Bijgewerkt: 21 juli 2024

Aanvraag ondersteuning RTV Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-08-2015

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Cultuur informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de aanvraag voor een extra bijdrage van 170.000 euro voor RTV Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

Zoals u weet heeft RTV Amstelveen dit voorjaar een aanvraag voor een extra bijdrage van 170.000 euro ingediend. Deze bijdrage vroegen zij aanvullend op de wettelijk verplichte bijdrage van € 57.000,-. De gemeente heeft de afgelopen jaren naast de wettelijk verplichte bijdrage ook een extra bijdrage van € 25.000,- op jaarbasis verschaft.

De zender kampt al jaren met problemen op verschillende gebieden en het bijgevoegde plan gaf te weinig vertrouwen om een verbeterslag te kunnen maken. We misten als college een voldoende bedrijfsmatige onderbouwing, zowel ten aanzien van de exploitatie als inhoudelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Cultuur en Economische Zaken


Daarnaast achten we de hoogte van het gevraagde budget buiten proportie. Het is van groot belang, dat lokale overheid en journalistiek onafhankelijk van elkaar opereren. Daarom is het niet wenselijk, dat lokale journalistiek in overwegende mate afhankelijk is van gemeentelijke subsidie.

Als college geloven wij in de kracht van de lokale media. De gemeente is gebaat bij meerdere kanalen, waarbij inwoners kennis kunnen nemen van het nieuws en de ontwikkelingen binnen de stad. Het medialandschap in Amstelveen is relatief schraal; het in stand houden van een zender heeft dan ook de voorkeur van het college.

Ondersteuning van RTV Amstelveen

Om die reden heb ik RTV Amstelveen aangegeven hen graag te willen ondersteunen bij de professionalisering van de zender. Daarom bied ik RTV Amstelveen een aantal zaken aan om op de korte termijn een kwaliteitsslag te kunnen maken.

Ten eerste is een extern deskundige met vele jaren ervaring in de lokale, regionale en landelijke journalistiek gevraagd om de programmering en de werkwijze van RTV Amstelveen te beschouwen. Hij zal daarna een advies uitbrengen om te komen tot een realistisch plan om de zender te professionaliseren, zowel inhoudelijk, als op het gebied van exploitatie.

Ten tweede laat ik een extern onderzoek uitvoeren naar de kijkcijfers en de waardering van RTV Amstelveen. Dit onafhankelijk onderzoek kan RTV Amstelveen aan de ene kant helpen bij hun exploitatie en specifiek het verwerven van extra (sponsor)inkomsten; aan de andere kant geeft het ook een inzicht in, waar de zender nu staat, wat inwoners waarderen en wat zij vinden van de programmering. Het geeft dus ook handvatten voor verbetering. RTV Amstelveen heeft aangegeven op dit aanbod in te gaan.

In 2012 hebben de Olon (Organisatie van Lokale Omroepen Nederland) en de VNG, mede gelet op de ontwikkelingen binnen het medialandschap en de opkomst van digitale media, een vernieuwingsconvenant ondertekend, waarin een nadere invulling gegeven wordt aan het begrip ‘Lokaal Toereikend Media-aanbod’. Dat schept naast verplichtingen ook mogelijkheden, bijvoorbeeld in het kader van ontwikkelingen naar streekomroep, of clustering van media-aanbod van gebieden rondom grote steden. Bij deze ontwikkeling moet -naast de kaders die de wet biedt- het uitgangspunt de behoeften van de inwoners zijn. Het gaat er immers om hoe inwoners het beste bereikt kunnen worden. Zij zullen een medium alleen gebruiken als dat aansluit bij hun behoeften.

Om de ontwikkeling tot streekomroep verder te onderzoeken spreekt RTV Amstelveen met verschillende gemeenten en andere partijen. De gemeente helpt hen hierbij door in het najaar bestuurlijk te inventariseren wat de kansen en wensen zijn van de omliggende gemeenten.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet,

Wethouder Maaike VeeningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.