid voor onze inwoners.

Wij blijven van mening, dat de situatie onacceptabel is, dat was ook de reden om in strijd met de Flora- en Faunawet tot sloop over te gaan en daarin is niets veranderd. De vertraging die optreedt door de maatregel van het Ministerie is voor ons onverteerbaar. Als het college uit oogpunt van veiligheid de doorlooptijd te lang vindt, zullen wij schorsing en voorziening vragen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink,  de burgemeester, Herbert Raat, locoAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.