Bijgewerkt: 27 september 2023

Aanpak woonfraude, wietteelt en illegale prostitutie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-11-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de aanpak van woonfraude, wietteelt en illegale prostitutie in Amstelveen:

'Geachte raad,

Een van de geprioriteerde veiligheidsthema's is de aanpak van ondermijning. Wij informeerden u op 26 mei 2020 per brief over de complexe aard van ondermijning, onze doelstellingen en op welke pijlers de aanpak van ondermijning in Amstelveen is gebaseerd. Wij vinden het belangrijk u op de hoogte te houden van de vorderingen op de pijlers informatiepositie (zoals ook gememoreerd in de commissievergadering ABM op 27 oktober 2020) en bestuurlijke interventies mede in het licht van het door u beschikbaar gestelde meerjarig incidenteel budget. Het spreekt voor zich dat deze nauw met elkaar samenhangen. Door te weten wat er speelt en de juiste instrumenten in te zetten kunnen we, samen met veiligheidspartners, structureel optreden tegen hennepteelt, illegale prostitutie, mensenhandel en andere overlast gevende misstanden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Versterking informatiepositie - Meld een Vermoeden en Meld Misdaad Anoniem. De app Meld een Vermoeden wordt door verschillende professionals gebruikt om signalen van ondermijning te melden. Onze handhavers en toezichthouders kunnen hun 'straatinformatie' meteen registreren. Anoniem melden is voor iedereen mogelijk via Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar anoniem informatie gegeven kan worden over criminaliteit en misdaad. De gemeente (team Openbare orde en Veiligheid) ontvangt de MMA-meldingen over Amstelveen. Alle signalen worden periodiek met de politie besproken en geanalyseerd. De gemeente zet zelf of samen met de politie vervolgstappen. Onze informatiepositie wordt sterker en stelt de gemeente in staat, samen met partners adequaat te reageren op meldingen van ondermijnende criminaliteit.

Mocht informatie van het Openbaar Ministerie, de belastingdienst of bijvoorbeeld de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) nodig zijn, kan het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Amsterdam Amstelland (RIEC AA) gevraagd worden de casus integraal op te pakken. Ook als een casus te groot en complex wordt met bijvoorbeeld meerdere misdrijven of kopstukken, komt het RIEC in beeld.

Innovatieproject Woonfraude - Criminele praktijken in leegstaande panden. Begin september waren er in Amstelveen 1.700 woningen waar langer dan 6 maanden niemand stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan een plausibele reden hebben. Een woning wordt bijvoorbeeld gebruikt als pied-à-terre (tweede woonhuis) of staat te koop. Het komt echter ook voor dat de woningen worden gebruikt voor spookbewoning (de huurder staat niet ingeschreven op het adres omdat hij/zij niet gevonden wil worden) of voor criminele activiteiten zoals wietteelt. Om snel in te schatten of een leegstaande woning gebruikt wordt voor criminaliteit, ontwikkelt TNO samen met de gemeente een slimme zoekmachine. Hiermee kan sneller en effectiever onderzocht worden waar zich onregelmatigheden voordoen.Bestuurlijke interventies Opiumwet. Signalen over wietplantages en drugs in woningen en bedrijfspanden komen zowel bij de politie als de gemeente binnen. De politie doet het strafrechtelijk onderzoek. De burgemeester kan, ter bescherming van de openbare orde, de woning of het bedrijfspand sluiten. Dit is tot op heden in 2020 11 keer gebeurd. Bij hennepplantages wordt ook vaak illegaal stroom afgetapt (energiediefstal). Dat levert onveilige situaties op. De energieleverancier treedt hier tegen op.

Bestuurlijke interventies - Illegale prostitutie en mensenhandel. De gemeente heeft, naast politie en Openbaar Ministerie, een belangrijke taak in deze ernstige vorm van criminaliteit, vanwege de wettelijke verantwoordelijkheid om prostitutie te reguleren door middel van vergunningen en controles. De gemeente is daarmee een onmisbare partner bij de aanpak van mensenhandel, omdat ze regels stelt, locaties controleert op illegaliteit en dwang, aanvragen voor vergunningen beoordeelt en voorlichting kan geven. Doordat de gemeente nu over meer informatie beschikt, heeft zij het aantal controles geïntensiveerd en vaker bestuurlijke maatregelen ingezet, zoals het sluiten van panden. Onlangs (28 oktober 2020) is in samenwerking met de politie een illegaal bordeel in een woning gesloten. Deze woning stond geregistreerd als onbewoond en was via een signaal van het team woonfraudecontrole in beeld gekomen.

Met deze brief willen we uw raad een inkijk geven in de aanpak van ondermijning: van brede signalering en de poortwachterfunctie bij de Basisregistratie Personen tot toezicht, handhaving en inzet bestuurlijke maatregelen. We blijven investeren in onze informatiepositie en ons arsenaal aan bestuurlijke mogelijkheden. We kijken dan vooral naar optimalisatie van de BIBOB-toetsing, meer inzet van preventieve maatregelen en (sociale) interventies, gericht op jeugd. Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Bert Winthorst secretaris en Tjapko Poppens burgemeesterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.